Economic security as a component of Ukraine's national security

Keywords: economic security, national security, normative regulation, economic security of an enterprise, threat, essence, history of development

Abstract

The article is devoted to the study of the essence of economic security, the prerequisites of its formation, the definition of the place of economic security in the system of national security of Ukraine. The article conducted a study of theoretical and methodological approaches to the definition of the category of "economic security". The levels of normative regulation of economic security, the historical aspect of the formation of economic security are considered. The main approaches to the interpretation of the essence of the category “economic security of an enterprise” are highlighted. The subject of research is the theoretical and methodological aspects of the formation of the essence of economic security. The aim of the article is a complex study of the essence of economic security, the preconditions of its formation and the definition of its place in the system of national security. The task: to determine the theoretical principles of the role and place of economic security in the national security of Ukraine on the basis of a systematic approach. The methods of research: the methodological basis of the study is the dialectical method of knowledge of economic phenomena, the position of the economic theory of economic security; the analysis and synthesis to determine the theoretical foundations for the economic security formation. The following results were obtained: a study was conducted of theoretical and methodological approaches to the definition of the categories “economic security” and “economic security of an enterprise”. The main conceptual approaches to the interpretation of the essence of the category “economic security of an enterprise” are: the effective use of the resource potential of an enterprise; the state of development of the production and economic system; competitive advantages in the implementation of the enterprise strategy; state of economic development; protection from external and internal threats; harmonization of the economic interests of the enterprise and the environmental subjects; operational stability and progressive development; A complex approach. Considered the level of normative regulation of economic security, the historical aspect of its formation. Conclusions: The role of economic security in the national security of the country is justified. The main approaches to the interpretation of the essence of the category «economic security of an enterprise» are highlighted.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy №254k/96-VR. (1996), available at: http://search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html

Pro osnovy natsionalnoi bezpeky Ukrainy: Zakon Ukrainy № 964-IV. (2003), available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/964-15

Stratehiia natsionalnoi bezpeky Ukrainy, zatverdzhena Ukazom Prezydenta Ukrainy № 287/2015. (2015), available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/287/2015/paran14#n14

Metodychni rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy, zatverdzheni nakazom Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy № 1277 (2013), available at: http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm

Franklyn Delano Ruzvelt: Spravochnyk, available at: http://www.loc.gov/rr/program/bib/presidents/fdroosevelt/index.html

Shevchenko, L. S., Hrytsenko, O. A., Makukha, S. M. (2009). Ekonomichna bezpeka derzhavy: sutnist ta napriamy formuvannia: monohrafiia. Kh.: Pravo, 312.

Horbulin ,V.P. Rada natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy. available at: http://www.history.org.ua/ ?termin=rada_nacionalnoj_bezpeky_i_obo

Pro Radu natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy: Ukaz Prezydenta Ukrainy № 772/96. (1996), available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/772/96

Istorychna dovidka pro diialnist RNBOU. available at: http://www.rnbo.gov.ua/content/history.html

Kontseptsiia (osnova derzhavnoi polityky) natsionalnoi bezpeky Ukrainy: zatv. Postanovoiu Verkhovnoiu Radу Ukrainy № 3/97-VR. (1997), available at: http://search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/F970003.html

Pro Radu natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy: Zakon Ukrainy № 183/98-VR. (1998), available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80

Stratehiia natsionalnoi bezpeky Ukrainy: zatv. Ukazom Prezydenta Ukrainy №105 (2007), available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U105_07.html

Mochernyi, S.V. (2008). Ekonomichna teoriia: navch. posib. (3-tie vyd). Kyiv: Akademiia, 640.

Shlemko, V.T., Binko, I.F. (1997).Ekonomichna bezpeka Ukrainy: sutnist i napriamky zabezpechennia: monohrafiia. Kyiv: NISD, 144.

Pasternak-Taranushenko, H. A. (2003). Ekonomichna bezpeka derzhavy. Metodolohiia zabezpechennia: monohrafiia. Kyiv: Kyivskyi ekonomichnyi instytut menedzhmentu, 320.

Yermoshenko, M.M. (2001). Finansova bezpeka derzhavy: natsionalni interesy, realni zahrozy, stratehiia zabezpechennia. Kyiv: KNTEU, 309.

Sak, T.V. (2013). Ekonomichna bezpeka Ukrainy: poniattia, struktura, osnovni tendentsii. Innovatsiina ekonomika, 6, 336-340.

