ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОСТКРИМІНАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ

  • Олександр Олександрович Житний Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-0795-626X
Ключові слова: кваліфікація, кримінальний закон, кримінально-правова норма, посткримінальна поведінка, застосування закону, правова оцінка, кримінально-правові наслідки.

Анотація

Роботу присвячено вивченню такої категорії сучасного кримінального права України як «кваліфікація посткримінальної поведінки». Відзначається, що вона відображає послідовність, порядок і наслідки кримінально-правової оцінки дій або бездіяльності особи після вчиненого нею злочину, котрі не охоплюються складом вчиненого злочину. Автори констатують, що посткримінальна поведінка, поряд з поведінкою кримінальною (злочином), сьогодні увійшла до структури предмету кримінального права. Тому особи, які здійснюють правозастосування, мають бути належним чином обізнані з особливостями її правової оцінки.

Посткримінальна поведінка (наприклад, ухилення особи від суду, її дійове каяття, дотримання або ж порушення нею умов передачі на поруки чи умов випробування при звільненні від відбування покарання, сумлінне ставлення до праці, примирення з потерпілим і т. ін.) може бути як позитивною, так і негативною. Перша тягне для особи, яка вчинила злочин, сприятливі кримінально-правові наслідки у виді скасування або зменшення обмежень її прав та свобод, зумовлених вчиненням нею злочину. Друга – тягне додаткові такі обмеження або позбавлення певних прав у кримінально-правових відносинах.

Констатується, що питання кваліфікації посткримінальної поведінки особи поки що мало розроблені юридичною наукою. Пропонується застосування в цьому напрямку досліджень надбань теорії кваліфікації злочину.

Визначено типові етапи й стадії кваліфікації посткримінальної поведінки.

Кваліфікацію посткримінальної поведінки визначено як встановлення тотожності дій або бездіяльності особи після скоєння нею злочину ознакам складу посткримінальної поведінки, встановленим у диспозиції відповідної норми КК, та ухвалення акту, в якому закріплюється така тотожність й визначається можливість застосування до особи передбаченого такою нормою кримінально-правового наслідку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації. К.: Юрінком Інтер, 2006. 704 с.

Житний О. О. Про динамічний бік звільнення від кримінальної відповідальності // Право і безпека. 2005. Т. 4. № 1. С. 56–58.

Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України та постанов Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції: упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. Х.: Одіссей, 2012. 432 с.

Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений. М.: Издательский Дом «Городец», 2007. 336 с.

Андрушко П. П. Об’єкти кримінально-правової кваліфікації: поняття, види // Вісник Академії адвокатури України. 2010. № 1(17). С. 150–157.

Баулін Ю. В. Проблеми застосування кримінально-правових норм органами досудового слідства / Ю. В. Баулін // Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 5. Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні / за заг. ред. В. В. Сташиса. Х.: Право, 2008. С. 416.

Ус О. В. Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації: лекції. Харків: Право, 2018. 368 с.

Брайнин Я. М. Уголовный закон и его применение. М.: Юрид. лит. 1967. 240 с.

Кузнецов В. В. Теорія кваліфікації злочинів: підручник / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко ; за заг. ред. професорів Є. М. Мойсеєва, О. М. Джужи, наук. ред. І. А. Вартилецька. – [2-е вид., перероб.]. К.: КНТ. 2007. 300 с.

Постанова Козельщинського районного суду Полтавської області. Справа 1611/823/12.

Тенчов Э. С. К вопросу о юридической природе, основаниях и порядке применения специальных видов освобождения от уголовной уголовной ответственности // Юридические гарантии применения права и режим социалистическрй законности в СССР: межвузовский сборник. Выпуск 1. Ярославль, 1975. С. 63–70.

Хряпінський П. В. Щодо конкуренції загальних та спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 20–21 травня 2011 р.) : зб. наук. статей. Луганськ: ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. С. 552–557.

Гуторова Н. Проблеми депеналізації злочинів проти державних фінансів // Підприємництво, господарство і право. 2003. №10. С.114–118.

Гуторова Н. О. Кримінально-правова охорона державних фінансів України : дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.08. Х., 2002. 429 с.

Житний О. О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям: монографія. Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ. 2004. 152 с.

Музика А. А., Лащук Є. В. Предмет злочину: теоретичні основи пізнання: монографія. К.: ПАЛИВОДА А. В. 2011. 192 с.

Опубліковано
2019-12-26
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Житний, О. (2019). ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОСТКРИМІНАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (28), 112-119. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2019-28-14
Розділ
Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право