Правове регулювання страхування професійної відповідальності нотаріусів в Україні та за кордоном

  • О. Файєр

Abstract

Стаття присвячена проблемам здійснення страхування професійної відповідальності нотаріусів. Автором надано визначення поняття «професійна відповідальність нотаріуса», розглянуті особливості страхування професійної відповідальності нотаріусів в Україні та за кордоном, страхові ризики та випадки, підстави виплати страхового відшкодування за договором страхування.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Баранкова В. Функции нотариальной деятельности / В. Баранкова // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 11. – С. 89 – 91.

Говорушко Т. А. Страхові послуги : навч. пос. / Т. А. Говорушко. – 2-ге видання, перероблене та доповнене. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 344 с.

Горбач Л. М. Страхова справа : навч. посібник / Л. М. Горбач. – 2-ге вид., виправлене. – К. : Кондор, 2003. – 252 с.

Комаров В. В. Нотаріат : перспективи унормування, законодавство, судова практика / В. В. Комаров, В. В. Баанкова. – Х. : Право, 2008. – 536 с.

Обов’язкове страхування : навч. посіб. / О. В. Бондар, О. М. Залєтов, П. П. Фурсевич. – К. : Міжнародна агенція «BeeZone», 2005. – 496 с.

Павлик П. М. Нотаріат України : навч. посіб. для дистанційного навчання / П. М. Павлик, Т. М. Кілічава. – К. : Університет «Україна», 2007. – 201 с.

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України : затв. наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012 р., зареєстр. в Міністерстві юстиції України 22.02.2012 р. за № 282/20595 // Офіц. вісник України. – 2012. – № 17. – Ст. 632.

Про нотаріат : Закон України від 02.09.1993 р. № 3425-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – Ст. 383.

Про страхування : Закон України від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 18. – Ст. 78.

Професія нотаріуса в Квебеці : Збірник текстів. – К. : Заповіт, 2004. – 364 с.

Фурса С. Я. Теоретичні передумови створення правил етики нотаріусів / С. Я. Фурса // Юриспруденція: теорія і практика. – 2005. – № 5. – С. 8 – 13.

Хімченко С. Особливості цивільної відповідальності нотаріуса / С. Хімченко // Нотаріат для вас. – 2010. – № 3. – С. 81 – 85.

Худяков А. И. Страховое право / А. И. Худяков. – СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. – 691 с.

Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40 – 44. – Ст. 356.

Шинкаренко И. Э. Страхование ответственности / И. Э. Шинкаренко. – М. : Анкил, 2006. – 416 с.

Boivin Denis. Insurance law (Essentials of Canadian law) / Denis Boivin. – Toronto : Irwin Law 347 Bay Street Suite 501 Toronto, Ontario M5H 2R7, 2004. – 336 p.

Professional liability insurance for attorneys, accountants, and insurance brokers / W. David. Ichel. – New York : Practicing Law Institute, 1986. – 616 p.

Professional liability : law and insurance / Ed. by R. Hodgin. – London – New York : LLP, 1996. – 703 p.
Cited
How to Cite
Файєр, О. (1). Правове регулювання страхування професійної відповідальності нотаріусів в Україні та за кордоном. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, (1042), 64-68. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/6127