Економічна безпека як складова національної безпеки України

  • Karina Utenkova Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва https://orcid.org/0000-0001-9097-5431
Ключові слова: економічна безпека, національна безпека, нормативне регулювання, економічна безпека підприємства, сутніст, історія розвитку, загрози

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сутності економічної безпеки, передумов її формування, визначенню місця економічної безпеки в системі національної безпеки України. У статті проведено дослідження теоретико-методологічних підходів до визначення категорії «економічна безпека». Розглянуто рівні нормативного регулювання економічної безпеки, історичний аспект формування економічної безпеки. Виділено основні підходи до тлумачення сутності категорії «економічна безпека підприємства». Предметом дослідження є теоретичні та методологічні аспекти формування сутності економічної безпеки. Метою статті є комплексне дослідження сутності економічної безпеки, передумов її формування та визначення її місця в системі національної безпеки. Завдання: на базісистемного підходувизначити теоретичні засади ролі й місця економічної безпеки у національній безпеціУкраїни. Методи дослідження: методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання економічних явищ, положення економічної теорії щодо економічної безпеки; аналіз та синтездля визначення теоретичних засад формування економічної безпеки. Отримано такі результати: проведено дослідження теоретико-методологічних підходів до визначення категорії «економічна безпека» і «економічна безпека підприємства». Основними концептуальними підходами до тлумачення сутності категорії «економічна безпека підприємства» є: ефективне використання ресурсного потенціалу підприємства; стан розвитку виробничо-економічної системи; конкурентні переваги у реалізації стратегії підприємства; стан економічного розвитку; захищеність від зовнішніх і внутрішніх загроз;гармонізація економічних інтересів підприємства і суб’єктів навколишнього середовища; стабільність функціонування та прогресивний розвиток; комплексний підхід. Розглянуто рівні нормативного регулювання економічної безпеки, історичний аспект її формування. Висновки: Обґрунтовано роль економічної безпеки у національній безпеці країни.Виділено основні підходи до тлумачення сутності категорії «економічна безпека підприємства».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy №254k/96-VR. (1996), available at: http://search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html

Pro osnovy natsionalnoi bezpeky Ukrainy: Zakon Ukrainy № 964-IV. (2003), available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/964-15

Stratehiia natsionalnoi bezpeky Ukrainy, zatverdzhena Ukazom Prezydenta Ukrainy № 287/2015. (2015), available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/287/2015/paran14#n14

Metodychni rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy, zatverdzheni nakazom Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy № 1277 (2013), available at: http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm

Franklyn Delano Ruzvelt: Spravochnyk, available at: http://www.loc.gov/rr/program/bib/presidents/fdroosevelt/index.html

Shevchenko, L. S., Hrytsenko, O. A., Makukha, S. M. (2009). Ekonomichna bezpeka derzhavy: sutnist ta napriamy formuvannia: monohrafiia. Kh.: Pravo, 312.

Horbulin ,V.P. Rada natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy. available at: http://www.history.org.ua/ ?termin=rada_nacionalnoj_bezpeky_i_obo

Pro Radu natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy: Ukaz Prezydenta Ukrainy № 772/96. (1996), available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/772/96

Istorychna dovidka pro diialnist RNBOU. available at: http://www.rnbo.gov.ua/content/history.html

Kontseptsiia (osnova derzhavnoi polityky) natsionalnoi bezpeky Ukrainy: zatv. Postanovoiu Verkhovnoiu Radу Ukrainy № 3/97-VR. (1997), available at: http://search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/F970003.html

Pro Radu natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy: Zakon Ukrainy № 183/98-VR. (1998), available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80

Stratehiia natsionalnoi bezpeky Ukrainy: zatv. Ukazom Prezydenta Ukrainy №105 (2007), available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U105_07.html

Mochernyi, S.V. (2008). Ekonomichna teoriia: navch. posib. (3-tie vyd). Kyiv: Akademiia, 640.

Shlemko, V.T., Binko, I.F. (1997).Ekonomichna bezpeka Ukrainy: sutnist i napriamky zabezpechennia: monohrafiia. Kyiv: NISD, 144.

Pasternak-Taranushenko, H. A. (2003). Ekonomichna bezpeka derzhavy. Metodolohiia zabezpechennia: monohrafiia. Kyiv: Kyivskyi ekonomichnyi instytut menedzhmentu, 320.

Yermoshenko, M.M. (2001). Finansova bezpeka derzhavy: natsionalni interesy, realni zahrozy, stratehiia zabezpechennia. Kyiv: KNTEU, 309.

