Методологічна основа управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком підприємств в умовах неотехнологічного відтворення

Ключові слова: методологія управління, методологія пізнання, методологія практичної цінності, методологія оцінки, трансдисциплінарна парадигма, умови неотехнологічного відтворення, диверсифікаційно-інтеграційний розвиток, трансформаційні процеси

Анотація

Складність, динамічність та непередбачуваність умов функціонування сучасних підприємств підвищують вимоги до результативності їх діяльності, що вимагає пошуку нових напрямків розвитку ефективна реалізація яких зумовлює необхідність формування специфічної методології управління таким розвитком враховуючи особливості склавшихся умов. Предметом дослідження статті є методологія управління розвитком підприємств в умовах неотехнологічного відтворення. Метою статті є формування методології управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком підприємства в умовах неотехнологічного відтворення на основі взаємообумовленої єдності методологій пізнання, практичної цінності та оцінки, які є результатом селективного поєднання генерації наукових постулатів та гіпотез дисциплінарної, мультидисциплінарної, інтердисциплінарної (міждисциплінарної), трансдисциплінарної парадигм. Для досягнення мети в статті проведено дослідження з використанням методів: аналогії; абстрагування; групування; порівняння; системного аналізу. В роботі запропоновано і доведено доцільність формування методології управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком підприємства в умовах неотенологічного відтворення на основі взаємообумовленої єдності методологій пізнання, практичної цінності та оцінки. Обґрунтовано взаємообумовлюючий вплив основних аспектів формування окремо кожної із виділених методологій між собою. Описано особливості побудови кожної із методологій, враховуючи зміст, структуру, призначення їх  ключових елементів, сучасні умови розвитку. Доведено, що основою взаємообумовлюючої єдності розглянутих методологій є розвиток дисциплінарної парадигми залежно від рівня складності досліджуваних проблем та шляхів їх вирішення. Запропонований підхід сприяє формуванню методології управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком підприємств в умовах неотехнологічного відтворення, використання якої дозволяє визначити і забезпечити цілісність процесів підприємства за рахунок управлінських рішень, прийнятих за результатами оцінки, здійсненої із максимальним врахуванням об’єктивної, точної, систематизованої інформації про процеси та явища як основи сучасних знань та поглядів на управління розвитком підприємства в умовах неотехнологічного відтворення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Androsovich K.A. (2016) Fenomen sotsialnoi adaptatsii yak predmet naukovoho analizu [The phenomenon of social adaptation as a subject of scientific analysis]. Education and development of a gifted personality, № 3 (46), P. 20–24.

Arefieva O.V., Prokhorova V.V. (2010) Upravlinnia rozvytkom ekonomichnykh system: teoriia, mekhanizmy rehuliuvannia ta upravlinnia [Management of economic systems development: theory, mechanisms of regulation and management]. X. : УкрДАЗТ. (in Ukrainian).

Bilukha M.T. (2002) Metodolohiia naukovykh doslidzhen [Research Methodology]. К.: АБУ (in Ukrainian).

Bystryakov I.K., Chernyuk L.G. (2006) Ekonomichnyi prostir: aspekty metodolohichnoho vyznachennia [Economic space: aspects of methodological definition]. К.: РВПС України НАН України. (in Ukrainian).

Vasyutkina N.V. (2015) Upravlinnia stalym rozvytkom pidpryiemstv: teoretyko-metodolohichnyi aspekt [Management of sustainable development of enterprises: theoretical and methodological aspect]. Kyiv: Lira-K. (in Ukrainian).

Ganin V.I., Ganina N.V., Gurova K.D. (2008) Metodolohiia sotsialno-ekonomichnoho doslidzhennia [Methodology of socio-economic research]. K.: CNL. (in Ukrainian).

Gudzinsky O.D., Sudomir S.M., Gurenko T.O. (2017) Teoretyko-metodolohichni zasady rezultatyvnoho upravlinnia rozvytkom pidpryiemstv [Theoretical and methodological principles of effective management of enterprise development]. К.: ЦП "Компринт". (in Ukrainian).

Chistov S.M. (2000) Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky [State regulation of the economy]. К.: КНЕУ. (in Ukrainian).

Melnik A.F. (2003) Derzhavne upravlinnia [Public administration]. Manual. K .: Knowledge Press. (in Ukrainian).

Eremenko O. (2020) Sutnist poniattia «adaptatsiia» v mizhdystsyplinarnomu aspekti [The essence of the concept of "adaptation" in the interdisciplinary aspect]. Current issues of the humanities, Issue 27, Volume 2, pp. 211-218.

Kasyanova N.V. (2011) Upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva na osnovi kumuliatyvnoho pidkhodu: kontseptsiia, modeli ta metody [Enterprise development management based on a cumulative approach: concept, models and methods]. Donetsk: SPD Kupriyanov V.S. (in Ukrainian).

Platonov V.N. Teoriya adaptatsii i rezervy sovershenstvovaniya sistemy podgotovki sportsmenov [Theory of adaptation and reserves for improving the system of training athletes]. Available at: teoriya-adaptatsii-i-rezervsovershenstvovaniya-sistem-podgotovki-sportsmenov-chast-1.pdf (access date 5.09.20).

Prokhorova V.V., Davydova O. Yu. (2017) Metodolohiia protsesu formuvannia innovatsiinoho upravlinnia rozvytkom pidpryiemstv [Methodology of the process of formation of innovative management of enterprise development]. Business Inform, № 12, pp. 183-188.

Raevneva O.V. (2008) Upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva: metodolohiia, mekhanizmy, modeli [Management of enterprise development: methodology, mechanisms, models]. Kharkiv: VD "INZHEK". (in Ukrainian).

Savchenko V. (2013) Naukove doslidzhennia: zadum, realizatsiia, rezultaty [Research: design, implementation, results]. Mena: Dominant. (in Ukrainian).

Sakhatsky M.P., Sudomir S.M. (2010) Metodolohiia formuvannia rezultatyvnoi systemy upravlinnia aktyvizatsiieiu subiektiv diialnosti [Methodology of formation of effective system of management of activation of subjects of activity]. Bulletin of Agrarian Science of the Black Sea Region, Vol. 3 (54), Volume I, pp. 10—14.

Filipishin I.V. (2015) Upravlinnia rozvytkom promyslovykh pidpryiemstv: pidkhody ta metodolohiia [Management of industrial enterprises: approaches and methodology]. Theoretical and practical aspects of economics and intellectual property, Vol. 2 (12), Vol. 3, pp. 39–44.

Shiyan N.I. (2008) Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky [State regulation of the economy]. H .: Vod-vo "Format Plus" Ltd. (in Ukrainian).

Nataliya I. Chukhray and Oleksandra B. Mrykhina (2018). [Theoretical and methodological basis for technology transfer from universities to the business environment]. Problems and Perspectives in Management, 16(1), 399-416.

Опубліковано
2020-12-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Zalutska, K. (2020). Методологічна основа управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком підприємств в умовах неотехнологічного відтворення. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (12), 121-128. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2020-12-12