Сучасний екологічний стан водних об’єктів басейну річки Сіверський Донець

  • О. М. Крайнюков Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: екологічний стан, комплексна оцінка, якість води, біотестування, коефіцієнт ураженості водної екосистеми, коефіцієнт забрудненості, стічні води,

Анотація

Представлено результати комплексної оцінки екологічного стану водних об’єктів басейну річки Сіверський Донець з використанням показників, що характеризують рівень антропогенного забруднення абіотичної і біотичної складових водних екосистем. Показано, що якість води у 25 створах річок Сіверський Донець, Уди, Лопань, Харків, Оскіл, Немишля, Сухий Торець та Печенізького і Червонооскільського водосховищ у 2011 - 2012 роках не відповідала нормативам рибогосподарських ГДК (стан абіотичної складової), а у 52% випадках (2011 рік) та 64% випадків (2012 рік)  не відповідала нормативам якості за екотоксикологічним показником (стан біотичної складової водних екосистем). Незадовільний екологічний стан водних об’єктів басейну річки Сіверський Донець є наслідком скиду в поверхневі водні об’єкти басейну стічних вод, забруднених екологічно небезпечними хімічними речовинами.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

О. М. Крайнюков, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
д-р геогр. наук, доц.

Посилання

1. Концепція екологічного оздоровлення басейну р. Сіверський Донець. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 224-р.

2. Правила ведення моніторингу та оцінки якості води транскордонних річок/ Схвалено комітетом ЄЕК. – Гельсинки, 1996. – 49 с.

3. Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of establishing a framework for Community action in the field of water policy/ OJ L 327, 22.12.01. – 2001.

4. Методика визначення рівнів токсичності поверхневих і зворотних вод для контролю відповідності їх якості встановленим нормативним вимогам./ Мінекобезпеки України. – Київ: 2000. – 28с.

5. КНД 211.1.4.056-97. Методика визначення хронічної токсичності води на ракоподібних Ceriodaphnia affinis Lilljeborg. // Біотестування у природоохоронній практиці. – Київ, 1997.

6. ДСТУ 4174-2003. Якість води. Визначання гострої сублетальної та хронічної токсичності хімічних речовин та води на Daphnia magna Straus та Ceriodaphnia affinis Lilljeborg (Cladocera, Crustacea) (ISO 10706:2000, MOD). – Київ: Держспоживстандарт України, 2004.

7. Патент України на корисну модель від 11.11.2013, № 85333 Спосіб визначення ступеня ураженості водної екосистеми/ Зарєестровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 11.11.13.

8. Методика розрахунку коефіцієнта забрудненості природних вод:КНД 211.1.1.106-2003 Організація та здійснення спостережень за забрудненням поверхневих вод (в системі мінекоресурсів)/ Затв. наказом Міністра екології та природних ресурсів України №89-М від 4 червня 2003р. – Київ, 2003. – С.25-30.

9. Екологічний паспорт Харківської області, 2011. – 117с.

10. Екологічний паспорт Харківської області, 2012. – 119с.

11. Доповідь пpо стан навколишнього пpиpодного сеpедовища в Хаpківській області у 2012 pоці, 2013. – 245с.
Як цитувати
Крайнюков, О. М. (1). Сучасний екологічний стан водних об’єктів басейну річки Сіверський Донець. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, (3-4(24), 71-77. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/5558
Розділ
Антропогенний вплив на природне середовище

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)