Водно-ресурсний потенціал світової економіки: проблеми використання та охорони

  • А.+ Golikov
  • N. Kazakova
Ключові слова: водні ресурси, водно-ресурсний потенціал, глобальна водогосподарська проблема, виснаження водно-ресурсного потенціалу, водне право

Анотація

Розглядається водно-ресурсний потенціал світової економіки, під яким пропонується розуміти сукупну продуктивність усіх джерел прісної води, виражену в натуральних показниках (куб м, куб км) або в грошовому обчисленні за одиницю часу. Водно-ресурсний потенціал світової економіки обмежений. Ресурси прісної води, які могли б з прийнятними витратами бути залучені в господарське використання, близькі до вичерпання. Людство вже використовує 1/10 їх загального обсягу і більш 1/4 реально доступного. При цьому безповоротні втрати води становлять понад 1/2 її сумарного споживання. Зростання чисельності населення, підйом продуктивних сил і поліпшення якості життя в країнах, що розвиваються, призведе до збільшення норм витрат води на кожного жителя планети. Отже, потреба у водних ресурсах буде зростати, а можливості їх задоволення – зменшуватися. Існує небезпека повного виснаження водно-ресурсного потенціалу світової економіки через 80–90 років. Склалася глобальна водогосподарська проблема, обумовлена об'єктивними (просторова диспропорція в потребах у воді і її наявності) суб'єктивними (розвиток водомістких виробництв, обмежене використання замкнутих систем водопостачання, забруднення і виснаження водних джерел) причинами. Вода з економічної категорії перетворюється в політичну, викликаючи міжнародні конфлікти. Піднімається питання про підготовку дипломатів – фахівців у галузі водного права.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Постанова Верховної ради України про Концепцію розвитку водного господарства України Відомості Верховної Ради України.– 2000. – N 8. – с. 54.

Алексеев В. С. Совершенствование и развитие водного хозяйства региона / В. С.Алексеев. Под редакцией Э. В. Парахонского. – Вологда, 2001.– 448 с.

Вода – это политика [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://islam–today.ru/islam_v_mire/bliznij–vostok/voda–eto–politika/
Водное хозяйство. Советский энциклопедический словарь. – М. : Сов. Энциклопедия, 1980. – С. 234.

Джамалов Р. Г. Ресурсы подземных вод: их изменение под влиянием климата и распределение по странам мира / Р. Г. Джамалов, Т. И. Сафронова. – Инст. водных проблем. 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : hge.spbu.ru/download/paper/djamalov_resursy.pdf

Захаров В. П. Основы методики составления водохозяйственных балансов / В. П. Захаров, Ш. Ч. Чокин // Проблемы гидроэнергетики и водного хозяйства – 1964. – Вып. 2. – С. 3–39.

Зузик Д. Т. Водное хозяйство. БСЭ / Д. Т. Зузик, К. Г. Тихоцкий. – Т. 5. – М. Сов. энциклопедия, 1971.– С.177.

Крицкий С. Н. Методологические основы построения водохозяйственных балансов / С. Н. Крицкий, М. Ф. Менкель – Тр. Гидропроекта, М.–Л., 1964. – С.167–185

Левківський С. С. Раціональне використання і охорона водних ресурсів: підручник / С. С. Левківський, М. М. Падун – К. : Либідь, 2006. – 280 с.

Львович М. И. Вода и жизнь. Водные ресурсы, их преобразование и охрана / М. И. Львович. – М. : Мысль, 1986. – 254 с.

Максаковский В. П. Географическая картина мира / В. П. Максаковский. – М. : Дрофа, 2008. – 405 с.

Мировое водопотребление [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.microarticles.ru/article/vodnie–resyrsi–mira.html

Голиков А. П. Территориальная организация водного хозяйства СССР / А. П. Голиков. – Харьков : Вища школа. Изд-во при Харьковском университете, 1982. – 144 с.

Яворовский Ю. П. О некоторых экономических аспектах формирования отрасли «водное хозяйство» / Ю. П. Яворовский // Разработка и организация водоохранных мероприятий – 1973. – С. 99–105.

Water resources management [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.unwater.org/topics/water–resources–management/en/

Статистическая информация. [Electronic resource]. – Mode of access : The World BankData http://data.worldbank.org/indicator. – Name from the screen.
Опубліковано
2017-12-19
Номер
Розділ
Світове господарство і міжнародні економічні відносини