РУБЦЮВАННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СТРУКТУРУ ПАПІЛЯРНОГО УЗОРУ, ВІДОБРАЖЕНОГО У СЛІДАХ ДАКТИЛОСКОПІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Ключові слова: дактилоскопія, сліди, рубці, окремі ознаки, загальні ознаки, папілярний узор, ідентифікація, папілярні лінії, шкіра, хвороби, регенерація, рубцювання.

Анотація

Вступ. На сьогодні існує багато статистичних джерел, в яких відображаються дані про кількість осіб, які звертались до лікарів із дерматологічними проблемами, тобто ведеться моніторинг динаміки шкірних захворювань, проте, у медичних закладах та правоохоронних органах не існує жодного криміналістично-спрямованого обліку/статистики, який би містив масив інформації про осіб, папілярні узори яких мають аномалії (зміни), спричинені тим чи іншим факторами, відмінними від вроджених. З одного боку, це зумовлено конкретним переліком підстав для дактилоскопіювання осіб (ч. 2 ст. 26 Закону України “Про Національну поліцію”, п. 1.3., 1.4., 1.5. Наказу МВС України № 785 від 11.09.2001 “Про затвердження Інструкції про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної служби МВС України”), з іншого - не наданням дактилоскопічній інформації такого роду достатньої ваги. Для підтвердження важливості такої інформації для досягнення цілей кримінального провадження, оперуючи науково-підтвердженими даним, нами було проаналізовано відбитки папілярних узорів нігтьових фаланг пальців рук на 200 дактилокартах, які надходили до Рівненського НДЕКЦ МВС з різних районів Рівненської області з липня по вересень 2019 року, в результаті чого встановлено наступне: 1. З 200 дактилокарт різних осіб на 170 відображені ті чі інші структурні зміни папілярних узорів, які не пов’язані із якістю та механізмом дактилоскопіювання, що становить 85% від вибірки; 2. На 144 дактилокартах з 200, хоча б на одному відбитку папілярного узору нігтьової фаланги пальця руки наявні рубцеві зміни структури шкіри, що становить 72% від вибірки; 3. На 117 дактилокартах з 200, хоча б на одному відбитку папілярного узору нігтьової фаланги пальця руки наявні ділянки без папілярних ліній, що становить 58,5% від вибірки.

Короткий зміст основних результатів дослідження. У статті описано стан вирішення проблеми дослідження деформацій папілярних узорів, спричинених процесами рубцювання, які відображаються в слідах, зазначено медичні та криміналістичні статистичні дані, які в обох випадках напряму пов’язані із наявністю у людей дерматологічних проблем, з вказівкою на їх практичну значимість для розкриття злочинів. В роботі проведено аналіз причин актуальності досліджуваної проблеми із пропозицією шляхів її вирішення, зазначено ряд науковців, які займаються глибоким дослідженням деформацій шкіри з папілярними узорами, зазначено, який обсяг дактилокарт різних осіб опрацьовано з метою встановлення відсотку вірогідності отримання судовим експертом інформації дактилоскопічного походження, яка відображає рубцеві деформації папілярного узору, наведено детальне криміналістичне та медичне визначення рубця, описано не лише їх види, а й характерні ознаки, які мають прямий вплив на результат відображення. Проілюстровано з поясненнями папілярні узори, які мають рубцеві та не рубцеві деформації різної природи: опік вапном, лінійний поріз, відрив плоті, оперативне втручання, та форми: лінійні, округлі, вигнуті тощо, описано їх відмінності, критерії віднесення та не віднесення новоутворень до рубців, а точніше - прояви травмованої дерми у сформованих рубцях (старших шести місяців), епідермісі та слідах, окреслено діапазон можливих ознак рубця та рубцевої тканини, які можуть відобразитись в сліді за наявності достатніх для такого слідоутворення умов, пояснено та показано на рисунках декілька видів шкірних травм (з описом їх ознак), які можуть проявлятись у слідах і не є рубцями, зазначена вагомість врахування викладених даних для підвищення позитивної результативності дактилоскопічних судових експертиз та впроваджуваних держорганами електронних систем обліку/ідентифікації осіб.

