Nature-reserve fund Kiverzivsky district of Volyn region

  • О. С. Музиченко Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Т. В. Веселуха Lesya Ukrainka Eastern European National University
Keywords: nature-reserve fund, nature territories and objects, quantitative and qualitative assessment, insularization, coefficient of nature protection, ecological network

Abstract

One of the strategic tasks of the state environmental policy of Ukraine for the period up to 2020 is to increase the area of the national econet, which should take place by expanding existing and creating new objects of the nature reserve fund, which is legally approved by laws and national programs in the field of development of the ecological network And a reserved case. Purpose. The study of the structure and spatial distribution of protected areas and objects Кiverzivsky district of Volyn region, determining quality of nature reserve network. Methods. Comparative geography, mathematics, graphing, statistical, analytical. Results. The structure and spatial distribution of protected areas and sites of the area. The quality of the protected areas and territories assessed for coefficient of nature protection and insularization, an indicator of density, uniformity of distribution. Established landscape and geographical representation network of protected areas. The structure of reserved area is characterized by uneven distribution. Dominated facilities of less than 50 hectares, their portion of the total number is 70,59%. High іnsularization (0,36) points to significant fragmentation of protected areas and their area of environmental instability. Directions improving territorial structure protected area network. Conclusions. For the further successful development of the conservation area on the territory, the next step should be the completion of the development of schemes for the formation of the ecological network of natural nuclei and ecocorridors of national importance in order to ensure the possibility of natural migration and distribution of plant and animal species, preservation of valuable natural elements of the environment. Important role in ensuring reliable migratory biotic connections is given to the NPC "Tsumanska Pushcha".

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

О. С. Музиченко, Lesya Ukrainka Eastern European National University
канд. біол. наук, доц

References

Андрієнко, Т. Л., Онищенко. В. А., Клєстов М. Л. Екологічна мережа Українського Полісся та її біорізноманіття. Створення транскордонного біосферного резервату та регіональної екологічної мережі в Поліссі: збірн. наук. ст. Київ, 2008. С. 122–151.

Грицюк, А. Проблеми та перспективи створення Національного парку «Цуманська Пуща». Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. № 11 (Ч ІІ). С. 42–47.

Грищенко, Ю. М., Якимчук, А. Ю. Природно-заповідні території та об’єкти лісового фонду: (організація, охорона, управління). Рівне : Волинські обереги, 2007. 144 с.

Гродзинський, Д. М., Шеляг-Сосонко, Ю. Р., Черевченко, Т. М. та ін. Проблеми збереження та відновлення біорізноманіття в Україні. Київ : Академперіодика, 2001. – 105 с.

Гродзинський, М. Д. Пізнання ландшафту: місце та простір. Київ : Вид.-полігр. центр Київ. ун-т, 2005. Т. 2. 503 с.

Закон України про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2011. № 26. С. 218.

Закон України Про природно-заповідний фонд України. Екологічне законодавство України : у 2 кн. / відп. ред. В. І. Андрейцев. К. : Юрінком Інтер, 1997. Кн. 1. 704 с. ; Кн. 2. 576 с.

Ковальчук, І. П., Андрейчук, Ю. М., Жданюк, Б. С. Природно-заповідний фонд території Мізоцького кряжу: сучасний стан, його картографічна модель, шляхи оптимізації функціонування. Природа Західного Полісся та прилеглих територій. 2012. № 9. С. 374–381.

Мовчан, Я. І. Екомережа як інноваційний інструмент впровадження елементів екологічно збалансованого розвитку. Екологічний вісник. 2007. № 5. С. 10–12.

Пащенко, В. М. Гуманістичність екомережі: географічний аспект. Укр. геогр. журнал. 2004. № 3. С. 29–35.

Природно-заповідний фонд Волинської області / упоряд. М. Химин. Луцьк : Ініціал, 2003. 48с.

Царик, Л. Природоохоронний пріоритет ландшафтно-екологічної оптимізації території Поділля Наукові записки Терноп. нац. пед. ун-ту. Серія: географія. Тернопіль : Вид-во ТНПУ. № 1 (вип. 25), 2008. 252 с.

Шеляг-Сосонко, Ю. Р., Гродзинский, Н. Д., Романенко, В. Д. Концепции, методы и критерии создания экосети Украины. Киев : Фитосоциоцентр, 2004. 144 с.

How to Cite
Музиченко, О. С., & Веселуха, Т. В. (1). Nature-reserve fund Kiverzivsky district of Volyn region. Man and Environment. Issues of Neoecology, (1-2(27), 86-94. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2017-27-09
Section
Modern Geographic and Ecological Environment Research