Природно-заповідний фонд Ківерцівського району Волинської області

  • О. С. Музиченко Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
  • Т. В. Веселуха Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: природоохоронні території та об’єкти, кількісна та якісна оцінка, коефіцієнт заповідності, коефіцієнт інсуляризованості, екомережа

Анотація

Мета. Вивчення структури та просторового поширення природно-заповідних територій та об’єктів  Ківерцівського району Волинської області, визначення показників якості природно-заповідної мережі. Методи. Порівняльно-географічний, математичний, графічний, статистичний, аналітичний. Результати. Розглянуто структуру та просторове поширення природно-заповідних територій та об’єктів району. Якість заповідних об’єктів та територій оцінена за коефіцієнтами заповідності та інсуляризованості, показником щільності, рівномірністю розподілу. Встановлено ландшафтно-географічну репрезентативність мережі заповідних об’єктів. Структура ПЗФ району характеризується нерівномірністю розподілу. Переважають об’єкти площею менше 50 га, їх частка від загальної кількості становить 70,59%. Високий коефіцієнт інсуляризованості (0,36) вказує на значну фрагментарність природно-заповідних територій району та їх екологічну нестабільність. Висновки. Для подальшого успішного розвитку заповідної справи на досліджуваній території наступним кроком має бути завершення розроблення схем формування екомережі природних ядер та екокоридорів загальнодержавного значення з метою забезпечення можливості природних шляхів міграції та поширення видів рослин і тварин, збереження цінних природних елементів навколишнього середовища. Важлива роль у забезпеченні надійних міграційних біотичних зв’язків відводиться НПП «Цуманська Пуща».

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

О. С. Музиченко, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
канд. біол. наук, доц

Посилання

1. Андрієнко, Т. Л., Онищенко. В. А., Клєстов М. Л. Екологічна мережа Українського Полісся та її біорізноманіття. Створення транскордонного біосферного резервату та регіональної екологічної мережі в Поліссі: збірн. наук. ст. Київ, 2008. С. 122–151.

2. Грицюк, А. Проблеми та перспективи створення Національного парку «Цуманська Пуща». Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. № 11 (Ч ІІ). С. 42–47.

3. Грищенко, Ю. М., Якимчук, А. Ю. Природно-заповідні території та об’єкти лісового фонду: (організація, охорона, управління). Рівне : Волинські обереги, 2007. 144 с.

4. Гродзинський, Д. М., Шеляг-Сосонко, Ю. Р., Черевченко, Т. М. та ін. Проблеми збереження та відновлення біорізноманіття в Україні. Київ : Академперіодика, 2001. – 105 с.

5. Гродзинський, М. Д. Пізнання ландшафту: місце та простір. Київ : Вид.-полігр. центр Київ. ун-т, 2005. Т. 2. 503 с.

6. Закон України про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2011. № 26. С. 218.

7. Закон України Про природно-заповідний фонд України. Екологічне законодавство України : у 2 кн. / відп. ред. В. І. Андрейцев. К. : Юрінком Інтер, 1997. Кн. 1. 704 с. ; Кн. 2. 576 с.

8. Ковальчук, І. П., Андрейчук, Ю. М., Жданюк, Б. С. Природно-заповідний фонд території Мізоцького кряжу: сучасний стан, його картографічна модель, шляхи оптимізації функціонування. Природа Західного Полісся та прилеглих територій. 2012. № 9. С. 374–381.

9. Мовчан, Я. І. Екомережа як інноваційний інструмент впровадження елементів екологічно збалансованого розвитку. Екологічний вісник. 2007. № 5. С. 10–12.

10. Пащенко, В. М. Гуманістичність екомережі: географічний аспект. Укр. геогр. журнал. 2004. № 3. С. 29–35.

11. Природно-заповідний фонд Волинської області / упоряд. М. Химин. Луцьк : Ініціал, 2003. 48с.

12. Царик, Л. Природоохоронний пріоритет ландшафтно-екологічної оптимізації території Поділля Наукові записки Терноп. нац. пед. ун-ту. Серія: географія. Тернопіль : Вид-во ТНПУ. № 1 (вип. 25), 2008. 252 с.

13. Шеляг-Сосонко, Ю. Р., Гродзинский, Н. Д., Романенко, В. Д. Концепции, методы и критерии создания экосети Украины. Киев : Фитосоциоцентр, 2004. 144 с.
Як цитувати
Музиченко, О. С., & Веселуха, Т. В. (1). Природно-заповідний фонд Ківерцівського району Волинської області. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 27(1-2), 86-94. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/9174
Розділ
Сучасні географічні та екологічні дослідження компонентів довкілля