Sak, T.V. (2013). Ekonomichna bezpeka Ukrainy: poniattia, struktura, osnovni tendentsii. Innovatsiina ekonomika, 6, 336-340.

Petrushevska, V. (2012). Ekonomichna bezpeka derzhavy: zmist i klasyfikatsiia zahroz. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia: zb. nauk. pr., 32, 441-448.

Oleinykov, Ye. A. (2005). Еkonomycheskaia bezopasnost (teoryia і praktyka): uchebnyk. Moskva: Еkzamen, 768.

Bohdanov, Y. Ya. (2001). Еkonomycheskaia bezopasnost Rossyy: teoryia і praktyka. Moskva: YSPY RAN, 348.

Abalkyn, L.Y. (1994). Еkonomycheskaia bezopasnost Rossyy: uhrozу і іkh otrazhenye. Voprosу еkonomyky, 12, 5.

Yllaryonov, A. N. (1998). Kryteryy еkonomycheskoi bezopasnosty. Voprosу еkonomyky, 10, 35-38.

Pendiura, M. M. (2006). Natsionalna bezpeka Ukrainy v konteksti suchasnykh yevropeiskykh heopolitychnykh transformatsii: dys... kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Kyiv, 212.

Kyrychenko, O.A. (2010). Orhanizatsiino-pravove zabezpechennia funktsionuvannia systemy ekonomichnoi bezpeky Ukrainy. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1, 54-59.

Hubskyi, B.V. (2001). Ekonomichna bezpeka Ukrainy: metodolohiia vymiru, stan i stratehiia zabezpechennia: monohrafiia. Kyiv: DP «Ukrarkhbudinfor», 122.

Tkach, V.O. (2011). Ekonomichna bezpeka v umovakh rynkovykh transformatsii. Yevropeiskyi vektor ekonomichnoho rozvytku, 1, 228-234.

Pukhtaievych, H.O. (2005). Analiz natsionalnoi ekonomiky: navch. posib. Kyiv: KNEU, 254.

Zhyvko, Z.B. (2016). Ekonomichna bezpeka yak materialna osnova natsionalnoi bezpeky ta yii vplyv na pozhezhnu bezpeku. Economic security: the theory, methodology, practice: Collective monograph. Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal, 88.

Martyn, O.M. (2013). Ekonomichna bezpeka yak skladova natsionalnoi bezpeky. Naukovi zapysky. Seriia «Ekonomika»: zb. nauk. pr. Ostroh: «Ostrozka Akademiia», 22. 68-74.

Muntiian,V.I. (1999). Ekonomichna bezpeka Ukrainy: monohrafiia. Kyiv: KVITs, 462s.

Podmazko, O.M. (2014). Natsionalna ekonomichna bezpeka: analiz osnovnykh pidkhodiv. Rynkova ekonomika: suchasna teoriia i praktyka upravlinnia: zb. nauk. pr., T.1, 2/2, 140-149.

Vlasiuk, O. S. (2008). Teoriia i praktyka ekonomichnoi bezpeky v systemi nauky pro ekonomiku. K.: Nats. in-t probl. mizhnar. bezpeky pry Radi nats. bezpeky i oborony Ukrainy, 48.

Sysolina, N. P.(2014). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: navchalnyi posibnyk. Kirovohrad: KNTU, 226.

Tkachuk, V.I., Prokopchuk, O.A., Yaremova, M.I. (2013). Ekonomichna bezpeka ta stiikist silskohospodarskykh pidpryiemstv: monohrafiia. Zhytomyr: «Vydavnytstvo «Volyn», 276.

Zaichenko, V.V., Kovalenko, S.V. (2013). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist ta osnovni skladovi. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalno tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 23, 410-414.

Oleinykov, Ye. A. (red.). (1997). Osnovу еkonomycheskoi bezopasnostі. (Hosudarstvo, rehyon, predpryiatye, lіchnost). Moskva: ZAO «Byznes-shkola «Yntel-Syntez», 288.

Fomina, M.V. (2005). Problemy ekonomichno bezpechnoho rozvytku pidpryiemstv: teoriia i praktyka: monohrafiia. Donetsk: DonDUET, 140.

Shevelev, A. Ye., Sheveleva Ye. V. (2011). Ryskі v bukhhalterskom uchete: uchebnoe posobіe. Moskva: KNORUS, 304.

