ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ: ІСТОРІОГРАФІЧНО-ПРАВОВИЙ НАРИС

  • Олександр Mиколайович Головко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-8969-3517
Ключові слова: історія права та держави, історіографія історії права та держави, юридична історіографія, історичний матеріалізм, функціональна теорія походження органів держави, соціологічна теорія права, інтегративне праворозуміння

Анотація

Вступ. Статтю присвячено проблемі історіографії історико-правових досліджень у незалежній Україні. Цей напрям історії права та держави в Україні лише формується. За предметною сферою обрано історико-правові дослідження державного апарату та органів місцевого самоврядування Російської та Австрійської (з 1867 року – Австро-Угорської імперій). Юридико-історіографічний аналіз здобутків української науки за вказаною проблематикою здійснюється вперше.

Короткий зміст основних результатів дослідження. Вказаний період був одним із найбільш складних у вітчизняній історії. Імперська влада у обох випадках прагнула асимілювати український народ, позбавити його самобутності та культурної ідентичності, правових традицій. Українська національна державність була ліквідована культурно-національним та політико-правовим наступом Російської імперії у кінці ХVІІІ ст. З одного боку, у цих винятково складних умовах гноблення та насильницького акультураційного тиску виконувалося завдання збереження культурно-правової ідентичності, з іншого – після Великих реформ 1860-х – 1870-х років сформувався більш ефективний ніж раніше державний апарат, який відносно успішно виконував свої завдання в нових історичних умовах Української національної революції 1917 – 1921 рр. Виходячи з викладеного, історико-правові дослідження цих періоду та проблематики мають суттєву наукову актуальність. Українська наука історія держави і права після розпаду СРСР і відновлення незалежної Української державності постала перед завданням відходу від ідеологічно-класових стереотипів, переходу до методологічного плюралізму.  Провідні українські науковці в цілому успішно впоралися з ним.

Висновки. Поруч із деідеологізованим і модернізованим відповідно до сучасних умов історико-матеріалістичним (марксистським методом) почали все більше застосовуватися культурологічний та генетично близький до нього цивілізаційний метод. Особливо успішним стало застосування функціональної теорії походження та розвитку органів державної влади, що обумовило до посилення аналізу правозастосовної діяльності. Це стало чинником поширення соціологічно-юридичного розуміння права у вітчизняних історико-правових дослідженнях, аналізу соціальних причин правотворення та соціальних наслідків застосування норм права, тобто історико-правового студіювання соціальної глибини дії правових та державних інститутів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олександр Mиколайович Головко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

завідувач кафедри державно-правових дисциплін,
доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна
angoloveko@karazin.ua

Посилання

Ярмиш О. Н., Усенко І. Б. Міжнародна асоціація істориків права. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право. 2016 – . Т.1. Історія держави і права України /Редкол. В. Д. Гончаренко (голова) та ін.: Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. ун-т ім. Ярослава Мудрого. С.485-489.

Головко О. М. Місце українського права у правових системах Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій. Право України. 2020. №1. С.159-179.

Максимов С. І. Усенко Ігор Борисович. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право. 2016 – . Т.2. Філософія права /Редкол. С. І.. Максимов (голова) та ін.: Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2017. С.884-885.

Бондарук Т. І. Історико-правові есе /Відп. ред. професор І. Б. Усенко; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. Київ – Херсон: ФОП Грінь Д. С., 2017. 240 с.

Музика І. В. Нариси з історії права і філософії права /Відп. ред. професор І. Б. Усенко; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. Херсон: ФОП Грінь Д. С., 2017. 264 с.

Кресін О. В. Становлення теоретичних засад порівняльно-правових досліджень у другій половині XVІІІ – першій третині ХІХ століття: компаративна концептуалізація: монографія. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Логос, 2017. 680 с.

Кресін О. В. Порівняльне правознавство у ХІХ – ХХ століття: проблеми становлення: монографія. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Логос, 2011. 294 с.

Кудін С. В. Порівняльна історія права: вітчизняна традиція концептуалізації: монографія. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. 540 с.

Ярмыш А. Н. Наблюдать неотступно…: Административно-полицейский аппарат и органы политического сыска в Украине в конце ХІХ – начале ХХ веков. Киев: Юринформ, 1992. 197 с.

Ярмиш О. Н. Каральний апарат самодержавства в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: Монографія. Харків: Консум, 2001. 288 с.

Атоян О. Н. В конфликте с государством. Крестьянское правосознание в Украине 1917-1919 годов: Монография. Луганск: РИО ЛАВД, 2003. 512 с.

Ярмиш О. Н., Головко О. М. Харківське міське самоврядування на зламі століть: ХІХ – ХХ і ХХ – ХХІ. Досвід історії та сучасності. Монографія. Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. 372 с.

Жвалюк В. Р. Податкові органи Російської імперії в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: організаційно-правові засади діяльності: Монографія /За наук. ред. проф. О. Н. Ярмиша. Київ: Атіка, 2001. 176 с.

Головко О. М. Фінансова адміністрація Російської імперії в Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.): історико-правове дослідження. Монографія. Харків: СІМ, 2005. 448 с.

