Соціокультурні аспекти глобальних економічних процесів

  • Iuliia Pankova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна м. Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022 https://orcid.org/0000-0001-7175-2101
Ключові слова: глобалізація, соціокультурні аспекти глобалізації, загально цивілізаційний прогрес, протиріччя глобалізації

Анотація

В роботі розглянуті існуючі теоретичні підходи до аналізу соціокультурних аспектів глобалізаційних економічних процесів. Актуальність дослідження обумовлена тим, що процес глобалізації, який проявляється в різних сферах суспільного життя, починаючи з другої половини ХХ століття, надає як нові можливості, так і нові виклики людству не тільки в економіці і геополітиці, але і в демографії, екології, технології, культурі. Сьогодні очевидно, що поширення впливу глобалізації на ціннісно-нормативні основи національних культур в різних регіонах світу часто призводить до проблем культурної ідентифікації. Предметом дослідження є вивчення впливу соціально-культурних аспектів на світову економіку. Метою статті є дослідження еволюції теоретичних підходів до аналізу соціокультурних аспектів глобалізаційних економічних процесів і їх впливу на загальноцивілізаційний розвиток. Завдання: дослідження соціокультурних аспектів глобалізаційних економічних процесів, що обумовлено швидкістю й масштабністю змін у цій сфері людської життєдіяльності, домінуванням інтеграційних тенденцій у культурі, науці, освіті, навіть, у релігії; інтенсивністю міжкультурних взаємодій у сучасному інформаційному суспільстві, збільшенням масштабів виробництва найбільшими світовими ТНК товарів та послуг, пов'язаних із новітніми змінами в культурному середовищі. На підставі проведеного дослідження в роботі було зроблено висновок, що глобалізація, яка розуміється як прагнення людства до єдиної глобальної простору при збереженні різноманітності народів і культур, не може бути ефективно реалізована без зміни загальної парадигми розвитку людства в напрямку створення гармонійної системи загальнолюдських цінностей і соціокультурних практик національних культур.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бек У. Что такое глобализация? (Ошибки глобализма – ответы на глобализацию). / У. Бек. - Пер. с нем. М.: Прогресс-Традиция, 2001. - 304 с.

Бжезінський З. Вибір: світове панування чи світове лідерство / З. Бжезінський. – Київ: Видавничийдім «Києво-Могилянськаакадемія», 2006. – 203 с.

Бодрияр Ж. Общество потребления [Електронний ресурс] / Ж. Бодрияр. – 2006. – Режим доступу до ресурсу: URL: https://royallib.com/read/bodriyyar_gan/obshchestvo_potrebleniya.html#0.(дата обращения: 19.09.2017).

Бабенко В.О., Сідоров В.І, Фірсанова В.О., Бондаренко М.І. Дослідження розвитку інтеграційних процесів у глобальній системі міжнародної торгівлі // «Вісник соціально-економічних досліджень» Одеського національного економічного університету, 2018. – № 1 (65). – С. 36-48.

Валлерстайн И. Социальное изменение вечно? Ничто никогда не изменяется? / И. Валлерстайн. // Социологические исследования. – 1997. – С. 8–21.

Делягин М. Г. Мировой кризис: Общая теория глобализации: Курс лекций. / М. Г. Делягин. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 768 с.

Довгаль О. А. Протекціонізм і лібералізм у процесі глобалізації світової економіки:(Питання теорії і методології)/ О. А. Довгаль. - Х.: Вид-во НУА, 2004. - 320 с.

Кальченко Т. В. Глобальна економіка: методологія системних досліджень: монографія. / Т. В. Кальченко. – К.: КНЕУ, 2006. – 248 с.

Майер Л. Як глобалізація веде до кризи світової економіки./ Л. Майер. // Економічний часопис. – 2004.– № 2. С. 8–10.

Немецкая классическая философия [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://scisne.net/a-1229?pg=7.(дата звернення: 1.12.2017).

Ніколаєв Є. Неглобалізована глобалізація? / Є. Ніколаєв. // Людина і політика. – 2004. – № 1. С. 117–126.

