МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

  • Євген Олександрович Мічурін Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 61022, м. Харків, майдан Свободи, 6 https://orcid.org/0000-0003-4283-4604
Ключові слова: діалектичний метод, формально-логічний метод, системно-структурний метод, методи цивільного права, наука цивільного права

Анотація

У статті аналізуються методи, що застосовуються у наукових дослідженнях з цивільного права. Зокрема: діалектичний метод, формально-логічний метод, системно-структурний метод. Досліджено особливості цих методів. Надаються аргументи, що діалектичний метод є найбільш загальним при проведенні юридичних досліджень. Інші методи наукового пізнання доповнюють діалектичний метод, випливають з нього. Формально-логічний метод дозволяє зрозуміти логіку норми права та її побудову. Системно-структурний метод враховує природу досліджуваного явища, систему цінностей та пріоритетів.

У статті висвітлені окремі аспекти методології науки цивільного права.

Діалектичний метод є глобальним, що у різних галузях знань дозволяє досягти прогресивних результатів. Формально-логічний метод є традиційно важливим у праві. Він дозволяє логічно застосувати приписи, норми та форму закону до окремих ситуацій. Системно-структурний метод в умовах панування верховенства права дозволяє застосувати закон з позицій справедливості.

При застосуванні діалектичного методу можуть вирішуватися такі наукові завдання: розвиток нового знання через співставлення протилежних наукових позицій; заперечення одних наукових позицій і формулювання інших; поглиблення існуючого уявлення про предмет дослідження.

Формально-логічний метод застосовується при побудові класифікацій в науці, надає можливість додатково виявити особливості окремих правових явищ, їхню правову природу. Формально-логічний метод надає можливість проводити періодизацію явищ у праві. Він, крім того, дозволяє сформулювати зміст правових категорій згідно до їх ознак.

Системно-структурний метод спирається на сутність явища у всьому різноманітті зв'язків, системи цінностей, пріоритетів держави. Головним з них згідно з Конституцією України (ст. 3) є права людини, розвиток яких становить зміст та спрямованість діяльності держави.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Євген Олександрович Мічурін, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 61022, м. Харків, майдан Свободи, 6

доктор юридичних наук, професор,

професор кафедри цивільно-правових дисциплін,

Харківський національний

університет імені В.Н.Каразіна

(Майдан Свободи, 6 (північний корпус, 4 поверх), м. Харків-22, 61022)

Посилання

Кузнецова Н.С. Методологічні засади сучасного цивільного права України: предмет, метод, принципи, система // Спогади про Людину, Вченого, Цивіліста-епоху (до 85-річчя від Дня народження академіка Ярославни Миколаївни Шевченко). – К.: АртЕк, 2017. – С.200-216.

Шишка Р.Б. Організація наукових досліджень та підготовки магістерських і дисертаційних робіт : Навчальний посібник. – Х.: Еспада, 2007. – 368 с.

Слипченко С. А. Метод альтернатив в развитии учения о личных неимущественных правах // Методология исследования проблем цивилистики : сб. ст., посвящ. памяти проф. А. А. Пушкина – Харьков : Право, 2017. – 432 с.

Хворостянкіна А. В. Юридична аргументація в англо-саксонській та романогерманській правових системах: методологічні засади порівняльного аналізу // Наукові записки НУКМА. Юридичні науки. 2012. Т. 129. С. 16.

Рузавин Г. И. Методология научного познания. М.: Юнити, 2005. С. 61–67.

Галянтич М.К. Приватно-правові засади реалізації житлових прав громадян в Україні : автореф. дис… докт. юрид. наук. – К: КНУ імені Тараса Шевченка. – 48 с.

Селіванов А.О. Верховенство права в конституційному правосудді: Аналіз конституційної юрисдикції. - К.; Х.:Акад. прав. Наук України, 2006. – 136 с.

Майданик Р. Основи аргументації рішення суду в цивільному судочинстві України // Право України. 2016. № 10. С. 103.

Вечерний Николаев. - [електронний ресурс] - URL: www.vn.mk.ua/stories.php?id=2477.

Опубліковано
2019-12-26
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Мічурін, Є. (2019). МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (28), 60-65. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2019-28-07
Розділ
Цивільне право, цивільний процес, сімейне та господарське право