Особливості просторово-часового розподілу головних іонів, органічних речовин та біогенних елементів за течією р. Південний Буг

  • О. О. Ухань Український гідрометеорологічний інститут ДСНС та НАН України
Ключові слова: головні іони, біогенні елементи, створ, динаміка за довжиною

Анотація

Мета. Особливості  просторово-часового  розподілу  головних іонів, органічних речовин та біогенних елементів за течією. Методи. Хіміко-аналітичні. Результати. Наведено результати дослідження просторово-часового розподілу хімічних елементів за довжиною р. Південний Буг. Показано, що зміни концентрацій головних іонів обумовлені природними особливостями розташування річки. Розглянуто багаторічну динаміку біогенних елементів у воді р. Південний Буг та оцінено вплив м. Хмельницький на її забруднення. Висновок. Поверхневі води р. Південний Буг в межах впливу м. Хмельницький характеризуються хронічним забрудненням амонійним азотом та мінеральним фосфором, походження яких має переважно антропогенний характер.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

О. О. Ухань, Український гідрометеорологічний інститут ДСНС та НАН України
канд. геогр. наук

Посилання

1. Гребінь В. В. Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний аналіз) / В. В. Гребінь. – К. : Ніка-Центр, 2010. – 316 с.

2. Гузієнко І. А. Оцінка екологічного стану річки Тетерів за фізико-хімічними та гідроморфо-логічними показниками / І.А. Гузієнко // Збірник наукових праць Всеукраїнської конференції з міжнародною участю. – 2011. – С.24-27.

3. Лузовіцька Ю. А. Особливості надходження сполук азоту і фосфору з поверхні водозбору / Ю. А. Лузовіцька // Сучасна гідроекологія:місце наукових досліджень у вирішенні актуальних проблем // Збірник матеріалів наук.-практ. конф. – К. – 2015. – С.43-45.

4. Магась Н. І. Оцінка сучасного антропогенного навантаження на басейн річки Південний Буг / Н. І. Магась, А. Г. Трохименко // Екологічна безпека. – 2013. – №2. – С. 48-52.

5. Набиванець Б. Й. Аналітична хімія поверхневих вод / [Б. Й. Набиванець, В. І. Осадчий, Н. М. Осадча, Ю. Б. Набиванець]. – К. : Наукова думка, 2007. – 455 с.

6. Осадчий В. І. Використання методів експериментальної гідрохімії та геоінформаційних технологій для оцінки стану та прогнозування якості поверхневих вод / В. І. Осадчий // Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія. – К. : Ніка-Центр, 2001. – Т. 2. – С. 110–120.

7. Осадчий В. І. Гідрологічні чинники формування хімічного складу поверхневих вод /В.І. Осадчий // Наук. пр. УкрНДГМІ. – 2013. – Вип. 265. – С. 54–65.

8. План управління річковим басейном Південного Бугу: аналіз стану та першочергові заходи // За ред. С. Афанасьєва, А. Петерс, В. Сташука та О. Ярошевича. – Київ: Вид­во ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014. – 188 с.

9. Ромась М. І. Про вплив Південно - Українського енергокомплексу на водний стік р. Південний Буг / М. І. Ромась, О. В. Чунарьов // Наук. пр. УкрНДГМІ. – Вип. 252. – 2003. – С. 27–32.

10. Ухань О. О. Типізація поверхневих вод басейну Південного Бугу за вмістом головних іонів, біогенних елементів, органічних речовин та розчиненого кисню / О. О. Ухань, В. І. Осад-чий, Ю. Б. Набиванець, Н. М. Осадча, Д. В. Глотка // Наук.праці УкрНДГМІ. – 2015. – Вип.267. – С.46-56.

11. Ухань О. О. Вплив природних та антропогенних факторів на формування режиму біогенних елементів у поверхневих водах басейну Сіверського Дінця / О. О. Ухань, В. І. Осадчий // Наук. пр. УкрНДГМІ. – 2011. – Вип. 261. – С. 163–178.

12. Ухань О. А., Осадчая Н. Н. Особенности кислородного режима поверхностных вод басейна реки Южный Буг / О.А. Ухань, Н.Н. Оса-дчая // Мат-лы IV заоч. Всеросс. с международ. участ. науч.-практ.конф. – Челябинск : «Край Ра», 2015. – С.178-185.

13. Ухань О. О. Особливості формування хімічного складу поверхневих вод басейну р. Сіверський Донець : автореф. дис.канд. геогр.наук спец. 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія» / О.О. Ухань. – К., 2013.– 22 с

14. Хільчевський В. К., Чунарьов О. В., Ромась М. І. Водні ресурси та якість річкових вод басейну Південного Бугу / За ред. В. К. Хільчевського. – К.: Ніка-Центр, 2009. – 183 с.

15. Щегульна Я. О. Особливості хімічного складу та якості води річок басейну Південного Бугу / Я. О. Щегульна, В. М. Савицький //Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Географія. – 2011. – Вип. 655. – С. 93-97.
Як цитувати
Ухань, О. О. (1). Особливості просторово-часового розподілу головних іонів, органічних речовин та біогенних елементів за течією р. Південний Буг. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, (1-2(25), 20-30. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/6310
Розділ
Сучасні географічні та екологічні дослідження компонентів довкілля