Сучасний стан і тенденції світового ринку страхових послуг

  • С. Бунін
Ключові слова: страхування, страховий ринок, світовий страховий ринок, страхові послуги, страховий бізнес, страхові брокери

Анотація

У статті аналізується сучасний стан і тенденції світового страхового ринку, кількісна та регіональна структура його учасників. Визначено країни-лідери світового ринку страхування та обґрунтоване їх місце на світовому ринку. Звернено увагу на статистичні дані, був удосконалений рейтинг найвпливовіших страхових груп світу, а також були надані прогнози із розвитку страхування на світовому ринку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Абрамітова Д. Р. Аналіз світового ринку страхових послуг [Електронний ресурс] / Д. Р. Абрамітова, О.В. Козьменко // Ефективна економіка. – 2014. – №3. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/

Бахматов С. А. Маркетинг в деятельности страховой организации / С. А. Бахматов. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2011. – 166 с.

Косминский К. П. Современные тенденции развития мирового страхового рынка : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.14 / К. П. Косминский. – М., 2011. – 24 с.

Международное страхование : учеб. пособие / И. А. Сударикова ; Сарат. социал.-экон. ун-т (фил.) Рос. экон. ун-та им. Г. В. Плеханова. – Саратов : ССЭИ, 2014. – 159 с.

Розвиток ринків фінансових послуг в умовах європейської інтеграції : монографія / наук. ред. та кер. кол. авт. д-р екон. наук, проф. Н. М. Внукова.– Харків : ТО Ексклюзив, 2014. – 218 с.
Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації :монографія / О. В.Козьменко, С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва– Суми : Університетська книга, 2011. – 388 с.

Токарева Е. А. Мировой опыт страхования рисков природных катастроф / под ред. Л. И. Цветковой. – М. : Анкил, 2015. – 88 c.
Худяков А. И. Теория страхования : учебник / А. И. Худяков. – М. : Статут, 2010. – 656 с.

«4P» маркетингу страхових компаній : монографія / [Козьменко О.В., Козьменко С. М., Васильєва Т. А. та ін.] ; кер. авт. кол. д.е.н., проф. О.В. Козьменко. – Суми : Університетська книга, 2014. – 432 с.

International Insurance Fact Book 2016 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.iii.org/publications/international-insurance-fact-book-2016

Sigma No 4/2015 World insurance in 2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://media.swissre.com/documents/sigma4_2015_en.pdf
Опубліковано
2017-12-19
Номер
Розділ
Світове господарство і міжнародні економічні відносини