Petrushevska, V. (2012). Ekonomichna bezpeka derzhavy: zmist i klasyfikatsiia zahroz. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia: zb. nauk. pr., 32, 441-448.

Oleinykov, Ye. A. (2005). Еkonomycheskaia bezopasnost (teoryia і praktyka): uchebnyk. Moskva: Еkzamen, 768.

Bohdanov, Y. Ya. (2001). Еkonomycheskaia bezopasnost Rossyy: teoryia і praktyka. Moskva: YSPY RAN, 348.

Abalkyn, L.Y. (1994). Еkonomycheskaia bezopasnost Rossyy: uhrozу і іkh otrazhenye. Voprosу еkonomyky, 12, 5.

Yllaryonov, A. N. (1998). Kryteryy еkonomycheskoi bezopasnosty. Voprosу еkonomyky, 10, 35-38.

Pendiura, M. M. (2006). Natsionalna bezpeka Ukrainy v konteksti suchasnykh yevropeiskykh heopolitychnykh transformatsii: dys... kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Kyiv, 212.

Kyrychenko, O.A. (2010). Orhanizatsiino-pravove zabezpechennia funktsionuvannia systemy ekonomichnoi bezpeky Ukrainy. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1, 54-59.

Hubskyi, B.V. (2001). Ekonomichna bezpeka Ukrainy: metodolohiia vymiru, stan i stratehiia zabezpechennia: monohrafiia. Kyiv: DP «Ukrarkhbudinfor», 122.

Tkach, V.O. (2011). Ekonomichna bezpeka v umovakh rynkovykh transformatsii. Yevropeiskyi vektor ekonomichnoho rozvytku, 1, 228-234.

Pukhtaievych, H.O. (2005). Analiz natsionalnoi ekonomiky: navch. posib. Kyiv: KNEU, 254.

Zhyvko, Z.B. (2016). Ekonomichna bezpeka yak materialna osnova natsionalnoi bezpeky ta yii vplyv na pozhezhnu bezpeku. Economic security: the theory, methodology, practice: Collective monograph. Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal, 88.

Martyn, O.M. (2013). Ekonomichna bezpeka yak skladova natsionalnoi bezpeky. Naukovi zapysky. Seriia «Ekonomika»: zb. nauk. pr. Ostroh: «Ostrozka Akademiia», 22. 68-74.

Muntiian,V.I. (1999). Ekonomichna bezpeka Ukrainy: monohrafiia. Kyiv: KVITs, 462s.

Podmazko, O.M. (2014). Natsionalna ekonomichna bezpeka: analiz osnovnykh pidkhodiv. Rynkova ekonomika: suchasna teoriia i praktyka upravlinnia: zb. nauk. pr., T.1, 2/2, 140-149.

Vlasiuk, O. S. (2008). Teoriia i praktyka ekonomichnoi bezpeky v systemi nauky pro ekonomiku. K.: Nats. in-t probl. mizhnar. bezpeky pry Radi nats. bezpeky i oborony Ukrainy, 48.

Sysolina, N. P.(2014). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: navchalnyi posibnyk. Kirovohrad: KNTU, 226.

Tkachuk, V.I., Prokopchuk, O.A., Yaremova, M.I. (2013). Ekonomichna bezpeka ta stiikist silskohospodarskykh pidpryiemstv: monohrafiia. Zhytomyr: «Vydavnytstvo «Volyn», 276.

Zaichenko, V.V., Kovalenko, S.V. (2013). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist ta osnovni skladovi. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalno tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 23, 410-414.

Oleinykov, Ye. A. (red.). (1997). Osnovу еkonomycheskoi bezopasnostі. (Hosudarstvo, rehyon, predpryiatye, lіchnost). Moskva: ZAO «Byznes-shkola «Yntel-Syntez», 288.

Fomina, M.V. (2005). Problemy ekonomichno bezpechnoho rozvytku pidpryiemstv: teoriia i praktyka: monohrafiia. Donetsk: DonDUET, 140.

Shevelev, A. Ye., Sheveleva Ye. V. (2011). Ryskі v bukhhalterskom uchete: uchebnoe posobіe. Moskva: KNORUS, 304.

Yliashenko, S. N. (2003). Sostavliaiushchіe еkonomycheskoi bezopasnosty predpryiatyia y podkhodу k іkh otsenke. Aktualni problemy ekonomiky, 3(21), 12-19.

