ҐЕНЕЗА ТА ЕВОЛЮЦІЯ БЕЗПЕКОВОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ В ІСТОРІЇ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ ДУМКИ СТАРОДАВНЬОГО КИТАЮ ТА СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ

  • Юлія Загуменна Харківський національний університет внутрішніх справ http://orcid.org/0000-0003-0617-8363
Ключові слова: безпека людини, суспільства, держави, політико-правові вчення, інтелектуальна традиція, картина світу, релігія, міфологія, філософія, сакралізація, цивілізація, варварство, монархія, східна деспотія

Анотація

У статті досліджуються витоки політико-правової традиції щодо осмислення феномену суспільної безпеки в інтелектуальній традиції Стародавнього Сходу. Показано, що підставою для виникнення дискурсу щодо безпеки індивіда, суспільства та держави стали умови практичного існування ранньодержавних утворень, насамперед цивілізацій стародавніх Індії та Китаю.

У давньосхідній політико-правовій думці далеким від остаточного вирішення було питання щодо ролі та місця права, правових регуляторів у забезпеченні безпеки суспільства і держави. Давньосхідна традиція ще не знала остаточного виокремлення права із системи соціонормативної регуляції суспільних відносин. Відтак, право тісно взаємодії із звичаями, ритуалами, табу, релігійними та політичними нормами у гарантуванні безпеки соціального життя. Поступово, зокрема на прикладі стародавніх Індії та Китаю, можна помітити посилення уваги давньосхідних мислителів до розробки проблематики держави і права в забезпечення безпеки. Вагому роль у такому напрямі безпекознавчого дискурсу починають відігравати правові норми, спрямовані на встановлення юридичної відповідальності за вчинення людьми тих чи тих правопорушень. Осмислюється безпекове значення цих норм та їх роль у гарантуванні соціального миру.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Юлія Загуменна, Харківський національний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент,

