ПОНЯТТЯ КАРАНТИНУ ТА ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ З СУМІЖНИМИ КАТЕГОРІЯМИ

  • Олександр Леонідович Дзюбенко Адвокатське об’єднання «Лексарт» https://orcid.org/0000-0001-5238-2782
Ключові слова: карантин, обсервація, ізоляція, самоізоляція, коронавірус, пандемія, інфекційні захворювання, протиепідемічні заходи

Анотація

Вступ. Пандемія, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2 змусила більшість держав встановити карантинні заходи, в Україні з березня 2020 року на всій її території запроваджено карантин. Метою статті є повне комплексне дослідження поняття «карантин» як з етимологічного, так з медичного і правового боку; визначення його основних ознак, що дозволяють відмежовувати карантин від таких суміжних категорій як обсервація та (само) ізоляція. В дослідженні для встановлення сутності поняття «карантин» використані такі методи як: етимологічний, історичний, порівняльно-правовий.

Короткий зміст основних результатів дослідження. Зазначено, що вперше карантин було запроваджено в 14 ст. в Італії під час спалаху чуми. В тлумачних словниках карантин розглядається у двох значеннях: 1) санітарний пункт (лікарська застава); 2) перебування (затримування) на визначений термін осіб, які прибули з місць, де є чума чи будь-яка зараза, або осіб, які перенесли епідемічну хворобу чи мали контакт з хворими, щоб уникнути розповсюдження хвороби. З медичної точки зору карантин розглядається як система державних або місцевих санітарних заходів, спрямованих проти поширення інфекційних захворювань і на ліквідацію епідеміологічних вогнищ. В Законі України «Про захист населення від інфекційних хвороб» карантин визначається як адміністративні та медико-санітарні заходи, що застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб. В юридичній літературі карантин розглядається як правовий режим.

Висновки. Проведене дослідження дозволило виокремити такі важливі ознаки карантину як: карантин – це комплекс адміністративних, медико-санітарних, організаційних, правових, обмежувальних, протиепідемічних заходів; такі заходи обмежені часом та місцем; вони мають певну мету – не допустити поширення інфекційних захворювань на території держави; карантин передбачає ізоляцію карантинного об’єкту від інших. Дані ознаки дозволяють відмежовувати карантин від таких суміжних категорій як обсервація та (само) ізоляція. Обсервацією є перебування особи, стосовно якої є ризик поширення інфекційної хвороби, в обсерваторі з метою її обстеження та здійснення медичного нагляду за нею. Самоізоляція визначається як перебування особи, стосовно якої є обґрунтовані підстави щодо ризику інфікування або поширення нею інфекційної хвороби, у визначеному нею місці (приміщенні) з метою дотримання протиепідемічних заходів на основі зобов’язання особи. Наголошено, що терміни «карантин», «обсервація» та «ізоляція» є спорідненими, передбачають певні протиепідемічні заходи, що спрямовані на недопущення поширення інфекційних хвороб.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Большая медицинская энциклопедия: Гл.ред. Б.В. Петровский. 3-е изд. [В 30-ти т.] М.: Советская энциклопедия. Т.9 Ибн-Рошд-Йордан.

483 с.

Большая медицинская энциклопедия: Гл.ред. Б.В. Петровский. 3-е изд. [В 30-ти т.] М.: Советская энциклопедия. Т. 10. Кабаков–Коалесценция. 1979. 528 с.

Большая медицинская энциклопедия: Гл.ред. Б.В. Петровский. 3-е изд. [В 30-ти т.] М.: Советская энциклопедия. Т. 17 Ниландера проба–Остеопатии. 1981. 512 с.

Вандышев А. Р. Медицина катастроф: учеб. пособие. Ростов на Дону: Феникс, 2002. 430 с.

Глазко В.И., Глазко Г.В. Толковый словарь терминов по общей и молекулярной биологии, общей и прикладной генетике, селекции, ДНК-технологии и биоинформатике. В 2 т. Т. 1. М.: ИКЦ «Академкнига». Издательство: «Медкнига», 2008. 671 с.

