Перспективи розвитку торгівлі високотехнологічною продукцією між Україною та Японією, КНР, Республікою Корея в умовах нової промислової революції

  • Ihor Matiushenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна м. Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022 https://orcid.org/0000-0001-9866-9025
  • Katerina Gavrilova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна м. Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022 https://orcid.org/0000-0002-8047-557X
Ключові слова: торгівля високотехнологічними продуктами, порівняльні переваги в експорт, кореляційно-регресійний аналіз торгівлі, рекомендації щодо якісного перетворення торгівлі

Анотація

Вступ. Сьогодні в контексті розгортання четвертої промислової революції для країн, що розвиваються (таких як Україна), загострюється проблема збереження та збільшення експорту високотехнологічної продукції в умовах скорочення виробництва. Питання визначення перспектив розвитку торгівлі високотехнологічною продукцією між Україною та азіатськими країнами-лідерами до 2020 року є надзвичайно актуальним. Матеріали та методи. Для цілей дослідження були використані методи статистики, морфологічний та логічний аналіз, порівняльні дослідження та кореляційно-регресійний аналіз. Результати. В результаті дослідження встановлено, що Україна має компаративні переваги у торгівлі з Японією, Китаєм і Республікою Корея такими групами товарів, як повітряні летальні апарати і космічні кораблі, а також медичне устаткування та оптичні інструменти. На основі кореляційно-регресійного аналізу виявлено зв’язки між факторами та побудовані регресійні моделі зовнішньої торгівлі високотехнологічними товарами досліджуваних країн. Розроблені рекомендації щодо підвищення ефективності торгівлі високотехнологічними товарами України з Японією, Китаєм і Республікою Корея. Висновки. Для нарощування високотехнологічного експорту України до провідних азійських країн – технологічних лідерів доцільно реалізувати наступні заходи:(1) державна підтримка та заохочення приватних і державних підприємств до високотехнологічного виробництва; (2) створення «технологічної інфраструктури» за рахунок пристосування освіти до сучасних потреб виробництва, розвитку виробничо-наукових кластерів тощо; (3) підвищення конкурентоспроможності українського високотехнологічного експорту, перш за все тих галузей, де було виявлено компаративні переваги; (4) пошуки можливостей для виходу на нові ринки збуту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Frascati Manual. Proposed Standard Practice for Surveyson Research and Experimental Development. Paris: OECD, 2002. – Р. 205

Loschky A. Reviewing the nomenclature for high-technology – the sectoral approach. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2010. – Р. 10.

Loschky A. Нigh-tech trade by enterprise characteristics. Paris: OECD, 2009. 17 р.

External trade by activities and size-classes of enterprises, Eurostat Working Papers and Studies. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005. – 14 р.

Високотехнологічні виробництва: від методології оцінки до піднесення в Україні: монографія / О.Б.Саліхова; НАН України, Ін-т екон.тапрогнозув. – Київ, 2012. – 624 с.

National R&D Program.URL: http://english.mest.go.kr/web/1715/site/ contents/en/en_0217.jsp

Матюшенко І. Ю. та ін. Розділ 2. Потенціал і тенденції інноваційного розвитку високотехнологічних і традиційних секторів економіки України // Інноваційна Україна 2020: нац. доповідь/за заг. ред. В. М. Гейця та ін. Київ: НАН України, 2015. – С. 36–82.

Матюшенко І.Ю. Перспективи розвитку конвергентних технологій у країнах світу й Україні для вирішення глобальних проблем: монографія. Харків: ФОП Лібуркіна Л. М., 2017. – 448 с.

Global Manufacturing Outlook. Preparing for battle: Manufacturers get ready for transformation. KPMG, 2015. – 34 p. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Global-Manufacturing-Outlook-O-201506.pdf

The next production revolution. OECD, 2015. 24 p. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.evm.dk/.../15-05-18-the-next-production-revolution

The Future of Manufacturing: Driving Capabilities, EnablingInvestments.GlobalAgendaCouncilontheFutureofManufacturing; UNIDO, 2014. – 38 p. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/Media/GAC14/Future_of_Manufacturing_Driving_Capabilities.pdf

EmergingTrendsReport. MIT TechnologyReview, SpecialIssue, 2013. – 91 p. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://oneglobalonline.com/k/docs/MIT_Technology_Review_2013.pdf

Sidorov V.I., Babenko V.A., Perepelitsia A.S. Clusterization the Countries by the Level Information in the Conditions of International Globalization / International Scientific Conference The Development of International Competitiveness: State, Region, Enterprise: Conference Proceeding, Part 1, December 16, 2016. Lisbon, Portugal: Baltija Publishing. – 200 p. – Р. 11-15.

Babenko V. O., Petuhova V. O., Perepelitsia A. S. Forming of informatization strategic prospects for Ukraine in conditions of world economy globalization // Scientific Bulletin of Polissia. – 2017. – № 2 (10). V. 1. – P. 24-34. DOI:10.25140/2410-9576-2017-1-2(10)-24-34

Мельник Т. М. Експортний потенціал України: методологія оцінки та аналіз. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://iepjournal.com/journals/8-9/2008_10_Melnuk1.pdf

The Global Innovation Index 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Cornell University, INSEAD, WIPO, 2012-2016: Ithaca, Fontainebleau, and Geneva: оfficial website [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.globalinnovationindex.org

High-technology exports (% of manufactured exports). Data. The Worldbank. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS/countries

The worldatabank. Databank. indicators. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://databank.worldban k.org/data/reports.aspx?Code=NE.EXP.GNFS.ZS&id=1ff4a498&report_name=Po pular-Indicators&populartype=series&ispopular=y

Посол КНР назвав галузі української економіки, які зацікавили китайських інвесторів. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ukr.lb.ua/economics/2017/04/22/ 364553_posol_knr_nazvav_galuzi_ukrains koi.html

Опубліковано
2019-02-08
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Matiushenko, I., & Gavrilova, K. (2019). Перспективи розвитку торгівлі високотехнологічною продукцією між Україною та Японією, КНР, Республікою Корея в умовах нової промислової революції. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (8), 40-62. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2018-8-05