Pokropyvnyi, S.F. (red.). (2001). Ekonomika pidpryiemstva: pidruchnyk. Kyiv: KNEU, 526.

Ariefieva, O. V., Kuzenko, T. B. (2004). Planuvannia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv. K.: Vyd-vo Yevrop. un-tu, 170.

Lуsenko, Yu. H. (red.). (2002). Mekhanyzmу upravlenyia еkonomycheskoi bezopasnostiu. Donetsk: «DonNU», 178.Tambovtsev, V. (1994). Ob’іekt еkonomycheskoi bezopasnosty Rossyy. Voprosу еkonomykі, 12, 35-42.

Belokurov, V. V. Struktura funktsyonalnуkh sostavliaiushchіkh еkonomycheskoi bezopasnostі predpryiatyia. available at: http://www.safetyfactor.ru

Datskiv, R. M. (2004). Ekonomichna bezpeka u hlobalnomu vymiri. Aktualni problemy ekonomiky, 7 (37), 143-153.

Sudakova, O. I., Hrechko, D.V., Shkurupii, A.V. (2007). Stratehiia zabezpechennia nalezhnoi ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva. available at: http://www.rusnauka.com/4._SVMN_2007/ Economics/18818.doc.htm.

Кovalev, D., Sukhorukova, T. (1998). Еkonomycheskaia bezopasnost. Еkonomіka Ukraіnу, 10, 48-51.

Krakos,Yu. B., Seryk N.І. (2006). Podkhod k otsenke urovnia fynansovoi sostavliaiushchei еkonomycheskoi bezopasnosty predpryiatyia. Ekonomika. Finansy. Pravo, 12, 7-12.

Omelianovych, L.O., Dolmatova, H. Ie. (2005). Ekonomichna bezpeka torhovelnoho pidpryiemstva: monohrafiia. Donetsk: DonDUET, 195.

Shkarlet, S.M. (2007). Formuvannia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv zasobamy aktyvizatsii yikh innovatsiinoho rozvytku: avtoref. dys… doktora ekon. nauk. Kyiv, 34.

Shvab, L.I. (2007). Ekonomika pidpryiemstva: navch. posibn. Kyiv: Karavela, 584.

Bendіkov, M.A. (2010). Еkonomycheskaia bezopasnost promуshlennoho predpryiatyia (orhanyzatsyonno-metodycheskyi aspekt). Konsultant dyrektora, 2, 7-13.

Momot, T.V., Filatova, I.O., Tofaniuk, O.V. (2011). Ekonomichna bezpeka korporatyvnykh pidpryiemstv budivelnoi haluzi. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi: problemy teorii ta praktyky, 2(14), 14-26.

Lefterov, L.V. (2012). Ekonomichna bezpeka subiektiv hospodariuvannia: pravovyi pohliad. Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, 1, 218-229.

Kozachenko, H. V., Ponomarov, V. P., Liashenko, O. M. (2003). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist ta mekhanizm zabezpechennia: monohrafiia. Kyiv: Libra, 280.

Liashenko, O. M. (2015). Kontseptualizatsiia upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva: monohrafiia. 2-he vyd. K.: NISD, 348.

Baranovskyi, O. I. (1999). Finansova bezpeka: monohrafiia. - Kyiv: Feniks, 338.

Belousova, I.A. (2010). Upravlinskyi oblik – informatsiina skladova systemy ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva: monohrafiia. Kyiv: Dorado-Druk, 432.

Kamlyk, M.I. (2005). Ekonomichna bezpeka pidpryiemnytskoi diialnosti: ekonomiko-pravovyi aspekt: navch. posib. Kyiv: Atika, 432.

Kapustyn, N. (2005). Еkonomycheskaia bezopasnost otraslі і fіrmу. Bіznes-іnform, 11-12, 45-47.

Sorokivska, O.A. (2015). Osoblyvosti formuvannia teoretychnykh zasad ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv maloho biznesu. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, 6, 489-494.

Kantaieva, O.V. (2013). Obgruntuvannia teoretyko-metodolohichnoho instrumentariiu formuvannia systemy zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva. Visnyk Universytetu bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy, 3 (18), 48-54.

Published
2019-10-07
Cited
How to Cite
Utenkova, K. (2019). Economic security as a component of Ukraine’s national security. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, (9), 133-144. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2019-9-17