Комерціалізація наукових розробок як основний елемент інноваційної економіки

  • Є. Фоміна
Ключові слова: інноваційна діяльність, конкурентоспроможність, трансфер технологій, комерціалізація наукових розробок, інтелектуальна власність.

Анотація

У статті визначено поняття, зміст та етапи формування трансферу технологій, взаємозв’язок між трансфером і комерціалізацією технологій. Проаналізовано наукові підходи до такої важливої проблеми, як підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі комерціалізації наукових розробок як результату інтелектуальної діяльності. Надана характеристика механізму та складових процесу комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

OECD Strategic Response to the Financial and Economic Crisis. Contributions to the global effort [Electronic resource]. – Way of access : http://www.oecd.org/dataoecd/33/57/42061463.pdf

The Council for Scientific and Industrial Research [Electronic resource]. – Way of access : http://www.csir.co.za/index.html

Ляшенко М. О. Методи та моделі комерціалізації трансферу технологій : автореф. дис … д-ра екон. наук. – К., 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3041

Козаченко В. Я. Сучасний стан мереж трансферу технологій за кордоном та проблем їх розвитку в Україні [Електронний ресурс] / В. Я. Козаченко, Н. Г. Георгіаді // Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/10011/1/ 26.pdf. – С. 162–172.

Соловьев В. П. Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной (Синергетические эффекты инноваций) / В. П. Соловьев. – К. : Феникс, 2006. – 560 с.

Титов В. В. Трансфер технологий : уч. пособ. для заоч. курса «Технологический менеджмент» [Электронный ресурс] / В. В. Титов. – М., 2000. – Режим доступа : http://www/anataz/narod.ru/science/transfer/annot.html

Довбенко В. І. Роль потенціалу трансферу знань і технологій в інноваційному процесі [Електронний ресурс] / В. І. Довбенко // Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/24609/1/39-254-263.pdf. – С. 254–263

Бутенко Д. С. Трансфер інноваційних технологій: сутність і значення для сучасної економіки України / Д. С. Бутенко, І. І. Ткачук // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 3. – С. 232–235.

Кацура С. М. Трансфер технологий и диффузия инноваций как элементы регионального инновационного процесса [Электронный ресурс] / С. М. Кацура // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. трудов. – 2009. – Ч. 2. – Режим доступа : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Prvs/ 2009_2/0646.pdf

Мазур І. Комерціалізація наукових розробок як фактор конкурентного розвитку підприємництва / І. Мазур // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2013. – Вип. 148. – С. 5–8.

Майданик Л. Поняття та механізм комерціалізації інтелектуальної власності в Україні / Л. Майданик // Юридична Україна. – 2014. – № 7. – С. 39–45.

Бутнік-Сіверський О. Б. Трансформація інтелектуальної власності в інноваційний продукт [Електронний ресурс] / О. Б. Бутнік-Сіверський. – Режим доступу : http://butnik-siversky_transf_intel_Vlasnosti_v_produkt

Зайцев В. Є. Використання інтелектуальної власності як основа ефективної інноваційної діяльності та підвищення конкурентного потенціалу підприємств / В. Є. Зайцев // Вісник економічної науки України. – 2016. – № 1. – С. 54–61.

Зав’ялова К. С. Роль інтелектуальної власності в економічній діяльності [Електронний ресурс] / К. С. Зав’ялова // Управління розвитком. – 2012. – № 12. – С. 62–64. – Режим доступу : http://repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1402

Вікулова А. Аспекти державного регулювання інтелектуальної власності / А. Вікулова // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2013. – Вип. 145. – С. 61–65.
Номер
Розділ
Економіка