Теоретико-методологічні основи дослідження туристичної політики Європейського Союзу

  • Н. Гончаренко
  • Я. Скляренко
Ключові слова: туристична політика, туристична індустрія, суб’єкти туристичного ринку, міжнародний туризм, глобальний ринок туристичних послуг.

Анотація

 Дана стаття присвячена дослідженню теоретико-методологічних основи формування туристичної політики Європейського Союзу. Систематизовано теоретичні підходи щодо визначення дефініції «туристична політика» із запропонуванням авторського тлумачення поняття «туристична політика держави». Узагальнено цілі та основні напрями туристичної політики країн ЄС та охарактеризовано інституційний апарат регулювання реалізації туристичної політики в країнах ЄС. Проаналізовано передумови сталого розвитку туристичної галузі в країнах Європейського Союзу в умовах глобалізаційних викликів світового господарства. Сформульовано зміст основних етапів процесу розробки туристичної політики окремого регіону у рамках ЄС.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Горбылева З. М. Экономика предприятий туризма : учебно–практич. пособие / З. М. Горбылева. – Минск : БГЭУ, 2011. – 295 с.

Герасименко В. Г. Основы туристического бизнеса / В. Г. Герасименко. – Одесса : Черноморье, 1997. – 160 с.

Балабанов И. Т. Экономика туризма / И. Т. Балабанов, А. И. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 176 с.

География мирового хозяйства : Учебное пособие / А. П. Голиков, Ю. П. Грицак, Н. А. Казакова, В. И. Сидоров: Под ред. А. П. Голикова. – К. : Центр учебной литературы, 2008. — 212 с.

Вишневська О. О. Феномен туризму у сучасному соціокультурному просторі : монографія / О. О. Вишневська. – X. : ХНУ iм. В.Н. Каразіна, 2009. – 296 с.

Любицева О. О. Рынок туристических услуг (геопросторовые аспекты) / О. О. Любицева. – К. : Альтерпрес, 2002. – 436 с.

Решетников Д. Приоритетные направления туристической политики по оптимизации факторов конкурентоспособности туристского комплекса Беларуси. [Электронный ресурс]: – Режим доступа : evolution.info/content/view/619/54. Загл. с экрана.

UNWTO Tourism Highlights, 2016 Edition [Electronic recourse] – Way of access : mkt.unwto.org/.../unwto–tourism–highlights–20. Загол. з екрану.

Волков С.К. Единая политика Европейского Союза в области туризма/ С. К. Волков, Е. Г. Попкова // Экономическая теория и мировая экономика. – 2010. – №9. – С. 8–14.

Policy context – CHARTS project focuses on the role [Electronic recourse] – Way of access : www.charts–interreg4c.eu/proiect/policy—context/.

Opinion of the European Economic and Social Committee on Tourism Policy in the Enlargen EU (2016C 255/02) // Official Journal of European Union. – 2016. – V.4 – p. 21.

Гайдукевич Л. Туристская политика в расширенном Европейском Союзе [Текст] / Л. Гайдукевич // Журнал международного права и международных отношений. – 2008 .– № 4. – С. 38–41.

Туристична політика країн Європейського Союзу [Електронний ресурс]: – Режим доступу : http://mytrevel.org.ua/strany/turisticheskaya–politikastran– evropejskogo–soyuza.html.

Travel & Tourism Competitiveness Report 2016 [Electronic recourse] – Way of access : http://reports.weforum.org/travel–and–tourism–competitiveness–report–2016/downloads.

Ханова О. В. Багатомірна оцінка впливу чинників конкурентоспроможності туризму (на прикладі країн Європейського регіону) / О. В. Ханова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». – 2014. – № 1086, випуск 2. – С. 188–191.

Особливості формування та реалізації туристичної політики держави : міжнародний, національний, регіональний досвід : монографія / кол. авт., за ред. А. Ю. Парфіненка, В. І. Сідорова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 280 с.

Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації : монографія / за заг. ред. А. П. Голіков, О. А. Довгаль. – Харків, 2015. – 316 с.
Номер
Розділ
Дослідження туризму та готельного господарства