ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ (НА ПРИКЛАДІ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ, КАНАДИ, НІМЕЧЧИНИ, ФРАНЦІЇ)

  • Павло Олександрович Яковлєв Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-0172-5946
Ключові слова: Україна, державне регулювання, інформаційна безпека, інформаційний простір, Сполучені Штати Америки, Канада, Європейський Союз, Німеччина, Франція

Анотація

Вступ. Статтю присвячено висвітленню досвіду державного регулювання забезпечення інформаційної безпеки у розвинених зарубіжних державах. На прикладі Сполучених Штатів Америки, Канади, Німеччини, Франції проаналізовано аспекти реформування законодавчого підґрунтя забезпечення інформаційної безпеки у сучасний період, визначено компетенцію основних суб’єктів державного управління, які забезпечують інформаційну безпеку, акцентовано увагу на дотримання інформаційних прав громадян у процесі адміністрування процесів забезпечення інформаційної безпеки.  

Короткий зміст основних результатів дослідження. Виокремлено, що досвід державного регулювання у сфері забезпечення інформаційної безпеки Німеччини і Франції є показовим в аспектів доцільності впровадження положень  Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом 2014 р. Так, документом визначено, що режим партнерства України і Європейського Союзу передбачає розвиток і трансформацію національної правової системи в амбітний і інновативний спосіб на основі принципів верховенства права, доброго врядування, недискримінації осіб, які належать до меншин, поваги прав людини і основоположних свобод, прав національних меншин, різноманітності, цінування людської гідності, відданості принципам вільної ринкової економіки тощо. Відповідно, повноцінне дотримання зазначених засад передбачає  проведення ґрунтовної роботи щодо адаптації національної системи адміністрування забезпечення інформаційної безпеки України у відповідності з кращими практиками США і держав Європейського Союзу.

Висновки. Зауважено, що виокремлення і характеристика найважливіших аспектів регулювання забезпечення інформаційної безпеки у зарубіжних державах дозволяє вирішити деякі важливі завдання науково-практичного характеру. Зокрема, перед вітчизняними фахівцями відкривається можливість створення і розширення практичних можливостей вирішення вітчизняними спеціалістами завдань щодо змістовного наповнення програмних документів з питань інформаційної безпеки, накопичення емпіричної бази, яку можна використовувати у процесі розробки і прийняття нових нормативних актів у сфері забезпечення інформаційної безпеки, запровадження нових для правової системи України інститутів забезпечення інформаційної безпеки; удосконалення існуючої законодавчої бази для функціонування елементів сектору безпеки і оборони у сфері забезпечення інформаційної безпеки. Успіх реалізації зазначених орієнтирів значною мірою залежить від рівня кваліфікації українських спеціалістів, а також від технічного, організаційного, управлінського забезпечення діяльності суб’єктів, які уповноважені забезпечувати інформаційну безпеку України.    

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Павло Олександрович Яковлєв, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат юридичних наук,

докторант Харківського національного

університету імені В. Н. Каразіна,

м. Харків, 61022, майдан Свободи 4

Посилання

Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Закон України від 16.09. 2014 р. № 1678-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014 р. № 40, Ст. 2021

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України» : Указ Президента України від 25 лютого 2017 року № 47/217. Офіційний вісник Президента України. 2017. № 5. стор. 15

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про Стратегічний оборонний бюлетень України»: Указ Президента України від 06.06.2016 р. № 240/216. URL: https://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137/ (дата звернення: 18.07.2018)

Бухарин В. В. Сравнительный анализ нормативной базы по обеспечению информационной безопасности в США и Российской Федерации (конец ХХ – начало ХХІ В.). Вестник ИрГТУ. 2016. № 12. С. 101 – 108

Політика гарантування інформаційної безпеки в Україні. Інтернет-сайт «Проблеми інформаціної безпеки України». URL: https://sites.google.com/site/bezpekiukraien223/politika-garantuvanna-informacijnoie-bezpeki-v-ukraieni (дата звернення: 11.05.2020)

Бусол О. Інформаційна безпека США: законодавче регулювання та перспективи співпраці для України. Інтернет-сайт Центру досліджень соціальних комунікацій НБУВ URL: . http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2988:informatsijna-bezpeka-ssha-zakonodavche-regulyuvannya-ta-perspektivi-spivpratsi-dlya-ukrajini&catid=8&Itemid=350 (дата звернення: 27.05.2020)