професор кафедри теорії та історії держави і права факультету №1

Харківського національного університету внутрішніх справ,

Харків, 61080,пр. Л.Ландау, 27

Посилання

1. Антонов В. О. Конституційно правові засади національної безпеки України: монографія / В. О. Антонов; наук. ред. Ю.С. Шемшученко. Київ: ТАЛКОМ, 2017. 576 с.
2. Національна безпека: світоглядні та теоретико-методологічні засади : монографія / за заг. ред. О. П. Дзьобаня. Харків : Право, 2021. 776 с.
3. Кружков А.П. Социально-философские аспекты создания безопасной среды : автореф. дисс. ... канд. филос. наук : 09.00.11. Чуваш. гос. ун-т им. И.Н. Ульянова. Саранск, 2009. 153 с.
4. История политических и правовых учений : Учебник / Под ред. О.Э. Лейста. Москва: Юридическая литература, 1997. 576 с.
5. Дмитриев С. Безопасность в Китае: термин и коннотации. Безопасность как ценность и норма: опыт разных эпох и культур (Материалы Международного семинара, г. Суздаль, 15–17 ноября 2011 г.) / Отв. ред. С. Панарин. Санкт-Петербург : Интерсоцис, 2012. С. 70-78.
6. Балдаев Д.Ф. Генезис культа Неба в древнем Китае : дисс.... канд. ист. наук : 07.00.03. Улан-Удэ, 2006. 147 с.
7. Халтаева Ю.Р. Религиозные верования и учения в системе государственного управления Древнего и Средневекового Китая : автореф. дисс. … канд. филос. наук : 09.00.14. Бурятский гос. ун-т. Чита, 2016. 26 с.
8. Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. Москва : Ломоносовъ, 2015. 528 с.
9. Налуцишин В.В. Філософсько-правова парадигма соціального контролю як засобу забезпечення правового порядку. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 «Філософія права» (081 – Право). Львівський державний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України, Львів, 2018. 403 с.
10. Сорокун П.В. Политические и правовые учения в Древнем Китае. Эпоха науки. 2016. №8. С. 88-92.
11. Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайского государства, Москва : Наука, 1983. 327 c. URL: https://historylib.org/historybooks/Leonid-Sergeevich-Vasilev_Problemy-genezisa-kitayskogo-gosudarstva/
12. Рыков С.Ю. Древнекитайская философия : Курс лекций / РАН, Ин-т философии. Москва : ИФРАН, 2012. 312 с.
13. Сергеев В.К. Истоки гуманистических исканий философской мысли Древнего Востока. Вестник науки Сибири. 2012. № 1 (2). С. 231-236.
14. Лао-цзы. Дао дэ цзин, или Писание о нравственности. Под ред. Л.Н. Толстого. Пер. с кит. Д.П. Конисси. Ростов н/Д : Пегас, 1994. 50 с.
15. История политических и правовых учений. Древний мир. Отв. ред.: Нерсесянц В.С.; Редкол.: Грацианский П.С., Мамут Л.С., Мартышин О.В. Москва : Наука, 1985. 349 с.
16. Конфуций. Я верю в древность. Сост., пер.и коммент. И. И. Семененко. Москва: Республика, 1995. 384 с.
17. Богданов Е.Н., Зазыкин В.Г. Конфуций о субъективных условиях эффективного государственного управления. Прикладная юридическая психология. 2014. №2. С. 7-15.
18. Глебов А.Н., Неверов А.Я. Генезис и развитие концепта «безопасность» в политико-правовых учениях Древнего Востока и Античности. Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования / главный редактор Г.Ф. Шафранов-Куцев. Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2018. Т. 4. № 2. С. 94-103.
19. Халтаева Ю.Р. Религиозные верования и учения в системе государственного управления Древнего и Средневекового Китая : автореф. дисс. … канд. филос. наук : 09.00.14. Бурятский гос. ун-т. Чита, 2016. 26 с.
20. Книга правителя области Шан (Шан Цзюнь Шу) : пер. с кит., вступ. ст. Л.С. Переломов ; коммент. Л.С. Переломов ; послесл. Л.С. Переломов. 2-е изд., доп . Москва : Ладомир, 1993. 392 с..
21. Халтаева О.Р. Концепция государственного управления легистов и учение о небе в период Чуньцю и Чжаньго. Вестник Бурятского государственного университета. Сер. Философия, социология, политология, культурология. 2015. Выпуск 14. С.9-13.
22. Древнекитайская философия: собр. текстов: в 2 т. Т 1. Редактор Литвинова Л.В. Москва : Мысль, 1972. 363 с.
23. Налуцишин В.В. Філософсько-правова парадигма соціального контролю як засобу забезпечення правового порядку. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 «Філософія права» (081 – Право). Львівський державний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України, Львів, 2018. 403 с.
24. Законы Ману / АН СССР, Ин-т востоковедения. Перевод С.Д. Эльмановича. Москва : Наука; Науч.-изд. центр «Ладомир», 1992. 359 с.
25. Артхашастра, или наука политики. Ред. В.И. Кальянов. Москва: Ладомир, Наука, 1993. 800 с.
26. Безносова Я.В. Дхармашастры Ману, Яджнавалкьи и Нарады как источники нормативного регулирования общественных отношений в Древней Индии II в. до н. э. – V в. н. э. (историко-правовое исследование) : дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского. Нижний Новгород, 2018. 197 с.
27. Ильин Г.Ф. Старинное индийское сказание о героях древности «Махабхарата». Москва : Академия наук СССР, 1958. 139 с. URL: http://www.rodon.org/i gf/sisogdm.htm.
28. Барышников Д.Н. Международные отношения и дипломатия в традиции древнеиндийской политической мысли. Вестник Московского университета. Сер. 12, Политические науки. 2015. № 2. С. 101-120.
29. Синха Манодж Кумар. Индуизм и международное гуманитарное право. Международный журнал Красного Креста. 2005. Т. 87. № 858. С. 67-78.
30. Межгосударственные отношения и дипломатия на Древнем Востоке. Под ред. И.А. Стучевского. Москва : Наука, 1987. 311 с.
31. Ржевська В. Міжнародно-правовий аспект союзів у сфері безпеки у народів Стародавнього Сходу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. 2013. Вип. 1. С. 69-72.
32. Скубченко Л.Ф. Проблема безопасности личности и государства в политико-правовых концепциях Древнего мира. Вестник Международного института экономики и права. 2011. № 2 (2). С. 146-152.
33. Бонгард-Левин Г. М., Ильин Г. Ф. Индия в древности. М. : Наука, 1985. 758 с. URL: http://www.abhidharma.ru/A/Simvol/Indyizm/0003.pdf.
Опубліковано
2021-08-04
Цитовано
Як цитувати
Загуменна, Ю. (2021). ҐЕНЕЗА ТА ЕВОЛЮЦІЯ БЕЗПЕКОВОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ В ІСТОРІЇ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ ДУМКИ СТАРОДАВНЬОГО КИТАЮ ТА СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (31), 17-26. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2021-31-02
Розділ
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень