Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства в Харківській області

  • П. Подлепіна
  • О. Євтушенко
  • І. Чуєнко
Ключові слова: туризм, готельне господарство, готель, колективні засоби розміщення, перспективи розвитку, Харківська область.

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства в Харківській області. Готельне господарство є одним з основних факторів формування потужної туристичної індустрії регіону, інструментом збільшення внутрішніх та міжнародних туристичних потоків, складовою туристичного іміджу Харківської області. Ефективне функціонування готельної індустрії сприятиме підвищенню результативності трансформаційних змін регіональної економіки, диверсифікації існуючого потенціалу. Пріоритетними завданнями підприємств готельного сектору є удосконалення системи якості надання послуг, формування клієнторієнтованого сервісу, оновлення матеріально-технічної бази, імплементація міжнародних стандартів обслуговування, використання інноваційних форм організації готельного бізнесу в регіоні.  

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Андренко І. Б. Організаційно-економічні аспекти розвитку готельного господарства регіону : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.10.01 / І. Б. Андренко; Харк. держ. акад. міськ. госп-ва. – Х., 2003. –- 20 c.

Байлик С. І. Готельне господарство. Організація, управління, обслуговування / С. І. Байлик.– К. : Дакор, 2008. – 288 с.

Державний сайт статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

Концепція розвитку туризму в Харківській області до 2020 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ts.lica.com.ua/b_text.php?type=3&id=8096&base=77

Стратегія розвитку харківської області на період до 2020 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://old.kharkivoda.gov.ua/documents/16203/1088.pdf

Марцин Т. О. Проблеми та перспективи розвитку готельного господарства України / Т. О. Марцин, Т. В. Бурак // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К. : КНТЕУ, 2014. – 391 с.

Михайлова О. П. Основні проблеми готельного бізнесу в Україні / О. П. Михайлова, П. В. Брінь // Вісник НТУ «ХПІ». – 2012. – № 58 (964). Серія : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства – С. 101-106.

Подлепіна П. О. Кластери як організаційна форма активізації регіонального туристичного ринку / П. О. Подлепіна // Туристичний бізнес : світові тенденції та національні пріоритети: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 21–22 травня 2010 року. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – С. 162–167

Подлепіна П.О. Функціонування готельного господарства України в контексті сучасних тенденцій розвитку економіки / П. О. Подлепіна / Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку: матер. І Міжнар. Наук-практич. Конф. – Черкаси: Брама-Україна, 2012. – С.370 – 374.

Стан і проблеми розвитку готельного господарства України в контексті підготовки до ЄВРО – 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/monitor/Juli2009/10.htm

Статистичний бюлетень «Туристична діяльність у Харківській області у 2013 році». – Х. : Головне управління статистики у Харківській області, 2014. – 102 с.

Статистичний бюлетень «Туристична діяльність у Харківській області у 2012 році». – Х. : Головне управління статистики у Харківській області, 2013. – 105 с.
Статистичний збірник «Туризм, оздоровлення та відпочинок у Харківській області». – Х. : Головне управління статистики у Харківській області, 2016. – 131 с.

Туризм в системі пріоритетів регіонального розвитку : монографія / за ред. проф. В. В. Александрова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 268 с.

Туризм і місто: досвід, проблеми та перспективи / За заг. ред. І. М. Писаревського; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 284 с.

Юрченко С. А. Современные мировые тенденции развития отельного бизнеса / С. А. Юрченко, Е. Е. Юрченко // Развитие индустрии туризма и гостеприимства в контексте трансграничного сотрудничества : материалы международной научно-практической конференции (г. Белгород, 26-28 марта 2014 г.) / отв. ред. О. К. Слинкова. – Белгород : ООО «ЭПИЦЕНТР», 2014. – С. 357-360.

Шамара І. М. Інтеграційні процеси в управлінні підприємством туристичної галузі / І. М. Шамара // Вісник ХНУ ім. Каразіна. – Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». – 2016. – Випуск 3. – С. 179-181.

Особливості формування та реалізації туристичної політики держави : міжнародний , національний, регіональний досвід : монографія / кол. авт., за ред. А. Ю. Парфіненка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 280 с.
Номер
Розділ
Дослідження туризму та готельного господарства