Теоретичні засади дослідження формування конкурентних переваг країни у міжнародній торгівлі в умовах глобалізації

  • Наталія Гончаренко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • Гамарлі Раміг Рауф Огли
Ключові слова: конкурентні переваги, глобальна конкуренція, конкурентне середовище, глобалізація, міжнародна спеціалізація.

Анотація

Ця стаття присвячена дослідженню проблеми формування конкурентних переваг країни у міжнародній торгівлі, а також питання визначення спеціалізації країни в умовах глобалізації світового господарства.

У роботі досліджено теоретичні засади класифікації конкурентного простору за територіальною ознакою, визначено інструменти для конкурентної діагностики основних конкурентних сил, що впливають на ринок, систематизовано ендогенні чинники, що впливають на формування порівняльних конкурентних переваг країни,  а також обґрунтовано глобальні фактори впливу на міжнародну спеціалізацію країн.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Антонюк Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації. монографія / Л. Л. Антонюк. – К., 2004. – 24 с.

Базилюк Я. Б. Конкурентоспроможність національної економіки / Я. Б. Базилюк. – К., 2002. – 107 с.

Білорус О. Конкурентоспроможність у сучасному глобальному світі / О. Білорус, Ю. Мацейко // Економічний часопис ХХІ. – 2002. – № 9. – С. 12–17.

Глобализация и экономическое развитие : национальный аспект / Ю. В. Макогон, В. В. Дергачева и др.; под научной ред. Ю. В. Макогона. – Донецк : ДонНУ, 2006. – 260 с.

Конкурентоспроможність національної економіки / за ред. д–ра екон. наук Б. Є. Кваснюка (Ін–т економіки та прогнозування НАН України) – К. : Фенікс, 2005. – 582 с.

Конкурентоспроможність : проблеми науки та практики : монографія / за ред. В. С. Пономаренка, М. О. Кизима, О. М. Тищенка. – Х. : ФОП Александрова К. М. ; ВД «ІНЖЕК», 2010. – 365 с.

Мешко Н. П. Інноваційна діяльність країн світової економіки в умовах глобалізації : монографія / Н. П. Мешко. – Донецьк : Юго–Восток, Лтд, 2008. – 398 с.

Саліхова О. Б. Високі технології: дефініція та оцінка монографія / О. Б. Саліхова. – К. : ДП «Інформ.–аналіт.агентство», 2008. – 290 с.

Фатхутдінов Ф. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. / Ф. Фатхутдінов. – М. : Инфра–М. – 2000. – С. 23.

Федулова Л. І. Інноваційний розвиток економіки : модель, система управління, державна політика: монографія / за ред. Л. І. Федулової; НАН України ; Ін–т екон. та прогнозув. – К. : «Основа», 2005. – 552 с.

Laursen K. “Revealed Comparative Advantage and the Alternatives as Measures of International Specialization”, Danish Research Unit for Industrial Dynamics, Working Paper, 30. – 1998.

Porter M. “The Competitive advantage of nations” / New York, The free Press. 1991. – 650 р.

Tassos Giannitsis, Marianne Kager «Technology and Specialization : Dilemmas, Options and Risks?» / Expert group “Knowledge for Growth”, May 2009. – 36 р.

Vollrath, T. L. (1991). “A Theoretical Evaluation of Alternative Trade Intensity Measures of Revealed Сomparative Advantage” / T. L. Vollrath. – Weltwirtschaftliches Archiv, 130, 265–79.

Zhouying J. Globalization, Technological Competitiveness and the ‘Catch–up’ Challenge for Developing Countries: Some Lessons of Experience / J. Zhouying // International Journal of Technology Management and Sustainable Development. – 2005. – Vol. 4. – No 1. – Р. 35–46.
Опубліковано
2015-11-18
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Гончаренко, Н., & Рауф Огли, Г. Р. (2015). Теоретичні засади дослідження формування конкурентних переваг країни у міжнародній торгівлі в умовах глобалізації. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (4 (1144, 2), 8-11. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4368