НЕГАТИВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Ключові слова: Негативні зобов’язання, зобов’язання з негативним змістом, виконання зобов’язань, договори про ексклюзивність, договори про неконкуренцію.

Анотація

Анотація. У статті привертається увага до наукової проблеми розуміння негативних зобов’язань у цивільному праві. Зроблено огляд положень зарубіжного цивільного законодавства щодо негативних зобов’язань. Окреслюються основні питання, що розглядаються в науковій літературі, які стосуються правової природи негативних зобов’язань: неможливість прострочення негативних зобов’язань, неможливість їх часткового виконання, неможливість припинення негативних зобов’язань через неможливість виконання, неможливість застосування до них переведення боргу тощо.

Автор також підіймає питання щодо можливості зустрічного виконання негативних зобов’язань та доходить висновку про таку можливість, якщо зобов’язання будуть взаємопов’язаними. Автором допускається також можливість існування зустрічних негативних зобов’язань, які також підлягають зустрічному виконанню за умови їх взаємопов’язаності.

Вказується на особливість таких негативних зобов’язань як дистриб’юторські та агентські договори.

Також у статті висвітлюється питання щодо можливості укладення договорів про неконкуренцію за цивільним правом України. Вказується на юридичні перепони щодо цього: кореляція із принципом свободи договору, обмеженням цивільної дієздатності, припинення чинності трудових чи підрядних відносин із кредитором. Для ілюстрації вказаних позицій у статті наведено вітчизняну судову практику.

У статті звернено увагу на співвідношення негативних зобов’язань із поняттями «заборона», «обмеження права» та «відмова від права». Автор обґрунтовує, що негативні зобов’язання не можна розглядати ані як обмеження у праві, ані як відмову від права. Зважаючи на те, що негативне зобов’язання встановлює заборону для боржника вчиняти певні дії, але така заборона встановлюється договором і діє лише на користь кредитора, то це є заборона приватного характеру. Автором також відмежовано негативні зобов’язання від негативних сервітутів, яким як речовим правам властиве обтяження саме нерухомості, а не встановлення зобов’язання щодо певної особи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

А. М. Гужва Негативні зобов’язання у законодавстві та юридичній практиці. Судебно-юридическая газета. Блог URL: https://sud.ua/ru/news/blog/141213-negativni-zobovyazannya-u-zakonodavstvi-ta-yuridichniy-praktitsi (дата звернення: 05.10.2019).

Manelli E. Le obbligazioni di non dare : Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 2018. 176 p.

Deplano S. Le obbligazioni negative : Napoli : Pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari, 2014. 224 p.

Coviello L. L'obbligazione negativa : contributo alla teoria delle obbligazioni : Napoli : Pubblicazioni della Scuola di Perfezionamento in Diritto Civile dell'Università di Camerino, 1934. 340 p.

Vecchi P. M. Obbligazioni negative e posizioni di divieto : Roma : 1992. 95 p.

Codice civile. : URL : https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-civile (дата звернення: 05.10.2019).

Гражданское уложение Германии : Вводный закон к Гражданскому уложению = Bürgerliches Gesetzbuch Deutschlands mit Einführungsgesetz ; пер. с нем. / [В. Бергманн, введ., сост.]; науч. ред. Т.Ф. Яковлева. – 4-е изд., перераб. (Серия «Германские и европейские законы» ; Книга 1). 2015. 888 с.

Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) / Пер. с франц. В.Захватаев. Предисловие: А. Довгерт, В. Захватаев. – К.: Издательство "Истина", 2006.1008 с.

Швейцарский обязательственный закон. Федеральный закон о дополнении Швейцарского гражданского кодекса (Часть пятая: Обязательственный закон) : от 30 марта 1911 г. (по состоянию на 1 марта 2012 г.) / пер. с нем., фр. [Гайдаенко Шер Н. И., Шер М.]. – М. : Инфотропик Медиа, 2012. – 576 с.

Рішення у справі №1512/4941/2012. Київський районний суд м. Одеси. Єдиний державний реєстр судових рішень. : URL : http://reyestr.court.gov.ua/Review/31469400 (дата звернення: 05.10.2019).

Коротков Д. Б. Негативные обязательства в контексте реформы российского гражданского права. Вестник ВолГУ. Серия 5. Юриспруденция. 2016. Том 15. № 4 (33). С. 63-67.

Рішення у справі № 645/6989/18. Фрунзенський районний суд м. Харкова. Єдиний державний реєстр судових рішень. : URL : http://reyestr.court.gov.ua/Review/82325565 (дата звернення: 05.10.2019).

Постанова у справі № 645/6989/18. Харківський апеляційний суд. Єдиний державний реєстр судових рішень. : URL : http://reyestr.court.gov.ua/Review/84177666 (дата звернення: 05.10.2019).

Богатырев Ф. О. Обязательство воздержаться от какого-либо действия. Законодательство. 2001. № 5. С. 15-20.

Sitzia L. Il rifiuto dell’adempimento parziale dell’obbligazione negativa. Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. 2018. № 1. P. 79-109.

Опубліковано
2019-12-26
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Гужва, А. (2019). НЕГАТИВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (28), 50-59. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2019-28-06
Розділ
Цивільне право, цивільний процес, сімейне та господарське право