The Administration’s Priorities on Cybersecurity. White House. URL: https://www.whitehouse.gov/issues/foreign-policy/cybersecurity#section-protect-critical-infrastructure (дата звернення: 04.03.2019)

Мануйло А. В. Государственная ифнормационная политика в особенных условиях : монография. Москва. ФИФИ. 2003. С. 293

Малик Я., Береза О. Забезпечення інформаційної безпеки України у контексті світового досвіду. Ефективність державного управління. 2012. № 32. С. 20 – 27

Cyber Security Strategy Documents. URL: https://ccdcoe.org/strategies-policies.html (дата звернення: 04.03.2019)

International Strategy for Cyberspace. White House. URL: http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/international_

strategy_for_cyberspace.pdf (дата звернення: 06.03.2019)

Щепанківський В. Г. Інформаційна безпека як складова образу країни. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2011. Вип. 102. Ч. 1. С. 219 – 228

Гунина А. А. Политика Канады в сфере обеспечения информационной безопасности. Интернет-сайт VI Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум – 2014». URL: https://scienceforum.ru/2014/article/2014005707 (дата звернення: 05.03.2019)

Асланов Р. М. Зарубежный опыт правового регулирования обеспечения информационной безопасности. Политика и общество. 2012. №2 (86). С. 45 – 48

Історія доступу по-шведськи: королівський указ про свободу друку 1766 року. URL: https://dostup.pravda.com.ua/stories/publications/istoriia-dostupupo- shvedsky-korolivskyi-ukaz-pro-svobodu-druku-1766-roku (дата звернення: 04.11.2017)

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) vom 20.12.1990. Офіційний сайт законодавства ФРН. URL: http://www.gesetze-im-internet.de. (дата звернення: 04.11.2017)

Чернухін І. О. Досвід Федеративної Республіки Німеччини в побудові системи захисту інфраструктури від кібернетичних загроз. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. 2014. № 1. С. 28 – 43

Шохрух Рахмат. Органы обеспечения информационной безопасности: зарубежный опыт. Интернет-сайт «ictnews». URL: https://ictnews.uz/27/02/2018/infosec-agencies/ (дата звернення: 14.08.2019)

Пєвцов Г. В., Гордієнко А. М., Залкін С. В., Сідченко С. О., Хударковський К. І. Досвід і концепції веденян інформаційної боротьби у провідних країнах світу. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 2015. № 1(18). С. 12 – 16

Национальная программа информационной безопасности Великобритании. Інтернет-платформа «Tadviser». URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Национальная_программа_информационной_безопасности_Великобритании (дата звернення: 14.05.2020)

REFERENCES

Pro ratifIkatsIyu Ugodi pro asotsIatsIyu mIzh UkraYinoyu, z odnIEYi storoni, ta Evropeyskim Soyuzom, Evropeyskim spIvtovaristvom z atomnoYi energIYi I YihnImi derzhavami-chlenami, z InshoYi storoni: Zakon UkraYini vId 16.09. 2014 r. # 1678-VII. VIdomostI VerhovnoYi Radi UkraYini. 2014 r. # 40, St. 2021

Pro rIshennya Radi natsIonalnoYi bezpeki I oboroni UkraYini vId 29 grudnya 2016 roku «Pro Doktrinu InformatsIynoYi bezpeki UkraYini» : Ukaz Prezidenta UkraYini vId 25 lyutogo 2017 roku # 47/217. OfItsIyniy vIsnik Prezidenta UkraYini. 2017. # 5. stor. 15

Pro rIshennya Radi natsIonalnoYi bezpeki I oboroni UkraYini vId 20 travnya 2016 roku «Pro StrategIchniy oboronniy byuleten UkraYini»: Ukaz Prezidenta UkraYini vId 06.06.2016 r. # 240/216. URL: https://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137/ (data zvernennya: 18.07.2018)

Buharin V. V. Sravnitelnyiy analiz normativnoy bazyi po obespecheniyu informatsionnoy bezopasnosti v SShA i Rossiyskoy Federatsii (konets HH – nachalo HHI V.). Vestnik IrGTU. 2016. # 12. S. 101 – 108

