Ландшафтні комплекси регіонального ландшафтного парку «Мурафа»

  • Ю. В. Яцентюк Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32, 21000, Вінниця, Україна https://orcid.org/0000-0003-2906-4828
  • В. П. Воровка Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32, 21000, Вінниця, Україна https://orcid.org/0000-0001-7658-5939
  • С. В. Гришко Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь, 72312, Україна https://orcid.org/0000-0002-5054-3893
Ключові слова: натуральний ландшафт, антропогенний ландшафт, місцевість, урочище, лучний степ, дубово-грабовий ліс

Анотація

Мета. Виявити особливості ландшафтних комплексів регіонального ландшафтного парку (РЛП) „Мурафа”.

Методи: теоретичного узагальнення, систематизації фактів, знаходження емпіричних залежностей, картографічний, аналітико-картографічного аналізу, логічні, польові.

Результати. На території РЛП «Мурафа» поширені лісостепові височинні ландшафти. У їх межах добре виражені схилові, заплавні, надзаплавно-терасові, руслові та плакорні місцевості. У схилових місцевостях збереглись урочища схилів різної крутизни з дубово-грабовими лісами на чорноземах опідзолених і темно-сірих опідзолених ґрунтах, із лучними степами на чорноземах глибоких малогумусних, урочища вапнякових і гранітних відслонень. Характерними урочищами заплавних місцевостей є луки різного рівня та зволоженості, чорновільшаники, вербняки, зарості осок. У структурі надзаплавно-терасових місцевостей у минулому були поширені урочища рівних поверхонь з дубово-грабовими лісами на темно-сірих опідзолених ґрунтах і чорноземах опідзолених. У руслових місцевостях виділено аквальні ділянки перекатів і плес. На перекатах сформувались аквальні урочища островів, порогів, шивер, центрального русла, мілководних русел і рукавів, заток, на плесах – урочища центрального глибоководдя, центрального мілководдя і прибережних відмілин. На плакорах виділяються урочища випуклих ділянок власне вододілів із лучностеповими угрупованнями на чорноземах типових неглибоких малогумусних. У минулому тут були поширені також урочища слабо нахилених поверхонь вододілів і лощин із темно-сірими опідзоленими ґрунтами під дубово-грабовими лісами.

Висновки. При створенні РЛП «Мурафа» до його складу включені переважно цілісні природні комплекси річкових долин. Виявлено, що у ландшафтній структурі на локальному рівні домінують схилові місцевості. Найменш поширеними є плакорні місцевості. Встановлено, що у процесі антропогенізації на місці натуральних урочищ парку сформувались сільські селитебні, лучно-пасовищні сільськогосподарські, гірничопромислові, лісові та водні антропогенні ландшафти.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Ю. В. Яцентюк, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32, 21000, Вінниця, Україна

доктор географічних наук, доцент, кафедра географії природничо-географічного факультету

В. П. Воровка, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32, 21000, Вінниця, Україна

доктор географічних наук, доцент, завідувач кафедри екології, загальної біології та раціонального природокористування

С. В. Гришко , Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь, 72312, Україна

кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної географії і геології

Посилання

Yatsentiuk, Yu. V. (2006). Scientific substantiation of the creation of the regional landscape park "Mu-rafa". Ukrainian Geographical Journal, 4. 34-37 (in Ukrainian).

Yatsentiuk, Yu. V., Hubareva, Ya. V. (2020). Nature reserves objects and territories of Vinnytsia re-gion. Modern problems of development of natural geography of Ukraine: mat. All-Ukrainian. scien-tific-practical internet conference (with international participation), Vinnytsia, 2020, May 27-28, (pp. 76-80). Vinnitsia. Retrieved from https://vspu.edu.ua/science/art/a208.pdf (in Ukrainian).

Shynder O. I. (2012). Flora of Murafsky tovtry / (Master’s thesis). Kiyv (in Ukrainian).

Kuzemko, A. A., Yavorska ,O. H. & Vorona, Ye. I. (2010). Key territories of the national level in the territory of Vinnytsia region and their significance for the optimization of the nature reserve network. Protected area in Ukraine. 16 (1). 88-93 (in Ukrainian).

Finds of plants and fungi of the Red Book and the Berne Convention (Resolution 6) (2019). Kiyv –Chernyvtsy (in Ukrainian).

Yatsentiuk, Yu. V. (2011). The national core areas of Vinnitsia region. Ukrainian Geographical Jour-nal, 2. 48-52 (in Ukrainian).

Yatsentiuk, Yu. V. (2019). Features of surface waters of the regional landscape park "Murafa". Busha: the glorious pages of history: mat. scientific-regional conf., Busha, 2019, October 12, (pp. 163-169.). Vinnitsia (in Ukrainian).

Yatsentiuk, Yu. V. & Vorona, Ye. I. (2008). Fauna of the designed RLP "Murafa". Environmental Bulle-tin, 5. 32-33. https://doi.org/10.1192/pb.32.1.33 (in Ukrainian).

Yatsentiuk, Yu. V. & Vorona Ye. I. (2006). Functional zoning of the territory of the projected regional landscape park "Murafa". History of Ukrainian geography. 2 (14). 67 – 69 (in Ukrainian).

Yatsentyuk,Yu. V. (2018). Paradynamic anthropogenic landscape system of the econetwork of Mogyliv-Podilsky district of Vinnytsia region of Ukraine. Journal of Belarussian State University. Ge-ography and Geology, 2, 35-49. Retrieved from https://journals.bsu.by/index.php/geography/article/view/821 [in Russian].

National Atlas of Ukraine (2007). Kyiv (in Ukrainian).

Atlas of Vinnytsia region (2008). Vinnitsa (in Ukrainian).

Physical and geographical zoning of the Ukrainian SSR (1968). Kyiv (in Russian).

Denysyk, H. I. (1998). Natural geography of Podillya. Vinnitsa (in Ukrainian).

Lavryk, O. D. (2015). River landscape technical systems. Uman. Retrieved from https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/13042/1/2015_Lavryk_MONOGRAF_2_sm.PDF (in Ukrainian).

Опубліковано
2021-06-02
Як цитувати
Яцентюк, Ю. В., Воровка, В. П., & Гришко , С. В. (2021). Ландшафтні комплекси регіонального ландшафтного парку «Мурафа». Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 35, 93-104. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2021-35-09