Current status and trends of global insurance market

Keywords: insurance, insurance market, global insurance market, insurance services, insurance companies, insurance brokers

Abstract

The article analyzes the current status and trends in the global insurance market, quantitative and regional structure of its participants; identifies the countries leading the global insurance market and explaines their position on the world market. The author pays attention and studies the statistics the most influential insurance groups in the world; provides forecasts for the development of the global insurance market.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Абрамітова Д. Р. Аналіз світового ринку страхових послуг [Електронний ресурс] / Д. Р. Абрамітова, О.В. Козьменко // Ефективна економіка. – 2014. – №3. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/

Бахматов С. А. Маркетинг в деятельности страховой организации / С. А. Бахматов. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2011. – 166 с.

Косминский К. П. Современные тенденции развития мирового страхового рынка : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.14 / К. П. Косминский. – М., 2011. – 24 с.

Международное страхование : учеб. пособие / И. А. Сударикова ; Сарат. социал.-экон. ун-т (фил.) Рос. экон. ун-та им. Г. В. Плеханова. – Саратов : ССЭИ, 2014. – 159 с.

Розвиток ринків фінансових послуг в умовах європейської інтеграції : монографія / наук. ред. та кер. кол. авт. д-р екон. наук, проф. Н. М. Внукова.– Харків : ТО Ексклюзив, 2014. – 218 с.
Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації :монографія / О. В.Козьменко, С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва– Суми : Університетська книга, 2011. – 388 с.

Токарева Е. А. Мировой опыт страхования рисков природных катастроф / под ред. Л. И. Цветковой. – М. : Анкил, 2015. – 88 c.
Худяков А. И. Теория страхования : учебник / А. И. Худяков. – М. : Статут, 2010. – 656 с.

«4P» маркетингу страхових компаній : монографія / [Козьменко О.В., Козьменко С. М., Васильєва Т. А. та ін.] ; кер. авт. кол. д.е.н., проф. О.В. Козьменко. – Суми : Університетська книга, 2014. – 432 с.

International Insurance Fact Book 2016 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.iii.org/publications/international-insurance-fact-book-2016

Sigma No 4/2015 World insurance in 2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://media.swissre.com/documents/sigma4_2015_en.pdf
Published
2017-12-19
Cited
How to Cite
Bunin, S. (2017). Current status and trends of global insurance market. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, (6), 15-19. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/9964