Нові індустріальні країни «першої хвилі» в системі світогосподарських зв’язків

  • Анатолій Парфіненко
  • Поліна Подлепіна
  • Ганна Кондакова
Ключові слова: нові індустріальні країни «першої хвилі», ВВП, ВВП на душу населення, експорт, імпорт, прямі іноземні інвестиції,

Анотація

У статті проаналізовано роль нових індустріальних країн «першої хвилі» в системі світогосподарських зв’язків. Розвиток нових індустріальних країн вважається економічним «феноменом». Ці країни здійснили якісний «стрибок» від відсталості до інтенсивного інноваційного розвитку. В статті наведена класифікація нових індустріальних країн. Для визначення місця нових індустріальних країн «першої хвилі» в світовій економіці був здійсненний аналіз основних показників економічного розвитку: ВВП, ВВП на душу населення, темпи зростання ВВП, об’єми експорту та імпорту товарів, доля в світовому експорті та імпорті товарів та послуг, об’єм прямих іноземних інвестицій. За деякими показниками ці країни випереджають середньосвітовий рівень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Артюх В. Новые индустриальные страны и обоснование их экономического взлета [Электронный ресурс] / В. Артюх.– Режим доступа : http://fb.ru/article/37997/novyie–industrialnyie–stranyi–i–obosnovanie–ih–ekonomicheskogo–vzleta

Балуев Д. Меняющаяся роль государства в контексте современных глобальных изменений / Д. Балуев // Вестник ННГУ. – 2003. – С. 160–175.

Бережная Г. В. Новые индустриальные страны Восточной Азии: факторы ускоренного экономического роста [Электронный ресурс] / Г. В. Бережная. – Режим доступа : http://sevntu.com.ua/jspui/handle/123456789/1311

География. Современная иллюстрированная энциклопедия / под редакцией проф. А. П. Горкина. – М.: Росмэн–Пресс., 2006. – 624 с.

Географія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://subject.com.ua/geographic/zno/272.html

Гусейнов Р. М. Государство в экономике новых индустриальных стран / Р. М. Гусейнов // Сибирская финансовая школа. – 2006. – № 4. – С. 168–170

Економіка зарубіжних країн : навч. посібник. 4–те вид., доп. та перероб. / за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського. – Київ: «Центр учбової літератури», 2013. – 292 с.

Елецкий А. Н. Переформатирование геоэкономической «центрированности» как фактор преодоления неопределенности многополярного мироустройства / А. Н. Елецкий // Вестник Томского государственного университета. – Экономика. – 2014. – №2. – С. 27–38

Каримуллина А. В. Современные западные интерпретации особенностей экономического развития новых индустриальных стран Азщии / А. В. Каримуллина // Юго–Восточная Азия: актуальные проблемы развития. – 2001. – №3. – С. 96–112

Клюня В. Л. Опыт новых индустриальных стран в стимулировании социально–экономического развития / В. Л. Клюня, А. А. Матрунич // Вестник БДУ. – 2008. – Сер. 3. – № 2. – С. 64–67

Мировая экономика : учеб. пособ.для вузов / под ред. проф. И. П. Николаевой. – 3–е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2006. – 510 с.

Мировой атлас данных [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://knoema.ru/atlas

Трофімова В. В. Конкурентні переваги економічних моделей нових індустріальних країн Азіі на початку ХХ ст. 2010[ Електронний ресурс]. / В. В. Трофімова. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/35473/11–Trofimova.pdf?sequence=1

Indicators Foreign direct investments, net flows | Data – The World Bank. [Electronic resource]. – Way of access : http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD

Indicators GDP | Data – The World Bank [Electronic resource]. – Way of access : http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD

Indicators GDP growth (annual %) Data – The World Bank [Electronic resource]. – Way of access : http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG

Indicators GDP per capita | Data – The World Bank [Electronic resource]. – Way of access : http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD

Trade profiles – World Trade Organization [Electronic resource]. – Way of access : http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=AR%2cBR%2cHK%2cKR%2cMX%2cSG%2cTW
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Парфіненко, А., Подлепіна, П., & Кондакова, Г. (1). Нові індустріальні країни «першої хвилі» в системі світогосподарських зв’язків. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (4 (1144, 2), 146-150. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4540