Current state and prospects of the hotel industry development in Kharkiv region

Keywords: tourism, hotel industry, hotel, collective accommodation facilities, prospects of development, Kharkiv region

Abstract

The authors analyse the current state and prospects of the hotel industry development in Kharkiv region. Hospitality is one of the main factors of formation of a strong tourism industry in the region, the tool of increasing both domestic and international tourist flows, the part of the Kharkiv region tourist image. The effective functioning of the hotel industry will increase the effectiveness of transformational changes in the regional economy, the diversification of existing potential. The priorities of the hotel sector enterprises are to improve the system of service quality, to create the client-oriented service, to renovate the material base, to implement the international standards service, to use the innovative forms of organizing the regional hotel business

Downloads

Download data is not yet available.

References

Андренко І. Б. Організаційно-економічні аспекти розвитку готельного господарства регіону : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.10.01 / І. Б. Андренко; Харк. держ. акад. міськ. госп-ва. – Х., 2003. –- 20 c.

Байлик С. І. Готельне господарство. Організація, управління, обслуговування / С. І. Байлик.– К. : Дакор, 2008. – 288 с.

Державний сайт статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

Концепція розвитку туризму в Харківській області до 2020 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ts.lica.com.ua/b_text.php?type=3&id=8096&base=77

Стратегія розвитку харківської області на період до 2020 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://old.kharkivoda.gov.ua/documents/16203/1088.pdf

Марцин Т. О. Проблеми та перспективи розвитку готельного господарства України / Т. О. Марцин, Т. В. Бурак // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К. : КНТЕУ, 2014. – 391 с.

Михайлова О. П. Основні проблеми готельного бізнесу в Україні / О. П. Михайлова, П. В. Брінь // Вісник НТУ «ХПІ». – 2012. – № 58 (964). Серія : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства – С. 101-106.

Подлепіна П. О. Кластери як організаційна форма активізації регіонального туристичного ринку / П. О. Подлепіна // Туристичний бізнес : світові тенденції та національні пріоритети: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 21–22 травня 2010 року. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – С. 162–167

Подлепіна П.О. Функціонування готельного господарства України в контексті сучасних тенденцій розвитку економіки / П. О. Подлепіна / Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку: матер. І Міжнар. Наук-практич. Конф. – Черкаси: Брама-Україна, 2012. – С.370 – 374.

Стан і проблеми розвитку готельного господарства України в контексті підготовки до ЄВРО – 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/monitor/Juli2009/10.htm

Статистичний бюлетень «Туристична діяльність у Харківській області у 2013 році». – Х. : Головне управління статистики у Харківській області, 2014. – 102 с.

Статистичний бюлетень «Туристична діяльність у Харківській області у 2012 році». – Х. : Головне управління статистики у Харківській області, 2013. – 105 с.
Статистичний збірник «Туризм, оздоровлення та відпочинок у Харківській області». – Х. : Головне управління статистики у Харківській області, 2016. – 131 с.

Туризм в системі пріоритетів регіонального розвитку : монографія / за ред. проф. В. В. Александрова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 268 с.

Туризм і місто: досвід, проблеми та перспективи / За заг. ред. І. М. Писаревського; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 284 с.

Юрченко С. А. Современные мировые тенденции развития отельного бизнеса / С. А. Юрченко, Е. Е. Юрченко // Развитие индустрии туризма и гостеприимства в контексте трансграничного сотрудничества : материалы международной научно-практической конференции (г. Белгород, 26-28 марта 2014 г.) / отв. ред. О. К. Слинкова. – Белгород : ООО «ЭПИЦЕНТР», 2014. – С. 357-360.

Шамара І. М. Інтеграційні процеси в управлінні підприємством туристичної галузі / І. М. Шамара // Вісник ХНУ ім. Каразіна. – Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». – 2016. – Випуск 3. – С. 179-181.

Особливості формування та реалізації туристичної політики держави : міжнародний , національний, регіональний досвід : монографія / кол. авт., за ред. А. Ю. Парфіненка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 280 с.
Cited
How to Cite
Podlepina, P., Yevtushenko, O., & ChuyenkoІ. (1). Current state and prospects of the hotel industry development in Kharkiv region. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, (6), 191-197. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/10025