PolItika garantuvannya InformatsIynoYi bezpeki v UkraYinI. Internet-sayt «Problemi InformatsInoYi bezpeki UkraYini». URL: https://sites.google.com/site/bezpekiukraien223/politika-garantuvanna-informacijnoie-bezpeki-v-ukraieni (data zvernennya: 11.05.2020)

Busol O. InformatsIyna bezpeka SShA: zakonodavche regulyuvannya ta perspektivi spIvpratsI dlya UkraYini. Internet-sayt Tsentru doslIdzhen sotsIalnih komunIkatsIy NBUV URL: . http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2988:informatsijna-bezpeka-ssha-zakonodavche-regulyuvannya-ta-perspektivi-spivpratsi-dlya-ukrajini&catid=8&Itemid=350 (data zvernennya: 27.05.2020)

The Administration’s Priorities on Cybersecurity. White House. URL: https://www.whitehouse.gov/issues/foreign-policy/cybersecurity#section-protect-critical-infrastructure (data zvernennya: 04.03.2019)

Manuylo A. V. Gosudarstvennaya ifnormatsionnaya politika v osobennyih usloviyah : monografiya. Moskva. FIFI. 2003. S. 293

Malik Ya., Bereza O. Zabezpechennya InformatsIynoYi bezpeki UkraYini u kontekstI svItovogo dosvIdu. EfektivnIst derzhavnogo upravlInnya. 2012. # 32. S. 20 – 27

Cyber Security Strategy Documents. URL: https://ccdcoe.org/strategies-policies.html (data zvernennya: 04.03.2019)

International Strategy for Cyberspace. White House. URL: http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/international_

strategy_for_cyberspace.pdf (data zvernennya: 06.03.2019)

SchepankIvskiy V. G. InformatsIyna bezpeka yak skladova obrazu kraYini. AktualnI problemi mIzhnarodnih vIdnosin. 2011. Vip. 102. Ch. 1. S. 219 – 228

Gunina A. A. Politika Kanadyi v sfere obespecheniya informatsionnoy bezopasnosti. Internet-sayt VI Mezhdunarodnoy studencheskoy nauchnoy konferentsii «Studencheskiy nauchnyiy forum – 2014». URL: https://scienceforum.ru/2014/article/2014005707 (data zvernennya: 05.03.2019)

Aslanov R. M. Zarubezhnyiy opyit pravovogo regulirovaniya obespecheniya informatsionnoy bezopasnosti. Politika i obschestvo. 2012. #2 (86). S. 45 – 48

IstorIya dostupu po-shvedski: korolIvskiy ukaz pro svobodu druku 1766 roku. URL: https://dostup.pravda.com.ua/stories/publications/istoriia-dostupupo- shvedsky-korolivskyi-ukaz-pro-svobodu-druku-1766-roku (data zvernennya: 04.11.2017)

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) vom 20.12.1990. OfItsIyniy sayt zakonodavstva FRN. URL: http://www.gesetze-im-internet.de. (data zvernennya: 04.11.2017)

ChernuhIn I. O. DosvId FederativnoYi RespublIki NImechchini v pobudovI sistemi zahistu Infrastrukturi vId kIbernetichnih zagroz. InformatsIyna bezpeka lyudini, suspIlstva, derzhavi. 2014. # 1. S. 28 – 43

Shohruh Rahmat. Organyi obespecheniya informatsionnoy bezopasnosti: zarubezhnyiy opyit. Internet-sayt «ictnews». URL: https://ictnews.uz/27/02/2018/infosec-agencies/ (data zvernennya: 14.08.2019)

PEvtsov G. V., GordIEnko A. M., ZalkIn S. V., SIdchenko S. O., Hudarkovskiy K. I. DosvId I kontseptsIYi vedenyan InformatsIynoYi borotbi u provIdnih kraYinah svItu. Nauka I tehnIka PovItryanih Sil Zbroynih Sil UkraYini, 2015. # 1(18). S. 12 – 16

Natsionalnaya programma informatsionnoy bezopasnosti Velikobritanii. Internet-platforma «Tadviser». URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Statya:Natsionalnaya_programma_informatsionnoy_bezopasnosti_Velikobritanii (data zvernennya: 14.05.2020)

Опубліковано
2020-12-31
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Яковлєв, П. (2020). ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ (НА ПРИКЛАДІ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ, КАНАДИ, НІМЕЧЧИНИ, ФРАНЦІЇ). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», 2(30), 106-113. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2020-30-13
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право