Yliashenko, S. N. (2003). Sostavliaiushchіe еkonomycheskoi bezopasnosty predpryiatyia y podkhodу k іkh otsenke. Aktualni problemy ekonomiky, 3(21), 12-19.

Pokropyvnyi, S.F. (red.). (2001). Ekonomika pidpryiemstva: pidruchnyk. Kyiv: KNEU, 526.

Ariefieva, O. V., Kuzenko, T. B. (2004). Planuvannia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv. K.: Vyd-vo Yevrop. un-tu, 170.

Lуsenko, Yu. H. (red.). (2002). Mekhanyzmу upravlenyia еkonomycheskoi bezopasnostiu. Donetsk: «DonNU», 178.Tambovtsev, V. (1994). Ob’іekt еkonomycheskoi bezopasnosty Rossyy. Voprosу еkonomykі, 12, 35-42.

Belokurov, V. V. Struktura funktsyonalnуkh sostavliaiushchіkh еkonomycheskoi bezopasnostі predpryiatyia. available at: http://www.safetyfactor.ru

Datskiv, R. M. (2004). Ekonomichna bezpeka u hlobalnomu vymiri. Aktualni problemy ekonomiky, 7 (37), 143-153.

Sudakova, O. I., Hrechko, D.V., Shkurupii, A.V. (2007). Stratehiia zabezpechennia nalezhnoi ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva. available at: http://www.rusnauka.com/4._SVMN_2007/ Economics/18818.doc.htm.

Кovalev, D., Sukhorukova, T. (1998). Еkonomycheskaia bezopasnost. Еkonomіka Ukraіnу, 10, 48-51.

Krakos,Yu. B., Seryk N.І. (2006). Podkhod k otsenke urovnia fynansovoi sostavliaiushchei еkonomycheskoi bezopasnosty predpryiatyia. Ekonomika. Finansy. Pravo, 12, 7-12.

Omelianovych, L.O., Dolmatova, H. Ie. (2005). Ekonomichna bezpeka torhovelnoho pidpryiemstva: monohrafiia. Donetsk: DonDUET, 195.

Shkarlet, S.M. (2007). Formuvannia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv zasobamy aktyvizatsii yikh innovatsiinoho rozvytku: avtoref. dys… doktora ekon. nauk. Kyiv, 34.

Shvab, L.I. (2007). Ekonomika pidpryiemstva: navch. posibn. Kyiv: Karavela, 584.

Bendіkov, M.A. (2010). Еkonomycheskaia bezopasnost promуshlennoho predpryiatyia (orhanyzatsyonno-metodycheskyi aspekt). Konsultant dyrektora, 2, 7-13.

Momot, T.V., Filatova, I.O., Tofaniuk, O.V. (2011). Ekonomichna bezpeka korporatyvnykh pidpryiemstv budivelnoi haluzi. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi: problemy teorii ta praktyky, 2(14), 14-26.

Lefterov, L.V. (2012). Ekonomichna bezpeka subiektiv hospodariuvannia: pravovyi pohliad. Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, 1, 218-229.

Kozachenko, H. V., Ponomarov, V. P., Liashenko, O. M. (2003). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist ta mekhanizm zabezpechennia: monohrafiia. Kyiv: Libra, 280.

Liashenko, O. M. (2015). Kontseptualizatsiia upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva: monohrafiia. 2-he vyd. K.: NISD, 348.

Baranovskyi, O. I. (1999). Finansova bezpeka: monohrafiia. - Kyiv: Feniks, 338.

Belousova, I.A. (2010). Upravlinskyi oblik – informatsiina skladova systemy ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva: monohrafiia. Kyiv: Dorado-Druk, 432.

Kamlyk, M.I. (2005). Ekonomichna bezpeka pidpryiemnytskoi diialnosti: ekonomiko-pravovyi aspekt: navch. posib. Kyiv: Atika, 432.

Kapustyn, N. (2005). Еkonomycheskaia bezopasnost otraslі і fіrmу. Bіznes-іnform, 11-12, 45-47.

Sorokivska, O.A. (2015). Osoblyvosti formuvannia teoretychnykh zasad ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv maloho biznesu. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, 6, 489-494.

Kantaieva, O.V. (2013). Obgruntuvannia teoretyko-metodolohichnoho instrumentariiu formuvannia systemy zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva. Visnyk Universytetu bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy, 3 (18), 48-54.

Опубліковано
2019-10-07
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Utenkova, K. (2019). Економічна безпека як складова національної безпеки України. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм", (9), 133-144. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2019-9-17