Сучасні тенденції функціонування світового ринку медичних послуг

  • Е. Гапонова
Ключові слова: послуга, міжнародний ринок, глобалізація, медичні послуги, ринок медичних послуг, медичний туризм.

Анотація

На підставі аналізу факторів, які впливають на функціонування та розвиток світового ринку медичних послуг, доведено взаємозв’язок між економічним розвитком країн та рівнем функціонуючої системи охорони здоров’я. Окрему увагу приділено тенденціям функціонування сучасного світового ринку медичних послуг, в основі яких є глобалізаційні процеси, що спостерігаються на сучасному етапі розвитку міжнародної торгівлі медичними послугами, медичного туризму. Виявлено закономірності розвитку ринку медичних послуг як структурного елементу світового ринку послуг.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Горблюк Р. В. Формування та підтримка розвитку регіональних кластерів у системі охорони здоров’я : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д-ра. юрид. наук / Р. В. Горблюк. ˗ Львів, 2011. ˗ 20 с.

Гордеев Д. Технологические кластеры и их роль в экономике / Д. Гордеев. ˗ Киев : Вiсник економiчноi науки України, 2011. ˗ № 2. ˗ С. 213-215.

Длугопольський О. В. Охорона здоров’я в системі глобальних суспільних благ : міжнародні порівняння / О. В. Длугопольський. ˗ Київ : Економічна теорія ˗ 2011. ˗ №3. . ˗ С.83-97.

Камінська Т. М. Про розвиток квазіринкових відносин в охороні здоров’я [Електронний ресурс]. ˗ Режим доступу : http: //www.ief.org.ua/Arjiv_ET/Kaminska206.pdf.

Програма розвитку ООН в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www.undp.org.ua.

Global health care outlook. Battling costs while improving care. [Електронний ресурс]. ˗ Режим доступу : http:// www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Life-Sciences-Health-Care.

Lunt L., Smith R., Exworty M. Medical tourism : Treatments, markets and health system implications: A Scoping Review. OECD Publishing, 2011.

Mladovsky P. Health Policy in the Financial Crisis / P. Mladovsky, D. Srivastava, J. Cylus, M. Karanikolos // Eurohealth. – 2012. – Vol.18. ˗ №1. – P.3˗6.

Medical tourism procedures [Електронний ресурс]. ˗ Режим доступу : http : // www.onlinemedicaltourism.com

The Cluster Initiative Greenbook: New Findlings on the Process of Cluster-Based Economic Development [Електронний ресурс]. ˗ Режим доступу : http: // www.ivorytower.se/greenbook/general.html.

The Global Competitiveness Report 2014 – 2015 ˗ [Електронний ресурс]. ˗ Режим доступу : http: // www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015

The Most Effective Health Care 2014. [Електронний ресурс]. ˗ Режим доступу : http: // www.bloomberg.com/visual-data/best-and-worst/most-efficient-health-care-2014-countries

The role of WHO in public health. [Електронний ресурс]. ˗ Режим доступу : http: // www.who.int/about/role/en/index.html

The Official site of World Trade Organization, Тrade Map: «Trade Statistics for International Business Development». [Електронний ресурс]. ˗ Режим доступу : http: // www.trademap.org

World in 2050. The BRICS and Beyond : Prospects, Challenges and Opportunities. London, PricewaterhouseCoopers, January 2013, 26 p.
Опубліковано
2017-12-19
Номер
Розділ
Світове господарство і міжнародні економічні відносини