Пахомов Ю. Н. Пути и перепутья современных цивилизаций К.: Благотв. Фонд «Международный деловой центр» / Ю. Н. Пахомов, С. Б. Крымский, Ю. В. Павленко. – К.: Благотв. Фонд «Международный деловой центр», 1998. – 432 с.

Сіденко С. В. Соціальні проблеми глобалізації. / С. В. Сіденко. /Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації.– К.: КНЕУ, 2001. С. 38–54.

Сорокин П. А. Социокультурная динамика и эволюционизм.[Електронний ресурс] / П. А. Сорокин – Режим доступу до ресурсу: Сорокин П. А. Социокультурная динамика и эволюционизм.http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Soro2.html (дата обращения: 19.09.2017).

Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. [Електронний ресурс] / П. А. Сорокин – Режим доступу до ресурсу: Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. http://www.socd.univ.kiev.ua/sites/default/files/library/elclosed/sorokin.pdf.(дата обращения: 19.09.2017).

Социология Герберта Спенсера [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: URL: http://www.grandars.ru/college/sociologiya/gerbert-spenser.html. (дата обращения: 19.09.2017).

Стігліц Дж. Глобалізація та її тягар / Дж Стігліц. – Київ: Вид. Дім «КМА Академія», 2003. – 252 с.

Тоффлер Э. Третья волна. / Э. Тоффлер; пер. с англ. — М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. — 781 с.

Уткин А. И. Глобализация: процесс и осмысление./ А. И. Уткин. - М.: Логос, 2002. - 254 с.

Фукуяма, Фрэнсис. Конец истории и последний человек / ФрэнсисФукуяма; пер. с англ. М. Б. Левина. — М.: АСТ, 2007. — 588 с.

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций/ С. Хантингтон — М.: АСТ, 2003. — 603 с.

Шейко В. Культура та глобалізація: компаративістський аналіз / В. Шейко. // Культурологічна думка. – 2009. – С. 73–80.

Яковец Ю. В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций / Ю. В. Яковец.— М.: Экономика, 2001. — 346 с.

BerryJ. W. Psychology of acculturation. In J. Berman (Ed.), /J. W. Berry. //Nebraska Symposium on Motivation, 1989: Cross-cultural perspectives. Current theory and research in motivation,  Vol. №37,  pp. 201-234. Lincoln: University of Nebraska Press. Режим доступу до ресурсу: URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2485854 (дата звернення: 1.12.2017).

Babenko, V. O. Forming of informatization strategic prospects for Ukraine in conditions of world economy globalization / V. O. Babenko, V. O. Petuhova, A. S. Perepelitsia // Scientific Bulletin of Polissia. – 2017. – № 2 (10). V. 1. – P. 24-34.) (Web of Science) DOI:10.25140/2410-9576-2017-1-2(10)-24-34

Hofstede G.Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values./ G.Hofstede.  SAGE Publications, London and Beverly Hils, 1980.  pp. 328.  Режим доступу до ресурсу: URL:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/job.4030030208/ (дата звернення: 1.12.2017).

Sidorov V.I., Babenko V.A., Petuhova V.O.. The Forecasting of the Development of Integration Processes in the Global System of International Trade / Наука XXI века: актуальные направления развития : сб. науч. ст. IV Междунар. заоч. науч.-практ. конф., посвящ. 85-летию Самар. гос. экон. ун-та, 30 сент. 2016 г. [редкол.: Г.Р. Хасаев, С.И. Ашмарина (отв. ред.) и др.]. – Вып. 2 : в 2 ч. – Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2016. – Ч. 2. – 248 с. – С. 159-161.

Sidorov V., Babenko V., Bondarenko M. Researching factors of innovative activities of agrarian business of Ukraine under globalization of the world economy. Innovative technologies and scientific solutions for industries, 2017. – No. 2 (2). DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2017.2.070

Опубліковано
2019-02-08
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Pankova, I. (2019). Соціокультурні аспекти глобальних економічних процесів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (8), 74-79. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2018-8-07