Сучасний стан та стратегічні пріоритети розвитку туристичної політики України

  • Анатолій Парфіненко

Abstract

У пропонованій публікації досліджено сучасний стан розвитку туристичної політики України. Висвітлено особливості її інституційного та нормативно-правового забезпечення. З’ясовано ключові напрямки та стратегічні цільові пріоритети, виявлено проблеми і перспективи розвитку. У тому числі в контексті підготовки до «Євро-2012», у сфері промоційно-маркетингової політики та міжнародних відносин.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Закон України про внесення змін до Закону України «Про туризм» // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 13. – Ст. 180.

Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку туризму та курортів на період до 2022 року. [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/638-2013-%D1%80.

Бедрак Н. О. Адміністративно-правове регулювання туристичною галуззю: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н.О. Бедрак ; . – К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 16 с.

Біль М. М. Механізм державного управління туристичною галуззю (регіональний аспект): автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. / М.М. Біль. – Л.: Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 2010. – 19 с.;

Біль М. Механізм державного управління туристичною галуззю в Україні / М. Біль // Державне управління та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / За ред. С.М. Серьогіна. – 2009. – №3 [Електронне видання] – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Dums/2009_3/09bmmtgu.pdf.

Василиха Н.В. Регіональна політика як чинник ефективного розвитку ринку туристичних послуг / Василиха Н.В. // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». – 2011. – Вип. 3. – С. 31-35.

Васильців Т. , Мігущенко Ю. Щодо забезпечення ефективного використання туристичного потенціалу регіонів України після проведення Євро-2012. Аналітична записка. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/848.

Вишневська О. О. Туристичне країнознавство: підруч. для студ. ВНЗ / Вишневська О.О. Парфіненко А. Ю., Сідоров В.І. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 756 с.

Гайдукевич Л. Туристская политика в расширенном Европейском Союзе / Гайдукевич Л. // Журнал международного права и международных отношений 2008 - №4. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://evolutio.info/content/view/1453/215.

Друк В.В. Розвиток гірського туризму як складова державної туристичної політики України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2012_1/12dvvtpu.pdf.

Євро-2012 як чинник модернізації регіональних економік. [Електронний ресурс] / Регіональний філіал НІСД у м. Львові – Режим доступу: http://lv.niss.gov.ua/content/articles/files/zbirnyk_euro2012-1bd2d.pdf.

ЄВРО-2012: напрями реалізації нагромадженого потенціалу регіонального розвитку (аналітична доповідь) / За заг. редакцією к.е.н.,засл. економіста України Я. Жаліло. – К.: НІСД, 2012. – 46 с.

Іляшенко А. Х. Державна політика у сфері туристичних послуг / А. Х. Іляшенко // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво). – 2010. – № 2. – С. 93–100.

Інформація про діяльність щодо реалізації державної туристичної політики у сфері міжнародних відносин. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.tourism.gov.ua/publ.aspx?id=450.

Київський міжнародний туристичний форум. – К.: Державне агентство України з туризму та курортів, 2012. – 23 с.

Килин О. В. Державне регулювання туристичної політики / Килин О. В. // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2011. – Вип. 21.15. – С. 199-203.

Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) / Любіцева О. О. – 3-є вид., переробл. доп. – К.: Альтерпрес, 2005. – 436 с.

Михайліченко Г.І. Вектори сучасних трансформацій системи державного регулювання інноваційного розвитку туризму / Михайліченко Г.І. // Інноваційна економіка. – 2012. - №7. – С. 39-45.

Парфіненко А. Ю. Сутність поняття «туристична політика держави»: теоретичний аспект / А. Ю. Парфіненко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. – 2013. - №1042. – С. 119-124.

Смирнов І. Г. Вплив Євро-2012 на туристично-маркетингову політику України / Смирнов І. Г. // Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети: Матеріли VI Міжнародної науково-практичної конференції (9 листопада 2012 року). – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – С. 96-100.

Особливості формування та реалізації туристичної політики держави: міжнародний, національний, регіональний досвід: монографія / кол. авт., за ред. А. Ю. Парфіненка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 280 с.


Туристичний імідж регіону: монографія / За ред. Парфіненко А. Ю. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 315 с.

Управление индустрией туризма. Лучший опыт деятельности национальных организаций и агентств по туризму / Дж. Джон Леннон, Хью Смит, Ненси Кокерелл, Джилл Трю. – М.: Изд-во группа ИДТ, 2008. – 272 с.

The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TravelTourismCompetitiveness_Report_2011.pdf.

http://crimea.gov.ua – Министерство туризма и курортов Автономной Республики Крым -

http://www.greentour.com.ua/ukrainian/ – Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні.

http://www.weforum.org/ – World Economic Forum.

http://altu.com.ua/ – Асоціація лідерів турбізнесу України.

www.ukrstat.gov.ua – Державна служба статистики України.

www.tourism.gov.ua/ – Державне агентство України з туризму та курортів.
Cited
How to Cite
Парфіненко, А. (1). Сучасний стан та стратегічні пріоритети розвитку туристичної політики України. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, (1086), 158-166. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4750