Українське бюро Інтерполу як інституція протидії транснаціональній злочинності: правовий аспект

  • Іhor Chub
Ключові слова: Укрбюро Інтерполу, фундація, чинники, завдання та правовий статус, імплементація міжнародно-правових норм,

Анотація

Статтю присвячено висвітленню питання фундації та становлення  правового статусу Укрбюро Інтерполу. Одночасно автором зроблено спробу визначити чинники, що обумовили фундацію Укрбюро Інтерполу, проведено аналіз нормотворчого процесу в реалізації розбудови цієї структури. Визначено, що нормативно-правова база, яка регулює статус Інтерполу на Україні, майже відсутня. Зазначено, що кадровий склад цієї організації потребує підвищення кваліфікації. Автором зазначено необхідність постійного удосконалення та оновлення форм і засобів взаємодії органів кримінальної поліції країн-співробітників в рамках Інтерполу, створення ефективної оперативної інтегрованої бази даних, удосконалення засобів доступу та передачі інформації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Барко В. І. Психологічний зміст і особливості професійної правоохоронної діяльності працівників Інтерполу МВС України / В. І. Барко, В. В. Величко // Право і Безпека. – 2015. – №3. – С.133-137.

Бочарова Н. В. Интерпол в борьбе с организованной транснациональной преступнстью в сфере интеллектуальной собственности / Н. В. Бочарова // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології кримінально-виконавчого права. – Одеса : Фенікс, 2011. – С. 36-40.

Говійко Є. А. Завдання національного центрального бюро Інтерпол / Є. А. Говійко // Митна справа. – Львів, 2011. – №5. – С.555-560.

Душейко О. Г. Міжнародний розшук : теорія і практика : монографія / О. Г. Душейко, В. А. Некрасов, В. Я. Мацюк, Д. О. Компанієць. – Київ : КНТ, 2006. – 168 с.

Карпов О. Н. Оперативно-розшукова компетенція Інтерполу / О. Н. Карпов // Держава та регіони. – Запоріжжя : Серія. Право, 2010. – №1. – С.150-152.

Компанієць Д. О. Становлення та діяльність Укрбюро Інтерполу як центру міжнародного співробітництва України у галузі боротьби зі злочинністю / Д. О. Компанієць // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2003. – №1. – С.188-194.

Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року №2222-IV.-К., 2006. – 123 с.

Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Т. Маляренка, В. Г. Гончаренка – Видання п’яте, перероб. та допов. – К. : «Юрисконсульт», КНТ. – 2008. – 896 с.

Культенко О. В. Інтерпол. Еволюція структури та діяльності : монографія / О. В. Культенко. – Кіровоград : РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2013. – 176 с.

Оперативно-розшукова діяльність. Нормативно – правове регулювання // Ю. Я. Кондратьєв, О. М. Джужа, Д. И. Никифорчук, В. В. Матвійчук – К. : КНТ, 2005. – 552 с.

Положення про Національне центральне бюро Інтерполу від 25 березня 1993 р.

Положення про кримінальну міліцію України від 26.01.1997 р.
Про вступ України до Інтерполу : Постанова Кабінету Міністрів України №555 від 30 вересня 1992 р.

Родионов К. С. Интерпол : вчера, сегодня, завтра / К. С. Родионов. – М. : Международние отношения, 1990. – 223 с.

Стражинський В. С. Інтерпол. Міжнародна організація кримінальної поліції : навчальний посібник / В. С. Стражинський, С. В. Стражинський, П. В. Хотенець. – Х. : Бурун Книга, 2006. – 112 с.

Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // zakon.rada.gov.ua /
Цитовано
0 статей
Як цитувати
ChubІ. (1). Українське бюро Інтерполу як інституція протидії транснаціональній злочинності: правовий аспект. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (5), 85-89. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/6620