Ефективність інноваційно-орієнтованого розвитку суб’єктів господарювання в умовах цифрових трансформацій

  • Шелест Тетяна Миколаївна Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-5237-6865
Ключові слова: інноваційно-орієнтований розвиток, суб’єкти господарювання, валовий внутрішній продукт, цифрові трансформації, людський капітал

Анотація

В статті визначено, що в сучасних умовах розвитку четвертої промислової революції, появі кіберфізічних комплексів, які об'єднані в одну цифрову екосистему, значна роль економічного зростання надається науково-технічного прогресу та інтелектуалізації процесів виробництв. Впровадження інноваційних технологій є головним фактором ринкової конкуренції, за рахунок підвищення ефективності виробництва та підвищення якості товарів та послуг. Створюючи сприятливі умови для розвитку науково-технічного прогресу, постійного впровадження у виробництво інноваційного обладнання, технологій та матеріальних ресурсів, можливо досягти високого розвитку суб’єктів господарювання та країни в цілому, що надасть можливість підвищити рівень валового внутрішнього продукту (ВВП). Інноваційно-орієнтований розвиток суб’єктів господарювання відіграє головну роль у сучасній економіці та є об’єктивним елементом її функціонування. Без розробки та впровадження інновацій неможливо забезпечити зростання продуктивних сил і створити умови для ефективного розвитку виробництва з урахуванням цифрових технологій. В статті визначено, що питання інноваційно-орієнтованого розвитку суб’єктів господарювання з урахуванням цифрових трансформацій, полягає в детальній конкретизації завдання розробки методів управління конкурентоспроможністю за допомогою інноваційної складової. Економічні кризи, нестабільне становище більшості вітчизняних суб’єктів господарювання, недостатня кількість фінансових ресурсів, відсутність ефективної системи мотивації людського капіталу та не гнучка система управління сформували сумнівні орієнтири реалізації процесу інноваційності. З метою умов для ефективного інноваційно-орієнтованого розвитку суб’єктів господарювання в умовах цифрових трансформацій необхідно створити організаційно-економічні механізми, які будуть стимулювати весь процес створення інноваційного товару чи послуги. Потрібна зацікавленість у інноваційно-орієнтованому розвитку інституційних органів державного та місцевого самоврядування, а також бізнес-структур, які будуть фінансувати інноваційні проєкти, формувати та впроваджувати ефективні інноваційні стратегії розвитку і створювати умови для їх реалізації.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Білик Р.С. Моделі інноваційного розвитку національних економік в умовах глобальної конкуренції. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. Випуск 2 (48). 2016. С.16–23.

Єгоров І.Ю. Система комплексних індикаторів оцінки науково-технічної та інноваційної діяльності в контексті процесів євроінтеграції. Наука та інновації. 2016. № 4. С. 21–23.

Друкер П. Ф. Инновации и предпринимательство. СПб.: Бук Чембер Интернэшнл, 1992. 160 с.

Кизим М. О., Бєлікова Н. В., Мощицька Т. О. Соціально-економічний розвиток регіонів України та модернізація їх устрою: монографія , Х.: ВД ІНЖЕК, 2011. 304 с.

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Дело, 1997. 704 с.

Прохорова В. В., Проценко В. М., Чобіток В. І. Формування конкурентної стратегії підприємств на засадах інноваційно-спрямованого інвестування : монографія. Харків: Українська інженерно-педагогічна академія, 2015. 291 с.

Чобіток В. І. Інтелектуалізація управління холістичним розвитком підприємств: категоріальний силогізм. Бізнес Інформ. 2020. № 2. C. 463–472.

Хаустова В. Є., Решетняк О. І. Основні тенденції та проблеми розвитку науки в Україні. Проблеми економіки № 2 (40), 2019. С. 62–72.

Vovk, V., Zhezherun, Y., Bilovodska, O., Babenko, V., & Biriukova, A. Financial Monitoring in the Bank as a Market Instrument in the Conditions of Innovative Development and Digitalization of Economy: Management and Legal Aspects of the Risk-Based Approach, International Journal of Industrial Engineering & Production Research, 2020. 31(4), pp. 559-570. https://doi.org/10.22068/ijiepr.31.4.559

Kuznetsov, A., Kiian, A., Babenko, V., Perevozova, I., Chepurko, I., and Smirnov, O. New Approach to the Implementation of Post-Quantum Digital Signature Scheme, 2020 IEEE 11th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Kyiv, Ukraine, 2020, pp. 166-171, https://doi.org/10.1109/DESSERT50317.2020.9125053

https://uk.wikipedia.org

http://www.ukrstat.gov.ua

Опубліковано
2021-06-29
Цитовано
Як цитувати
Шелест Тетяна Миколаївна. (2021). Ефективність інноваційно-орієнтованого розвитку суб’єктів господарювання в умовах цифрових трансформацій. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (13), 135-144. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-13-14