ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ: ПРАКТИКА СТВОРЕННЯ WEB-ПОРТФОЛІО

  • Ірина Анатоліївна Пахомова Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, майдан Свободи, 6, 61022 https://orcid.org/0000-0002-7161-3598
Ключові слова: web-портфоліо, компетентність, фахівець, заклад вищої освіти, майбутній правознавець, медіа, інформація, працевлаштування, інформаційна компетентність, права

Анотація

у статті зазначено, що в суспільстві відбуваються тотальні і докорінні змін у всіх сферах, поступово з’являється законодавче забезпечення сфери надання освітніх послуг у сфері вищої юридичної освіти; наголошено, що концептуального бачення проблеми в цілому поки що так і не виникло; вказано, що права людини перебувають на поверхні всіх суспільних перетворень, а особливе місце з-поміж інших належить праву на інформацію, тому актуальним є аспект реалізації та захисту персональних даних в Інтернеті, наукове обґрунтування, правове регулювання зазначених прав і закріплення їх відповідного статусу; відзначено також, що в умовах постіндустріального суспільства питання інформатизації українського освітнього простору є досить актуальним; йдеться про те, що вирішення його має відбуватися не лише динамічними методами розвитку інформаційного освітнього середовища, а й пошуком нових засобів, форм і способів взаємодії соціокультурних інститутів (медіа та освіти), а також супроводу і оцінки ефективності навчально-виховного процесу в умовах інформаційного суспільства; наголошено, що сьогодні ці завдання покликана вирішити медіаосвіта; формування медіакомпетентності напряму стосується майбутніх правознавців, оскільки на них покладено відповідальність за передачу знань і досвіду на практиці, тобто здійснення консультаційної діяльності в умовах загальної інформатизації; питання про медіакомпетентність майбутнього правознавця актуалізується ще й тому, що в суспільстві спостерігається неузгодженість досвіду взаємодії з медіа у старшого покоління і молоді; наголошено, що через медіатворчість педагог у закладі вищої освіти зможе розширити уявлення студентів – майбутніх правознавців, про медіа, розкрити інтелектуальний потенціал сучасних інформаційних технологій і «медіакультури як засобу для подальшої безперервної самоосвіти»; зазначено, що тривалий час «портфоліо» використовувалося лише як автентичне оцінювання результатів освітньо-професійних досягнень учнів, проте його можливості очевидно значно ширші; «Web-портфоліо» є web-базованим ресурсом, який відображає зростання навчальних або професійних досягнень власника; цінність такого web-портфоліо очевидна також і в питанні потенційного працевлаштування і в само презентації себе як компетентного фахівця, готового жити і працювати в умовах інформаційного суспільства; наголошено на тому, що практику запровадження web-портфоліо варто запроваджувати у діяльність ЗВО; зазначено, що також бувають так звані «хибні портфоліо», що презентують фахівця без досвіду роботи, але з наявними уміннями; зазначено, що питання створення web-портфоліо є актуальним для вузівської освіти майбутніх правознавців; також наголошено, що існує небезпека стати «заручником» та в цілому складну чинити опір, протидію, попередження і боротьбу із загрозливими викликами у мережі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Анатоліївна Пахомова, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, майдан Свободи, 6, 61022

кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри державно-правових дисциплін

юридичного факультету

Харківського національного

університету імені В.Н. Каразіна

Посилання

Наказ «Затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 Право для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти № 1379 від 12.12.2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/081-pravo-bakalavr.pdf.

Проект Концепції реформування юридичної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-napracovanij-spilno-z-ministerstvom-yusticiyi-ukrayini-proekt-koncepciyi-reformuvannya-yuridichnoyi-osviti.

Сопілко І.М. Становлення інформаційного суспільства та інформаційні загрози в мережі інтернет // Юридичний вісник. – 2017. – № 3 (44). – С. 61–69.

Культура и мир детства: избр. произведения / М. Мид; [пер. с англ. и коммент. Ю.А. Асеева; сост., авт. послесл. и отв. ред. И. С. Кон]. – М.: Наука, 1988. – 429 с.

Казанцева Л. Педагогические условия подготовки будущих специалистов к реализации медиаобразования в учебном процессе // Учитель. – 2006. – № 5. – С. 57–62.

Спичкин А. В. Что такое медиаобразование. – Курган: Изд-во КИПКРО, 1999. – С. 13.

Новикова А.А. Федоров А.В. Медиаобразовательные квесты // Инновации в образовании. – 2008. – № 10. – С. 71–93.

Веб-портфолио [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE.

Полилова Т. А. Концепция электронного веб-портфолио [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:7schools.keldysh.ru/courses/e-portfolio.htm.

Топ-5 можливостей для студентів-правників отримати досвід роботи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://loyer.com.ua/uk/top-5-mozhlivostej-dlya-studentiv-pravnikiv-otrimati-dosvid-roboti.

Закон України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-12 від 23.12.1993 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/3792-12.

Опубліковано
2019-12-26
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Пахомова, І. (2019). ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ: ПРАКТИКА СТВОРЕННЯ WEB-ПОРТФОЛІО. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (28), 107-111. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2019-28-13
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право