Деякі аспекти використання у науковому обігу поняття «державне управління (регулювання) у сфері культури»

  • В.С. Шестак

Анотація

Анотація: Стаття присвячена проблемам переосмислення змісту терміна «державне управління», та його співвідношення з такими категоріями як «державне регулювання» та «публічне управління». Пропонується введення в обіг замість термінів «державне управління культурою» або «державне регулювання культури» терміну «адміністративно-правове забезпечення реалізації культурної функції держави».

Держава й право знаходяться в складній і неоднозначній взаємодії з культурою. Держава є відповідальною за цей процес і тому вводить до системи своїх функцій культурну функцію.

У процесі правового регулювання культурної функції держави важлива роль належить адміністративному праву, оскільки воно сприяє впорядкуванню низки важливих суспільних відносин у різних сферах публічного управління, визначає порядок реалізації відповідними суб’єктами окремих функцій держави, у т.ч. культурної функції.

Питання взаємодії держави та права з культурою стають дедалі більш актуальними та потребують детального вивчення та вирішення.

Ключові слова: держава, право, функція, культура, культурна функція, адміністративне право, правове регулювання, державне управління, державне регулювання культури, адміністративно-правове забезпечення реалізації культурної функції держави.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Гриценко І.С. Становлення і розвиток наукових поглядів на основні інститути ) та ін. Том вітчизняного адміністративного права: Монографія. – К., 2007. – С. 7.

2. Левитский В. Ф. Предмет, задача и метод науки полицейского права / В. Ф. Левитский. – Харьков : Тип. А. Дарре, 1894. – С. 7.

3. Андреевский И. Е. Полицейское право: Т.1(Введение и Ч.1, полиция безопасности 2-изд., испр. и доп.) / И. Е. Андреевский. – СПб. : Тип. В.В. Тротц, 1874. – С. 1.

4. Антологія української юридичної думки. В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова Гриценко І.С. Становлення і розвиток наукових поглядів на основні інститути ) та ін. Том 5: Поліцейське та адміністративне право / Упорядники: Ю.І. Римаренко, В.Б. Авер’янов,
І.Б. Усенко; відп. ред. Ю.І. Римаренко, В.Б. Авер’янов. – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. – С. 96, 390.

5. Белявский Н. Н. Полицейское право(Административное право) / Н. Н. Белявский. – Изд. 2-е. – Юрьев: Тип. К. Маттисена, 1910. – С. 8.

6. Евтихиев А.Ф. Основы советского административного права / А. Ф. Евтихиев. – Х., 1925. – С. 81.

7. Там само. – С. 84-85.

8. Там само. – С. 112.

9. Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки // Збірник законів і розпоряджень Робітничо-селянського Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. – 1937. – № 30. –
Ст. 121.

10. Студеникин С.С. Советское административное право / С. С. Студеникин. – М.: Госюриздат, 1945. – С. 134-140.

11. Советское административное право: учебник / под ред. С. С. Студеникина. – М.: Госюриздат, 1958. – С. 19.

12. Советское административное право: учебник / под ред. В. И. Поповой, М. С. Студеникиной. – М. : Юрид. лит., 1982. – С. 217.

13. Бевзенко В. Поняття та ознаки державного регулювання // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 11. – С. 106-110.
Опубліковано
2014-05-30
Цитовано
Як цитувати
Шестак, В. (2014). Деякі аспекти використання у науковому обігу поняття «державне управління (регулювання) у сфері культури». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (17). вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/1175
Номер
Розділ
Теорія та історія держави і права