Головко О М. Участь адміністративно-поліцейського апарату, органів самоврядування в управлінні державними фінансами Російської імперії на українських землях (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.): Монографія. Харків: СІМ, 2005. 176 с.

Кириченко В. Є. Установи довгострокового кредиту Російської імперії в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): історико-правове дослідження: Монографія. Харків: Контраст, 2010. 688 с.

Єрмолаєв В. М. Вищі представницькі органи влади в Україні (історико-правове дослідження). Харків: Право, 2005. 272 с.

Єрмолаєв В. М. Вищі представницькі органи влади в Україні: історія, теорія та практика: монографія. Харків: Право, 2017. 448 с.

Тищик Б. Й. Західно Українська Народна Республіка (1918 – 1923). Історія держави і права. Львів: Тріада плюс, 2004. 392 с.

Кіселичник В. Міське право та самоврядування громади Львова (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): Монографія. Львів: ЛьвДУВС; «Край», 2008. 352 с.

Никифорак М. В. Буковина в державно-правовій системі Австрії (1774 – 1918 рр.). Чернівці: Червона Рута, 2004. 384 с.

Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Харків: Право, 2008. Т.1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України /За заг. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. 728 с.

Правова доктрина України: у 5 т. Харків: Право, 2013. Т.1: Загальнотеоретична та історична юриспруденція /В. Я. Тацій, О. Д. Святоцький, С. І. Максимов та ін.; за заг. ред. О. В. Петришина. 976 с.

Чисніков В. М. Сискна поліція на Україні за часів Російської імперії (1880–1917 pp.): історико-правове дослідження. У 2 кн. Кн. ІІ / Наук. ред. Ярмиш О. Н. Державний науково-дослідний інститут МВС України. Xарків: Мачулін, 2014. 624 с.

Бернадський Б. В. Контррозвідувальна діяльність Російської імперії в Україні (історико-правовий аспект). Київ: Видавець Карпенко В. М., 2018. 792 с.

Ярмиш О. Н. Соціальний вимір права в історико-правових дослідженнях. Право в системі соціальних норм: історико-юридичні аспекти. Матеріали ХІІІ історико-правової конференції (м. Чернівці, 20-22 травня 2005 р.). Чернівці: Рута, 2005. С.10-15.

Сворак С. Д. Політико-правова думка України ХІХ – ХХ століть про народовладдя: монографія. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. 376 с.

Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования /Пер. с англ. 2-е изд. Москва: Изд-во МГУ; Издательская группа ИНФРА М – НОРМА, 1998. 624 с.

REFERENCES

Yarmysh O. N., Usenko I. B. Mizhnarodna asotsiatsiia istorykiv prava. Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia: u 20 t. Kharkiv: Pravo, 2016 – . T.1. Istoriia derzhavy i prava Ukrainy /Redkol. V. D. Honcharenko (holova) ta in.: Nats. akad. prav. nauk Ukrainy; In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy; Nats. un-t im. Yaroslava Mudroho. S.485-489.

Holovko O. M. Mistse ukrainskoho prava u pravovykh systemakh Posiiskoii ta Avstriiskoii (Avstro-Uhorskoii imperii). Pravo Ukrainy. 2000. N1. S.159-179.

Maksymov S. I. Usenko Ihor Borysovych. Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia: u 20 t. Kharkiv: Pravo, 2016 – . T.2. Filosofia prava / Redkol. S. I. Maksymov (holova) ta in.: Nats. akad. prav. nauk Ukrainy; In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy; Nats. un-t im. Yaroslava Mudroho. S.884-885.

Bondaruk T. I. Istoryko-pravovi ese /Vidp. red. professor I. B. Usenko; NAN Ukrainy, Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho. Kyiv – Kherson: FOP Hrin” D. S., 2017. 240 s.

Muzyka I. V. Nfrysy z istorii prava i filosofii prava /Vidp. red. professor I. B. Usenko; NAN Ukrainy, Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho. Kherson: FOP Hrin” D. S., 2017. 264 s.

Kresin O. V. Stanovlenna teoretychnykh zasad porivnialno-pravovykh doslidzhen u druhii polovyni XVІІІ – pershii tretyni XIX stolittia: komparatyvna kontseptualizatsiia: monohrafiia. Kyiv: In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy; Lohos, 2017. 680 s.

Kresin O. V. Porivnialne pravoznavstvo u XIX – XX stolittiakh: problemy stanovlennia: monohrafiia. Kyiv: In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy; Lohos, 2011. 294 s.

Kudin S. V. Porivnialna istoria prava: vitchyzniana tradytsiia kontseptualizatsii: monohrafiia. Vinnytsia: TOV “TVORY”, 2019. 540 s.

Yarmysh A. N. Nabliudat neotstupno…: Administrativno-politseiskii apparat i organy politicheskogo syska v Ukraine v kontse ХІХ – nachale XX vekov. Kiev: Yurinform, 1992. 197 s.

Yarmysh O. N. Karalnyi aparat samoderzhavstva v Ukraini v kintsi XIX – na pochatku XX st.: Monohrafiia. Kharkiv: Konsum, 2001. 288 s.

