Міжнародна економічна інтеграція як вища форма розвитку світогосподарських зв’язків

  • М. Щелкунова

Abstract

Розвиток інтеграційних процесів є найважливішою характеристикою сучасного світового господарства, оскільки поглиблення міжнародного поділу праці, інтернаціоналізації господарського життя, науково-технічної, виробничої та комерційної кооперації у світовій економіці ведуть до розвитку міжнародної економічної інтеграції.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения/ Е.Ф. Авдокушин. – М.: Юристъ, 2001. – 368 с.

Андреева Л. Взгляд на системную конкурентоспособность как доминанту устойчивого развития экономики / Л. Андреева, Е. Миргородская // Экономист. – 2004. – № 1.

Білорус О. Г. Глобальна інтеграція і тенденції еволюції світу / Л.В. Білецька, О.В. Білецький, В.І. Савич. Економічна теорія : навч.посіб. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 688 с.

Білорус О.Г. Економічна система глобалізму. – К. : КНЕУ, 2003. – 360 с.

Голіков А. П. Економіко – математичне моделювання світогосподарських процесів. : науковий посібник/ А. П. Голіков. – 2-ге видання. – К. : Знання, 2009. – 222 с.

Геоекономічні сценарії розвитку і Україна : монографія / [М. З. Згуровський, Ю. М. Пахомов, А. С. Філіпенко, В. Г.Андрійчук, І. К. Бистряков, В.С. Будкін та ін.]. – К. : Акад.,2010. – 323 с.

Довгаль Е.А. Международная экономка: уч. пос. – Х.: НУА, 2001. – 263с.

Зовнішньоекономічний словник-довідник / В.В. Батрименко, С.В. Борисов, М.М. Відякіна; за ред. А.С. Філіпенко. – К. : Академия, 2009. – 247 с.
Козак Ю.Г. Міжнародна економіка : навч. посібник / Ю. Г. Козак, В. М. Осипов, Н. С. Логвінова. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 1118 с.

Міжнародні економічні відносини. Система регулювання міжнарод-них економічних відносин / А. С. Філіпенко, І. В. Бураковський, В. С. Будкін та ін. — К. : Либідь, 2009.

Пахомов Ю. М. Проблемы взаимодействия и взаимодополнения Украины и России в контексте мирового опыта / Ю. М. Пахомов // Економіка і прогнозування. – 2003. – № 4. – С. 22–37.

Гальчинський А. Геополітичні аспекти євро інтеграційного курсу України / А. Гальчинський // Політика і культура. – № 42. – 2002.
Пузанов І. І. Особливості розвитку світової торгівлі в сучасних умовах / І. І. Пузанов. – К. : Товариство «Знання» України, 2002. – 15 с.

Політична економія : навч. посіб. / Г. А. Оганян, В. О. Паламарчук, А. П. Румянцев та ін.; за заг. ред. Г. А. Оганяна. — К. : МАУП, 2003. — 520 с.

Раджабова З. К. Мировая экономика / З. К. Раджабова. – М. : Инфра, 2006. – 336 с.

Смоляков В. А. Политическое измерение экономической интеграции / В. А. Смоляков // Вестник ХГАЭП. – 2010. – №3 (48).

Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини : теорія [Текст] : підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / А. С. Філіпенко. – Київ: «Либідь», 2008. – 392с.

Шкваря Л. В. Возможности формирования общего межгосударственного инновационного пространства СНГ: вопросы теории и практики

Школа І. М. Економіка України в умовах глобалізації : монографія / І. М. Школа, О. В. Бабінська. – Чернівці : Книги-XXI, 2009. – 528 с.

Якубовський С.О. Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності / за ред. Якубовського С.О., Козака Ю.Г., Логвінової Н.С. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 472 с.

Jovanoviс M.N. International Economic Integration. Limits and Prospects. London and New York, 1998. – P. 343.

Бібліографічний каталог країн БРІКС. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.itamaraty.gov.br/temas-mais-informacoes/saiba-mais-bric/catalogo-bibliografico-do-brics/view

Киреев А.П. Международная экономика Ч1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.i-u.ru/biblio/archive/kireev_megd

Сайт Евразийского экономического сообщества [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.evrazes.com
Сайт ЮНВТО. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unwto.org

World Organization of creditors [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.woc-org.com
Cited
How to Cite
Щелкунова, М. (1). Міжнародна економічна інтеграція як вища форма розвитку світогосподарських зв’язків. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, (1042), 48-51. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/6123