Глобалізація економіки та транснаціональна організована злочинність

  • В. Сідоров
  • С. Здоровко
Ключові слова: глобалізація, глобальна економіка, транснаціональні компанії та корпорації (ТНК), банки, офшори, транснаціональні злочинні організації, Конгреси ООН, міжнародні відносини.

Анотація

Статтю присвячено висвітленню питання проблем глобалізації економіки, підстави, які обумовили виникнення та бурхливий розвиток глобального ринку капіталу, зроблено акцент на головну рушійну силу цього феномену – транснаціональні компанії та корпорації (ТНК). Звернуто увагу на негативні наслідки цього процесу та осмислено яким чином їх намагаються використовувати транснаціональні злочинні організації, стисло викладено криміналістичну характеристику цих злочинних угрупувань. Крім того акцентовано увагу на ті заходи, які приймає міжнародна спільнота під егідою ООН з попередження та припинення цих злочинів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Waters M.The Globalization,London , New York: Routlenqe. 1996 .Р.2.

.Sklair L. Competinq Conceptions of Globalization // Journal of World – Systems Research, V.2, Summer, 1999.P.143 – 163.

Світова економіка : підручник / за ред. А. П. Голікова, О. А. Довгаль. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015 – 268 с. с. 260.

Кастельс М. Глобальный капитализм и новая экономика : значение для России / М. Кастельс // Постиндустриальный мир и Россия. – М., 2001. –С. 64.

Global Trends 2015 : A. Dialoque about the Future With Nonqovernment Experts;http://www.cia.qov/cia/ reports /qlobaltrends2015/index. htmI.

Кастельс М. Глобальный капитализм и новая экономика : значение для России / М. Кастельс // Постиндустриальный мир и Россия. – М., 2001. –С.65.

Міжнародні економічні відносини: підручник / за ред.. А.П. Голікова, О.А. Довгаль. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 464 с.

Світова економіка : підручник / за ред. А. П. Голікова, О. А. Довгаль. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015 – 268 с. с. 37.

Robinson W., Harris J. Towards A Global Rulinq Class ? Globalization and the Transnational Capitalist Class //Science & Society. V.64.No.1.Sprinq.2000. P.11-5411.

The Globalization of Word Politics. An Introduction to International Relations. Fifth Edition Ed.by John Baylis, Steve Smith&Patricia Owen. Oxford: Oxfsord University Press, 2011.P.328.

Top 200:The Rise of Clobal Corporate Power.http://www.qlobalpolicy.orq.
Human Development Index 1999. Ch. 1. Human Development in this aqe of Globalization; htt://www.hdr.undp.orq/reports/qlobal/1999/en/;Тор 200: The Rise of Global Corporate Power;http://www.qlobalpolicy.orq.

Petras J. China in the contex of qlobalization // Journal of Contemporary Asia.V.30.Issue 1.2000.P.109.

Алисов Н. Н., Хорев Б. С. Экономическая и социальная география мира (общий обзор). –М.,2001. – С. 341.

Світова економіка : підручник / за ред. А. П. Голікова, О. А. Довгаль. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015 – 268 с., с. 122.

Clobal 500. 2005-2013.Fortyne// Див.www.fortyne.com.
Top 1000 World Banks 2011 Rankinq;Top 50 Banks in Top 1000 Worid Banks 2013. http:// www.thebankerdatabase.com/index.cfm&fuseaction=top50.default&paqe=2.
Global Trends 2015:A Dialoque About the Future With Nonqovernment Experts.- http://www.cia.qov/cia/reports/qlobaltrends2015/index.html.
Bovenkerk F., Sieqel D., Zaitch D. Orqanized crime and etnic reputation manipulation // Crime , Law&Social Chanqe. 2003. № 39.

Гуров А., Ковалев Н., Куликов А. ХХІ век против глобализации преступности // Прокурорский надзор. – 2000. – № 2. – С.49.

Глинкина С. П. Тезисы к докладу // Материалы круглого стола «Глобализация общей , организованной и коррупционной преступности». М. : ИГП РАН, 2001. – С.35-37.

Вахания В. Деятельность Группы органов банковского надзора по офшорам (ОГБС),Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Форума финансовой стабильности (ФФС) в борьбе против преступности в сфере финансов // Право и экономика. – 2004. – №8. – С.54.

Шэксон Н. Люди, обокравшие мир. – М., Эксмо, 2011. – С.24-33
.
Репецкая А. Л. Тезисы к докладу // Материалы круглого стола «Глобализация общей , организованной и коррупционной преступности». М. : ИГП РАН, 2001. – С.45- 50.

Организованная преступность. Тайная история самого прибыльного бизнеса в мир Пол Ланд. М. : Аст* Астрель, 2005. С. 55-57, 75-77.

Морозов Н. А. Япония : преступность и уголовная политика. Монография. Санкт-Петербург : Юридический центр. 2016. С.144-193.

Годунов И. В. Организованая преступность. От рассвета до заката.Москва. Академический проект, 2008. – С.131-139.

Резолюція 46/152 Генеральної Асамблеї від 18 грудня 1991 р., додаток. А/RES/46/152.
Овчинский В. С. ХХІ столетие против мафии. Уголовная глобализация и Конвенция ООН против транснациональной преступности / В. С. Овчинський. – М. : ИНФРА-М, 2001. – С. 148.

Кибалкин А. Г. Влияние международного уголовного права на росийськое уголовное право. : автореф.дис.докт.юрид.наук / А. Г. Кибалкин. – М., 2003. – С.427.

Збірник міжнародних договорів України про правову допомогу у кримінальних справах. Багатосторонні договори. Київ : Фенікс, 2006. – С. 552-606.

The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations. Fifth Edition. Edited dy John Baylis, Steve Smith& Patricia Owens. Oxfor : Oxford University Press, 2011.P.8.
Опубліковано
2017-12-19
Номер
Розділ
Світове господарство і міжнародні економічні відносини