Висновки. В ході дослідження застосовано науково-підтверджені положення та методи, описано та проілюстровано особливості деформації папілярного узору рубцями, деталізовано ознаки, які можуть відображатись в слідах такого роду, роз’яснено порядок віднесення деформованих ділянок папілярного узору до рубців та зазначено, коли це не варто робити, а отже сформовано науково-обґрунтований механізм опрацювання дактилоскопічної інформації, яка відображає рубцеві зміни шкіри, що, в свою чергу, підвищує рівень реалізації принципів повноти, об’єктивності, наукової обґрунтованості, всебічності, якості та позитивної результативності дактилоскопічних досліджень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

URL:https://lj.oa.edu.ua/articles/2019/n2/19samsdp.pdf (date of application: 12.04.2020).

І. І. Zholtanska, V. А. Kuznietsov, А. V. Shchaveliev, Y. V. Dimitrova, N. V. Kushnirenko. Metodyka daktyloskopichnoi ekspertyzy ekspertna spetsialnist 4.6 «Daktyloskopichni doslidzhennia» [Method of dactyloscopic examination expert specialty 4.6 "Dactyloscopic research"] : metodyka [method]. Kyiv : DNDEKC MVS Ukrainy [SSRFC of the MIA of Ukraine], 2014. 120 p.

M. О. Dudchenko, V. H. Koliadenko, І. R. Baryliak, ta inshi [and others]. Shkirni ta venerychni khvoroby [Skin and venereal diseases] : pidrychnyk [textbook]. Poltava-Kyiv : NMU imeni O.O. Bohomoltsia [О.О. Bohomolets National Medical University], Ukrainska MSA [Ukrainian MSA], UAN [UАS] , 2004. 234 p.

Kozyn V. M., Kozyna Yu. V., Yankovskaia N. N. Dermatolohicheskie bolezni i infektsii, peredavaemye polovym putem [Dermatological diseases and sexually transmitted infections] : navch.-metod. posib. [training-methodological manual]. Vitebsk, 2016. 408 p.

Bozhchenko A. P. Sudebno-meditsynskaia otsenka dermatohlificheskikh priznakov paltsev ruk v identifikatsii lichnosti [Forensic evaluation of dermatoglyphic fingers signs in personality identification] : avtoreferat [abstract]. dis. [dissertation] na zdobuttia naukovoho stupenia doktora medychnykh nauk [for the degree of Doctor of Medical Sciences] : spetsialnist [specialty] 14.00.24 “sudova medytsyna” [forensic medicine]. FHOU VPO “Voenno-medіtsinskaia akademiia im. S. M. Kirova” [Federal State Educational Institution of Higher Professional Education “S. M. Kirov Military Medical Academy”]. Sankt-Peterburh, 2009. 47 р.

URL:http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Kafedry/Kafedra_propedevtiki_vnutr_bolezney/rubtsu_Grinev.pdf (date of application: 12.04.2020).

URL:https://dndekc.mvs.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/Visnik_1-21-2014-2.pdf (date of application: 12.05.2020).

N. S. Kudynova. Krymynalystyka: Osnovы Sovremennoy Daktyloskopyy [Criminalitics: the basics of modern dactyloscopy] : Uchebnoe posobye [Tutorial]. Saratovskyy sotsyal'no-эkonomycheskyy ynstytut (fylyal) RЭU ym. H.V. Plekhanova [G.V. Plekhanov Saratov Socio-Economic Institute (branch) REU] Saratov, 2018. 96 p.

Zhyhalova Yu. V. Kriminalisticheskoe issledovanie netraditsionnykh sledov cheloveka [Forensic investigation of unconventional human traces] : vypuskna kvalifikatsiina robota zdobuvacha [final qualifying work of the applicant] : spetsialnist [specialty] 40.05.03 “Sudova ekspertyza” [forensic examination]. FHAOUVO «Belhorodskii hosudarstvennyi Natsionalnyi issledovatelskii universitet» ( N I U « B e l H U » ) [Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "Belgorod State National Research University" (NRU "Bel SU")]. Belgorod, 2018. 81 p.

Savchak V. I., Kovalchuk M. T. Khvoroby shkiry v praktytsi simeinoho likaria [Skin diseases in the practice of a family doctor]. posib [guide]. Ternopil. TDMU [TSMU], 2005. 398 p.

Marion Geerligs. Skin layer mechanics. Universiteitsdrukkerij TU Eindhoven, Eindhoven, The Netherlands, 2009. 122 p.

Опубліковано
2020-12-31
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Шахрайчук, А. (2020). РУБЦЮВАННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СТРУКТУРУ ПАПІЛЯРНОГО УЗОРУ, ВІДОБРАЖЕНОГО У СЛІДАХ ДАКТИЛОСКОПІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», 2(30), 123-140. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2020-30-15
Розділ
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова д