Територіальна структура природокористування м. Харків

  • А. А. Клєщ Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Н. В. Максименко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • П. Р. Пономаренко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: ландшафтне планування, інвентаризація, реальне використання земель, тип природокористування, картографічний твір, просторова диференціація, структура природокористування

Анотація

Мета. Встановлення і аналіз сучасної територіальної структури природокористування міста Харків для подальшого використання у процесі його ландшафтного планування. Методи. Візуальне дешифрування супутникових знімків, векторизація растрових зображень, аналіз топологічної коректності та картометричний розрахунок площ. Результати. На основі проведеного аналізу інформації супутникових знімків щодо ландшафтного покриву міста та подальшої її класифікації за типами природокористування укладено картографічний твір «Територіальна структура природокористування міста Харків». Кількісна оцінка диференціації різних типів природокористування показала, що найбільшу частку займає селітебний тип, представлений житловою та громадською забудовою – 39% території міста. Другим за поширенням типом природокористування в м. Харків є захисно-рекреаційний тип, що займає 27% від всієї території. Індустріальний тип займає 15% території міста Харків та представлений промисловими підприємствами та видобувними кар’єрами, відсоткові частки яких складають 98% та 2% відповідно. Аграрний тип природокористування – 9% площі міста, найбільшу частку якого займає сільськогосподарський вид природокористування – 67% від загальної площі типу. Транспортний тип природокористування займає 8% території міста, половину з якого складають вулиці місцевого значення (51%). Висновки. Виявлені основні тенденції просторового розповсюдження типів природокористування дозволили окреслити перспективи та можливості використання даного підходу до укладання інвентаризаційних картографічних творів для потреб ландшафтного планування територіального розвитку міст.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Н. В. Максименко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
канд. геогр. наук, доц.,

Посилання

1. Руденко, Л., Лісовський, С., Маруняк, Є. Досвід застосування стратегічної екологічної оцінки в процеси планування в Україні. Український Географічний Журнал, 2016, 2, 3-12.

2. Маруняк, Є. Територіальне (просторове) планування: зміст, еволюція та основні сучасні напрями. Український Географічний Журнал, 2014 ,2, 22-31.]

3. Руденко, Л. Изменения городского пространства в Украине (1–ше вид., Реферат: Київ, 2013, 155с.

4. Руденко, Л. Функции городов и их влияние на пространство Київ: Феникс, 2015, 292с.

5. Закон України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року". (2017). Офіційний портал Верховної Ради України. Retrieved 26 June 2017, URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2818-17

6. Максименко, Н. Ландшафтне планування як засіб екологічного впорядкування території. Проблеми Безперервної Географічної Освіти І Картографії, 2012, 16, 65-68.

7. Руденко, Л., Маруняк, Є. Ландшафтне планування та його роль у вирішенні завдань сталого просторового розвитку України. Український Географічний Журнал, 2017,1, 3-8.

8. Максименко, Н., Квартенко, Р. Территориальное планирование экологической сети Харьковской области на ландшафтной основе. Научные Ведомости Белгородского Государственного Университе-та. Серия: Естественные Науки, 2013, 7(160), 178-186.

9. Максименко, Н., Михайлова, К. Гіс-моделювання агроландшафтів для потреб ландшафтного планування. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 2013, 3-4, 94-104.

10. Максименко, Н., Зинковская, Л. Оценка состояния водной экосистемы р. Харьков средствами ландшафтного планирования. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2014,1-2,35-44.

11. Максименко, Н., Клєщ, А., Гоголь, О., Михайлова, К. Особливості ландшафтно-екологічного планування територій різного функціонального призначення. In Географія, Екологія, Туризм: теорія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Тернопіль: СМП «Тайп». 2015, С. 249-251.

12. Maksymenko N., Klieshch A., Titenko G., Shumilova A., Cherkashyna N. Soils Assessment in Natural and Anthropogenic Landscapes for Environmental Management. Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR), 2017, 3(6), 766-771.

13. Руденко Л., Голубцов О., Лісовський С., Маруняк Є., Фаріон Ю., Чехній, В. Ландшафтна програма Черкаської області: методичні підходи та основні результати планування. Український Географічний Журнал, 2013, (2), 30-39.

14. Руденко Л., Маруняк Є., Лісовський С., Чехній В., Голубцов О., Іваненко Є. Ландшафтознавчі аспекти організації перспективної мережі заповідних територій України. Український Географічний Журнал, 2016, (3), 18-26. http://dx.doi.org/10.15407/ugz2016.03.018.

15. Удовиченко, В. Морфодинамічний ландшафтний аналіз території (на прикладі ділянки дослідження мішанолісових комплексів лівобережної україни. Вісник ХНУ Імені В. Н. Каразіна. Cерія «Екологія», 2016, (15), 29-37.

16. Удовиченко, В. Біоцентрично-сітьова конфігурація мішанолісових ландшафтних комплексів Лівобережної України (на прикладі тестової ділянки дослідження). Вісник ХНУ Імені В. Н. Каразіна. Cерія «Екологія», 2017,(16), 29-38.

17. Klieshch, А. . Landscape planning as an instrument for environmental quality management of urban areas. In International scientific and practical conference “Quality Technology – Quality of Life”, Przemysl: PC «Techonology Center», 2014, P. 21-23.

18. Maksymenko, N., Klieshch, A. Geochemical analysis of the urban landscape (on the example of Kharkiv). Scientific Letters Of Academic Society Of Michal Baludansky, 2016, 4(3), 127-130.

19. Публічна кадастрова карта України. (2017). Retrieved 26 June 2017, URL: http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta][

20. Максименко Н. В. Ландшафтно-екологічне планування, як підґрунтя управлінських рішень про надання екосистемних послуг. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія "Геологія. Географія. Екологія", 2016 (45), 153-158.
Як цитувати
Клєщ, А. А., Максименко, Н. В., & Пономаренко, П. Р. (1). Територіальна структура природокористування м. Харків. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 27(1-2), 23-34. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/9168
Розділ
Сучасні географічні та екологічні дослідження компонентів довкілля

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)

1 2 > >>