Методичні підходи до аналізу соціокультурних факторів розвитку міжнародного бізнесу

  • Ю. Панкова
Ключові слова: соціокультурні фактори, міжнародний бізнес, багатофакторний аналіз, нечіткі множини, кластерний аналіз, показник соціокультурної відстані країни.

Анотація

У роботі розглянуті питання щодо існуючих методичних підходів до аналізу соціокультурних факторів розвитку міжнародного бізнесу.  Актуальність дослідження обумовлена тим, що міжнародний бізнес, виходячи за національні рамки, стикається з необхідністю адаптації до різних соціально-культурних моделей країн. Культурні та соціальні відмінності грають істотну роль під час розвитку міжнародного бізнесу, здійснюючи сильний вплив на граничну ефективність ділової спільної діяльності. Це породжує значні крос-культурні проблеми організації міжнародного бізнесу.

Метою статті є дослідження існуючих методів і моделей аналізу факторів впливу на соціально-економічні процеси і розробка методики аналізу впливу соціокультурних факторів на розвиток міжнародного бізнесу.

На підставі проведеного дослідження в роботі було зроблено висновок щодо необхідності проведення комплексного аналізу з метою уникнення помилок у визначенні та формуванні стандартизованих підходів до виділення соціокультурних чинників, які впливають на розвиток міжнародних відносин і принципів ведення бізнесу. В результаті реалізації запропонованого методичного підходу можуть бути сформовані групи країн, що мають схожі стереотипи ведення бізнесу при здійсненні міжнародного співробітництва на підставі розрахунку показників соціокультурної відстані країн

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Модели оценки неравномерности и циклической динамики развития территорий : монография [текст] / Под ред. Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2011. – 352 с.

Орлов А. И. Математика нечеткости. / А. И. Орлов // Наука и жизнь. –1982. – No.7. – С. 60-67.

Орлов А. И. Организационно-экономическое моделирование : учебник : в 3 ч. / А. И. Орлов. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – 486 с.

Орлов А. И. Теория принятия решений : учебное пособие / А. И. Орлов. – М. : Март, 2004.

Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании / В. Плюта / Пер. с польск. – М. : Финансы и статистика, 1989. – 175 с.

Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях: методы таксономии и факторного анализа / В. Плюта. – М. : Статистика, 1980. – 151 с.

Портер М. Курс МВА по стратегическому менеджменту / М. Портер, Дж. Самплер, С.К. Прахалад и др. – М, Альпина, 2002. – С. 311-316.

Радулов Д. Д. Применение таксономического метода для оценки влияния внешних факторов конкурентоспособности предприятия / Д. Д. Радулов // Бизнес Информ. – 2014. – № 2. – С. 293 – 299.

Раєвнєва О. В. Управління розвитком підприємства : методологія, механізми, моделі : монографія / О. В. Раєвнєва. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. – 496 с.

Решетняк Е. И. Методы многомерного сравнительного анализа при оценке конкурентоспособности предприятия / Е. И. Решетняк, Р. О. Лободин // Бизнес Информ. – 2016. – №9. – C. 100–105.

Саблина Н. В. Использование метода таксономии для анализа внутреннего ресурса предприятия / Н. В. Саблина, В. А. Теличко // Бизнес Информ. – 2009. – № 3. – С. 78 – 82.

Скороспелов Д. Нечеткие множества для нечетких выводов / Д. Скороспелов // Управление компанией. – 2005. – № 5.

Терехова Ю. О. Оценка конкурентоспособности и качества функционирования региональных предприятий / Ю. О. Терехова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://vernadsky.tstu.ru/pdf/2009/02/rus_32.pdf

Тромпенаарс Ф. Национально-культурные различия в контексте глобального бизнеса / Ф. Тромпенаарс. Ч. Хемпден-Тернер; пер. с англ. Е. П. Самсонова – Мн. : Попурри, 2004. – 528 с.

Янковой А. Г. Многомерный анализ в системе STATISTICA / А. Г. Янковой. – Одесса : Оптимум. 2001. – Вып. 1. – 216 с.

Hofstede G. Culture’s Consequences, International Differences in Work-Related Values. Beverly Hill : Sage, 2001. – 459 p.
Номер
Розділ
Економіка