Роль іноземних інвестицій у розвитку економіки України

  • Нінель Розинська

Abstract

У статті досліджена проблема залучення іноземних інвестицій. Проаналізовано вплив іноземних інвестицій не тільки на розвиток економіки України, а й на світове господарство в цілому. Зроблено висновок про необхідність іноземних інвестицій у розвитку економіки України.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Закон України «Про режим іноземного інвестування».
Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. Т.1. / Бланк И.А. – К.: Эльга – Н., Ника-Центр, 2001. – 348 с.

Гитман Л.Дж. Основы инвестирования. Пер.с англ./ Л.Дж. Гитман, М.Д. Джонк – М.: Дело, 1999. – 427 с.

Геєць В.М. Нестабільність та економічні зростання / В.М. Геєць. – К.: Інститут економічних прогнозувань, 2006. – 344 с.

Голіков А.П., Дейнека О.Г., Позднякова Л.О., Черномаз П.О. Економіка зарубіжних країн: Навч. посібник. – К: Центр учбової літератури, 2008. – 464 с.

Ткаченко Ю. Динаміка прямих інвестицій в Україну в контексті світових тенденцій / Ю. Ткаченко // Ринок цінних паперів України. - 2012. - №3-4. - С.61-66.

Катан Л.І. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства / Л.І.Катан , К.С. Хорішко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010.- № 12 - С. 41-51.

Сидорова А. В. Дослідження узгодженості інтересів суб'єктів іноземного інвестування: кількісне оцінювання / А. В. Сидорова, А. В. Анісімова // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - №4. - С.139-146.

Сидорова А. Кількісна оцінка узгодженості інтересів суб'єктів іноземного інвестування / А. Сидорова, Г. Анісімова // Економіка України. - 2012. - №3. - С.49-59.

Матюшенко І.Ю., Божко В.П. Іноземні інвестиції: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2005, 336 с.

Международные торговые контракты и их нормативно-правовое сопровождение : справочник / сост. В.И. Сидоров, В.Н. Дмитриев, А.В. Журавлев. – X. : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2012. – 588 с.

Місяць Т. Динаміка та характерні особливості інвестиційного співробітництва України та ЄС у контексті економічної кризи / Т. Місяць // Журнал європейської економіки. - 2011. - №1. - С.3-14.

Шарп У.Ф. Инвестиции / У.Ф. Шарп. – М.: Инфра, 2000. – 1024 с.

Шунькина А. А. Проблема иностранных инвестиций в Украине [Электронный ресурс]– Электрон.текстовые данные (52,3 Кб) // Режим доступа: intkonf.org/shunkina-a-aproblema-inostrannyih-investitsiy-v-ukraine>.

Федоренко В.Г. Інвестознавство: Підручник / Федоренко В.Г. – К., МАУП, 2004. – 480 с.
Cited
How to Cite
Розинська, Н. (1). Роль іноземних інвестицій у розвитку економіки України. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, (1086), 92-96. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4736