Курзова В.В. Еколого-правове регулювання карантину рослин: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. К., 2009. 20 с.

Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної допомоги: Навч. посіб. для мед. ВНЗ ІІ—ІV р.а. 2-е вид., випр. За ред. В.С. Тарасюка. К., 2013. 528 с.

Медицинский словарь (Oxford). Том 1 (А-М): Пер. с англ. М.: Вече, АСТ, 1999. 592 с.

Міжнародні медико-санітарні правила (2005 р.) від 23.05.2005 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/897_007#Text (дата звернення 12.10.2020).

Правила належної виробничої практики ветеринарних препаратів: Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 606 від 10.11. 2017 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0107-18#Text (дата звернення 11.10.2020).

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України: Постанова Кабінету Міністрів України № 286 від 02.03.2016 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2016-%D0%BF#Text (дата звернення 11.10.2020).

Про затвердження Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України: Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 809 від 22.11.2011 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0126-12 (дата звернення 12.10.2020).

Про затвердження Правил санітарної охорони території України: Постанова Кабінету Міністрів України № 893 від 22 серпня 2011 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/893-2011-%D0%BF?find=1&text#Text (дата звернення 11.10.2020).

Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України № 1645-III від 6.04.2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text (дата звернення 11.10.2020).

Про карантин рослин: Закон України № 3348-XII від 30.06.1993 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3348-12#Text (дата звернення 12.10.2020).

Рішення Міжурядової ради зі співробітництва в галузі ветеринарії про Єдині правила державного ветеринарного нагляду при міжнародних і міждержавних перевезеннях тваринницьких вантажів від 05.11.2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_n28#Text (дата звернення 12.10.2020).

Словарь Академіи россійской по азбучному порядку расположенній. Часть 1. А-Д. Санкт-Петербургъ. 1806 г. 1441 с.

Толковый словарь живaго великорускаго языка. Владиміра Даля. Второе изданіе. Т. 2. И–О. Изданіе Книгопродавца-типографа М.О. Вольфа. С-Петербургъ, Москва. 1881. с.

Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова. Т. 1. А-Кюрины. Москва. 1935. 1562 с.

Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2 т. 5-е изд., Стереотип. М.: Рус. Яз., 2002. Т. 1: А – Пантомима. 624 с.

Українська радянська енциклопедія : [в 12 т.]. голов. редкол.: М. П. Бажан [та ін.]. Київ. 1977-1985. Т. 5: Кантата-Кулики. Головна редакція Української радянської енциклопедії. Вид. 2-ге. 1980. 566 с.

Энциклопедический словарь. Издатели: Ф.А.Брокгаузъ (Лейпцигъ), И.А.Ефронъ (С.-Петербургъ). С.-Петербургъ. Томъ ХІV. Калака-Кардамъ. 1895 г. 480 с.

Энциклопедический словарь медицинских терминов: Ок. 60000 терминов. В 3-х т./ Гл. ред. Б. В. Петровский. М.: Сов. энцикл., Т. 2. Кабана болезнь–Пяточный бугор. 1983. 448 с.

Юридический словарь. Гл. ред. Братусь С.Н., Казанцев Н.Д., Кечекьян С.Ф. и др. Издательство: М.: Госюриздат. 1953 г. 788 с.

Юридична енциклопедія: В 6 т. Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. К.: «Укр. енцикл.», 2001. Т.3. 792 с.

The New Encyclopaedia Britannica. Founded 1768. 15th ed. 2010. Volume 9. Micropadia.

Опубліковано
2020-12-31
Цитовано
Як цитувати
Дзюбенко, О. Л. (2020). ПОНЯТТЯ КАРАНТИНУ ТА ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ З СУМІЖНИМИ КАТЕГОРІЯМИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», 2(30), 91-98. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2020-30-11
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право