Atoian O. N. V konflikte s gosudarstvom. Krestianskoe pravosoznanie v Ukraine 1917 – 1919 godov: Monografiia. Lugansk: RIO LAVD, 2003. 512 s.

Yarmysh O. N., Holovko O. M. Kharkivske miske samovriaduvannia na zlami stolit: XIX – XX i XX – XXI. Dosvid istorii ta suchasnosti. Monografiia. Kharkiv: Vyd-vo Nats. un-tu vnutr. sprav, 2004. 372 s.

Zhvaliuk V. R. Podatkovi orhany Rosiiskoii imperii v Ukraini u druhii polovyni XIX – na pochatku XX st.: orhanizatsiino-pravovs zasady diialnosti: Monohrafia /Za nauk. red. prof. O. N. Yarmysha. Kyiv: Atika, 2001. 176 s.

Holovko O. M. Finansova administratsiia Rosiiskoii imperii v Ukraini (kinets XVIII – pochatok XX st.): istoryko-pravove doslidzhennia. Monografiia. Kharkiv: SIM, 2005. 448 s.

Holovko O. M. Uchast administratyvno-politseiskoho aparatu, orhaniv samovriaduvannia v upravlinni derzhavnymy finansamy Rosiiskoii imperii na ukrainskykh zemliakh (kinets XVIII – pochatok XX st.): Monografiia. Kharkiv: SIM. 2005. 176 s.

Kyrychenko V. Ye. Ustanovy dovhostrokovoho kredytu Rosiiskoii imperii v Ukraini (druha polovyna XIX – pochatok XX st.): istoryko-pravove doslidzhennia. Monografiia. Kharkiv: Kontrast, 2010. 688 s.

Yermolaiev V. M. Vyshchi predstavnytski orhany vlady v Ukraini (istoryko-pravove doslidzhennia). Kharkiv: Pravo, 2005. 272 s.

Yermolaiev V. M. Vyshchi predstavnytski orhany vlady v Ukraini: istoriia, teoriia ta praktyka: Monografiia. Kharkiv: Pravo, 2017. 448 s.

Tyshchyk B. Y. Zakhidno Ukrainska Narodna Respudlika (1918 - 1923): Istoriia derzhavy i prava. Lviv: Triada plius, 2004. 392 s.

Kiselychnyk V. Miske pravo ta samovriaduvannia hromady Lvova (druha polovyna XIX – pochatok XX stolittia): Monografiia. Lviv: LvDUVS; “Krai”, 2008. 352 s.

Nykyforak M. V. Bukovyna v derzhavno-pravovii systemi Avstrii (1774 – 1918 rr.). Chenivtsi: Chervona Ruta, 2004. 384 s.

Pravova systema Ukrainy: istoriia, stan ta perspektyvy: u 5 t. Kharkiv: Pravo, 2008. T.1: Metodolohichni ta istoryko-teoretychni problem formuvannia i rozvytku pravovoi systemy Ukrainy /Za zah. red. M. V. Tsvika, O. V. Petryshyna, 728 s.

Pravova doktryna Ukrainy: u 5 t. Kharkiv: Pravo, 2013. T.1: Zahalnoteoretychna ta istorychna yurysprudentsiia /V. Ya. Tatsii, O. D. Sviatotskyi, S. I. Maksymov ta in.; za zah. red. O. V. Petryshyna. 976 s.

Chysnikov V. M. Syskna politsiia na Ukraini za chasiv Rosiiskoii imperii (1880 – 1917 rr.): istoryko-pravove doslidzhennia. U 2 kn. Kn.II /Nauk. red. Yarmysh O. N. Derzhavnyi naukovo-dosladnyi instytut MVS Ukrainy. Kharkiv: Machulin, 2014. 624 s.

Bernadskyi B. V. Kontrrozviduvalna diialnist Rosiiskoi imperii v Ukraini (istoryko-pravovyi aspekt). Kyiv: Vydavets Karpenko V. M., 2018. 792 s.

Yarmysh O. N. Sotsialnyi vymir prava v istiryko-pravovykh doslidzhenniakh. Pravo v systemi sotsialnykh norm: istoryko-yurydychni aspekty. Materialy XIII istoryko-pravovoi konferentsii (m. Chernivtsi, 20-22 travnia 2005 r.). Chernivtsi: Ruta, 2005. S.10-15.

Svorak S. D. Polityko-pravova dumka Ukrainy XIX – XX stolit pro narodovladdia: monografiia. Ivano-Frankivsk: DVNZ “Prykarpatskyi natsionalnyi universytet imeni Vasylia Stefanyka”, 2015. 376 s.

Berman H. J. Zapadnaia traditsiia prava: epokha formirovaniia /Per. s angl. 2-e izd. Moskva: Izd-vo MGU; Izdatelskaia gruppa INFRA M – NORMA, 1998. 624 s.

Опубліковано
2020-12-30
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Головко, О. (2020). ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ: ІСТОРІОГРАФІЧНО-ПРАВОВИЙ НАРИС. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», 2(30), 11-20. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2020-30-01
Розділ
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень