Проблемні складові застосування нормативно-правових актів та програмних документів, що регулюють аграрні та екологічні відносини з огляду необхідності універсалізації правових понятійних категорій та їх змісту

  • А.Л. Бейкун

Анотація

Анотація: У статті аналізуються проблемні питання та тенденції розвитку нормативно-правового регулювання аграрних та суміжних правовідносин, насамперед, у частині універсалізації галузевої правової термінології та її змісту. Здійснюється етимологічно-правовий аналіз таких універсальних категорій, як державне регулювання та державне управління аграрними, екологічними та суміжними відносинами. Розглядається модель правового становища об’єктів та суб’єктів як державного управління так і державного регулювання відповідними відносинами. Надано аналіз існуючих підходів науковців до визначення як домінуючої ролі тієї чи іншої правової понятійної категорії, так і її змістового навантаження. Розглядаються також проблемні питання взаємоузгодження відповідних понятійних категорій при регулюванні аграрних та похідних правовідносин.

Ключові слова: державне регулювання, державне управління, аграрні, екологічні відносини, понятійні категорії, правова термінологія.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Андрейцев В.І. Проблеми кодифікації законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки / В.І. Андрейцев // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – №4 (19). – С. 122-132.

2. Гетьман А.П. Процессуальные нормы и отношения в экологическом праве / А.П. Гетьман. – Xарьков: Основа, 1994. – 136 с.

3. Аграрне право України: підручник / [О.В. Гафурова [та ін.]; за заг. ред. В.М. Єрмоленка. – К: Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

4. Актуальні проблеми правового забезпечення продовольчої безпеки України: монографія / [В.М. Жушман [та ін.]; за ред. В.Ю. Юркевича та В.М. Шульги. – Х.: ФОП Шевченко С.О., 2013. – 326 с.

5. Жушман В. П. Аграрне право та законодавство України: навч.-практ. посібник / В. П. Жушман. – Х.: Одіссей, 2008. – 447 с.

6. Зуєв В.А. Термінологія екологічного права: значення і перспективи існування окремих понять / В.А. Зуєв // Вісник Університету внутрішніх справ. – 2000. – Спецвипуск. – С. 271-274.

7. Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: монографія / В.В. Носік. – К.: Юрінком Інтер,
2006. – 543 с.

8. Семчик В.І. Правове забезпечення аграрної політики / В.І. Семчик // Сучасна аграрна політика України: проблеми становлення. – К., 1996. – С. 529-548.

9. Шемшученко Ю.С. Государственное управление охраной окружающей среды в союзной республике /
Ю.С. Шемшученко. – К.: Наукова думка. – 1990. – 280 с.

10. Шульга М.В. Актуальні проблеми правового регулювання земельних відносин в сучасних умовах: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.06 / Шульга Михайло Васильович; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – X., 1998. – 37с.

11. Шульга М.В. Правовое обеспечение экономических методов управления землями / М.В. Шульга // Новое политико-правовое мышление и реализация правовой реформы. – X.: УМК ВО, 1991. – С. 92-98.

12. Барбашова Н.В. К проблеме правового обеспечения экологической безопасности в промышленности: на примере металлургической отрасли / Н.В. Барбашова // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 4. –
С. 40-43.

13. Державне управління в Україні: навчальний посібник / [Андрійко О.Ф. [та ін.]; за заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: 1999. – 266 с.

14. Попов Г.Х. Проблемы теории управления (изд. 2-е доп. и перераб.) / Г.Х. Попов. – М.: Экономика, 1974. –
318 с.

15. Кропивко М.Ф. Державне управління в процесі реформування АПК та його інформаційна підтримка /
М.Ф. Кропивко // Економіка АПК. – 1995. – № 10. – С. 46-49.

16. Орлов Н. Правовые аспекты природопользования и охраны окружающейприродной среды в Украине /
Н.Орлов // Предпринимательство, хозяйство и право. –
1998. – №3. – С. 15-18.

17. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і головний ред. Бусел В.Т.]. – К.: ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.

18. Бейкун А.Л. Окремі теоретичні аспекти впровадження нових правових категорій // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку / А.Л. Бейкун // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 19-20 травня 2012 року. – Вид-во Сумської філії ХНУВС. – Суми-2012.

19. Віхров В.І. Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки: Курс лекцій /
В.І. Віхров. – Чернігів: КП «Видавництво «Чернігівські обереги», 2008. – 207 с.

20. Третяк А.М. Управління земельними ресурсами: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] /
А.М. Третяк, О.С. Дорош. – Вінниця: Нова книга. – 2006. – 360 с.

21. Мамутов В.К. Сближение современных систем правового регулирования хозяйственной деятельности /
В.К. Мамутов // Государство и право. – 1996. – № 8. – С. 41-45.

22. Калениченко Т.Г. Управление охраной окружающей среди и природных ресурсов регионов /
Т.Г. Калениченко // Государство и право. – 1995. – № 7. – С. 74-81.

23. Мессель-Веселяк В.Я. Реформування аграрного сектора України: здобутки і проблеми / В.Я. Мессель-Веселяк // Економіка АПК. – 2010. – № 5. – С. 3-8.

24. Лебединський Ю.П. Управління природокористуванням / Ю.П. Лебединський, І.М. Потравний, Б.Ю. Краснянський. – К.: Урожай, 1987. – 256 с.

25. Цвєтков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект) / В.В. Цвєтков. – X.: Право, 1996. – 164 с.

26. Веклич О.О. Удосконалення економічних інструментів екологічного управління в Україні / О.О. Веклич // Економіка України. – 1998. – № 9. – С. 65-75.

27. Кисельов М. Екологічна компонента процесу державотворення / М. Кисельов // Розбудова держави. – 1997. – № 7-8. – С 39-46.

28. Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року: Закон України від 21 грудня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 26. – Ст. 218. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/ 2818-17. – Заголовок з екрана.

29. Про національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»: Указ Президента України від 12.03.2013 р. № 128/213 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. president.gov.ua/ documents/15521.html. – Заголовок з екрана.

30. Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 806-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/ 806-2013-р – Заголовок з екрана.
Опубліковано
2014-05-30
Цитовано
Як цитувати
Бейкун, А. (2014). Проблемні складові застосування нормативно-правових актів та програмних документів, що регулюють аграрні та екологічні відносини з огляду необхідності універсалізації правових понятійних категорій та їх змісту. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (17). вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/1211
Номер
Розділ
Земельне, аграрне та екологічне право