Статистична оцінка залученості української економіки у світові господарські звя’зки

  • Ірина Кущенко
  • Ольга Мамонтова
Ключові слова: статистична оцінка, експортна та імпортна спеціалізація, диверсифікація,

Анотація

У статті розглядаються статистичні показники визначення міри залученості економік різних країн в глобальну економічну систему. Запропонована методика розрахунку коефіцієнтів відносної експортної спеціалізації та диверсифікації, що застосовуються до статистичної оцінки регіональної залученості у зовнішньоекономічні зв’язки України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Афонин П. Н. Таможенная статистика : уч. пособ. /П. Н. Афонин. – СПб. : ИЦ Интермедия, 2013.– 160 с.

Вишневецька Л. І. Митна статистика : навч. посіб. / Л. І. Вишневецька.–К. : Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 352 с.

Макогон Ю. В. Устойчивое развитие экономики Украины в аспекте сотрудничества с ВТО и ЕС / Ю. В. Макогон // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект / Сб. науч. трудов. Ч. 1: Развитие внешнеэкономических связей на макро и микро–уровнях – 2008. – С. 4 – 15.

Новий курс: реформи в Україні. 2010–2015. Національна доповідь/ За заг. ред. В. М. Гейця [та ін.] – К. : НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://www.ukrstat.gov.ua

Сидоров В. И. Международный опыт развития инновационных процессов постиндустриальных стран как детерминанта конкурентоспособности Украины на внешних рынках / В. И. Сидоров, Т. Е. Шедякова, М. В. Соболева // Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна. – 2013.– №1042 Сер. «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». – Вип. 1.– С. 40 – 43.

Статистичний збірник «Регіони України». Частина II. / за заг. ред. О. Г. Осауленко [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Кущенко, І., & Мамонтова, О. (1). Статистична оцінка залученості української економіки у світові господарські звя’зки. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (4 (1144, 2), 36-40. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4416