Екологічна цінність лісів та принципи ефективного збереження і відтворення лісових ресурсів

  • А. Н. Некос Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • М. З. Рего Чугуєво-Бабчанський лісний коледж
Ключові слова: ліс, лісові ресурси, екологічна цінність, функції лісу, відтворення, збереження лісів, Харківська область

Анотація

Висвітлено екологічну цінність лісу як сукупності виконуваних ним суспільно важливих функцій: ґрунтозахисних, водоохоронних, кліматоутворюючих, рекреаційних, естетичних тощо. Ліс розглядається також як стабільна еколого-економічна система з традиційним господарським значенням. Описаний підхід щодо виявлення особливо цінних для збереження лісів (ОЦЗЛ). Визначено, що основними принципами збереження і відтворення лісових ресурсів, що спрямовані на підвищення корисних екологічних властивостей лісу, є досягнення екологічно орієнтованої лісистості з вивченням й врахуванням стану лісових ресурсів в залежності від зональності та комплексне еколого-економічне лісокористування з використанням новітніх природозберігаючих технологій.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

А. Н. Некос, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
д-р геогр. наук, проф.

Посилання

1. Екологічний атлас Харківської області / Держ. упр. екології та природних ресурсів у Харк. обл. – 2-е вид., переробл. – Х.: УкрНДІЕП, 2005. – 83 с.

2. Лісовий Кодекс України [Електронний ресурс]: Кодекс в редакції Закону N 3404-IV (3404-15) від 08.02.2006, ВВР, 2006, N 21, С. 170 – Режим доступу до ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua/ cgibin/laws/main.cgi?nreg= 3852-12

3. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища/ В. С. Джигирей. Навч. посіб. – 4-те вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2006. – 319 с.

4. Генсірук І. Історія лісництва в Україні / С. А. Генсірук – Львів. Світ. 1990. — 422 с.

5. Генсірук С.А. Ліси України / С.А. Генсірук – Львів, 2002. – 496 с.

6. Лісистість оптимальна // Українська енциклопедія лісівництва: У 2-х т.– Т. 1 / За ред. С. А. Генсірука. – Львів: Нац. акад. наук. Укр.; Наук. товариство ім. Шевченка, 1999. – С. 415 – 416.

7. Генсирук С. А. Комплексное лесохозяйственное районирование Украины и Молдавии. – К.: Наукова думка, 1981. – 360 с.

8. Вакулюк П. Г., Самоплавський В. І. Лісовідновлення та лісорозведення в рівнинних районах України / П. Г. Вакулюк, В. І. Самоплавський – Фастів : Поліфаст, 1998. – 508 с.

9. Самоплавський В.І. Лісове господарство України на зламі тисячоліть // Національний аграр. ун-т. Науковий вісник. – К., 2000. – С. 6-10.

10. Самоплавський В. І. Наукові досягнення українського лісівництва та їх значення для лісового господарства в сучасних умовах / В.І. Самоплавський // Національний аграр. ун-т. Науковий вісник. – К., 2001. – Вип.39: Лісівництво. - С. 9 – 18.

11. Синякевич І.М. Екологічна політика. Стратегія подолання глобальних екологічних загроз : монографія / І. М. Синякевич; Нац. лісотехн. ун-т України. – Л. : ЗУКЦ, 2011. – 331 c.

12.  Молчанов А. А. Влияние леса на окружающую среду/ А. А. Молчанов – М.: Наука, 1973. – 359 с.

13. Ткач В.П., Букша І.Ф., Ведмідь М.М. Сучасні проблеми розвитку лісового господарства Харківської області / В. П. Ткач, І. Ф. Букша, М. М. Ведмідь// Лісівництво і агролісомеліорація. – 2013. – Вип. 122.– С. 3–11.

14. Ткач В.П. Наукові аспекти вирішення проблеми відтворення лісів і сталого ведення лісового господарства / В. П. Ткач // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2010. – Вип. 117.– С. 16–20.

15. Токарева Т.В. Екологічна цінність лісів і їх роль у розвитку суспільства / Т. В. Токарева //Науковий вісник. Український держ. лісотехн. ун-т. - Львів, 2002. – С. 129-133.

16. Концепція Державної цільової програми розвитку лісового господарства України на 2016-2020 роки [Електронний ресурс]: Проект для обговорення – Режим доступу до ресурсу: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=113516&cat_id=82872

17. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2012 році [Електронний ресурс]:– Режим доступу до ресурсу: http://www.menr.gov.ua/dopovidi

18. Державна програма «Ліси України» на 2002–2015 роки. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2002, № 581. – 14 с.

20. Доповідь пpо стан навколишнього пpиpодного сеpедовища в Хаpківській області у 2014 pоці. – Х.: 2014. – 105 с

21. Програма «Ліси Харківської області на 2013–2015 рр.» / Затверджена рішенням Харківської обласної ради від 05 березня 2013 року № 645-VI (ХХ сесія VI скликання). – 15 с

22. Настанова з відновлення лісів та лісорозведення. Український науково-дослідний інститут гірського лісництва ім. П.С. Пастернака. – К. : УкрНДІГЛ, 2006. – 275 с.

23. Програма дій «Порядок денний на ХХІ століття» / пер. з англ.: ВГО “Україна, Порядок денний на ХХІ століття”. К.: Інтелсфера, 2000. – 360 с.

24. Правила відтворення лісів. Постанова КМ України від 1 березня 2007 р. №303 – 5 с.

25. Конвенція про охорону біологічного різноманіття від 1992 року (Ріо-де-Жанейро, 1992 рік), Закон України «Про ратифікацію Конвенції про охорону біологічного різноманіття» від 29 листопада 1994 року № 257/94-ВР.

26. Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (Ріо-де-Жанейро, 1992 рік), Закон України «Про ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату» від 29 жовтня 1996 року № 435/96-ВР.

27. Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Берн, 1979 рік), Закон України «Про приєднання України до Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі» від 29 жовтня 1996 року № 436/96-ВР.

28. Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, Закон України «Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату» від 4 лютого 2004 року № 1430-IV.

29. Чубатий О. В. Гірські ліси – регулятори водного режиму/ О. В. Чубатий – Ужгород: Вид-во: Карпати, 1984. – 102 с.

30. Изменение климата и лесное хозяйство Украины / И. Ф. Букша // Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2009. – Вип. 7. – С. 11-17.

31. Антоненко І. Я. Економічне забезпечення охорони, відтворення і використання лісових ресурсів України/ І. Я. Антоненко // Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наук. пр. – К., 2001.

32. Особливо цінні для збереження ліси: визначення та господарювання. (Практичний посібник для України). [Електронний ресурс]: Друга редакція, 2008. - 146 с. Режим доступу до ресурсу: http://www.twirpx.com/file/864185/

33. Рего М. З. Еколого-географічна характеристика лісів Харківської області/ М. З. Рего.// Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2015 : зб. тез доповідей XVIІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 26-27 листопада 2015 року). – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 56-57.
Як цитувати
Некос, А. Н., & Рего, М. З. (1). Екологічна цінність лісів та принципи ефективного збереження і відтворення лісових ресурсів. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, (3-4(24), 55-60. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/5555
Розділ
Сучасні географічні та екологічні дослідження компонентів довкілля

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)