ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СПОЖИВАЧА МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

  • Василь Миколайович Стратонов Херсонський державний університет https://orcid.org/0000-0002-7548-0630
  • Аліна Олександрівна Гавловська Херсонський державний університет https://orcid.org/0000-0002-7973-7560
Ключові слова: медична послуга, пацієнт, статус споживача, реалізація прав

Анотація

Вступ. Механізм правового регулювання захисту прав споживачів в цілому, та прав споживачів у сфері надання медичних послуг зокрема, пройшов певні історичні етапи становлення та розвитку. Особливе місце в системі організації захисту прав споживачів на міжнародному рівні стало створення у 1960 році Міжнародної організації споживачів – Consumers International, яка є світовою федерацією груп споживачів.

Короткий зміст основних результатів дослідження. Діяльність міжнародних та національних організацій має за загальну мету «захист прав споживачів» шляхом консолідації зусиль груп споживачів і відповідних організацій та захист їх прав і інтересів перед відповідними державними та міжнародними органами і організаціями. Правовий статус пацієнта – це комплексне теоретико-правове явище, що включає правосуб’єктність пацієнта, основні права, обов’язки, відповідальність, гарантії реалізації його прав і свобод тощо. Зміст правового статусу пацієнта складають його права, обов’язки та юридична відповідальність.

Висновки. Всю систему прав пацієнтів – споживачів медичних послуг умовно можна поділити на наступні групи: 1) загальні медичні права – дану групу прав закріплено в базових нормативно-правових актах, до загальних медичних прав відносяться: право на охорону здоров’я; право на згоду на надання медичної допомоги чи відмова від неї; право на інформацію; право на конфіденційність і захист персональних даних; 2) спеціальні медичні права; 3) права осіб, які примусово набули правовий статус пацієнта; 4) права осіб, які беруть участь у медико-біологічних експериментах та випробуваннях.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Василь Миколайович Стратонов, Херсонський державний університет

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри галузевого права Херсонського державного університету

Аліна Олександрівна Гавловська, Херсонський державний університет

доцент кафедри галузевого права Херсонського державного університету

Посилання

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: [підручник]. Харків: Консум, 2001. 656 с.

Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. К.: «Укр. Енкцикл.», 1998. Т 5.: П-С. 2002. 736 с.

Шаптала Н.К. Конституційне право України: [навч.посіб.]/ Н.К. Шаптала, Г.В. Задорожня. Дніпропетровськ: ТОВ «Лізунов Прес», 2012. 472 с.

Стратегический план международной организации потребителей на 2007-2011 годы (CONSUMERS INTERNATIONAL STRATEGIC PLAN FOR 2007-2011). Стандартизація сертифікація якість. 2009. №4 С. 67-69.

Козаченко Ю.А. Адміністративно-правове регулювання забезпечення прав пацієнта в Україні: автореф. дис. канд. юр. наук: спец. 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Х., 2016. 24 с.

Галай В.О. Способи захисту прав пацієнтів в Україні. Науково-практичний посібник. К. 2008. 74 с.

Темченко О.В., Абрамович Н.О. Пацієнт як учасник договору про надання медичних послуг. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія ПРАВО. 2015. Випуск 32. Том 2. С. 88-92.

Паращич І.М. Державні механізми забезпечення та захисту прав пацієнтів в Україні: стан і тенденції розвитку: автореф. дис. канд. юр. наук: спец. 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. К. 2009. 23 с.

Беденко-Зваридчук О. Правовий статус пацієнта та його представника. Практика управління медичним закладом. 2014. № 4. С. 1-14.

Глуховський В.В. Права пациента и значение информированного согласия в медицинской практике. Медикосоциальные проблемы семьи. 2002. №1. Т. 7. С. 33-37.

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15 (дата звернення: 15.09.2020).

Козаченко Ю.А. Питання систематизації прав пацієнта. Адміністративне і фінансове право. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/8291/1/23.pdf С. 177-183 (дата звернення: 15.09.2020).

Про соціальні послуги: Закон України від 07.01.2018 р. 2229-VIII URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-15 (дата звернення: 15.19.2020).

Опубліковано
2020-12-30
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Стратонов, В., & Гавловська, А. (2020). ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СПОЖИВАЧА МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», 2(30), 51-56. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2020-30-05
Розділ
Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право