Structural Analysis of Higher Aquatic and Coastal-Aquatic Plants of Vyzhivka River

  • O. O. Tsos Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • О. С. Muzychenko Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • M. V. Boyarin Lesya Ukrainka Eastern European National University
Keywords: river Vyzhivka, , higher aquatic plants, coastal-aquatic plants, river basin, ecological groups of plants

Abstract

Purpose. Determination of the species composition and determination of the systematic and ecological structure of the aquatic and coastal-aquatic flora of the Vyzhivka River. Methods: morphological, botanical, comparative ecology, statistical. The ecological classification of species was given according to V. Papchenkov. Results. Flora of the Vyzhivka River has 36 species of higher aquatic and coastal-aquatic plants belonging to 31 genus, 20 families, 14 orders, 3 classes (Equisetopsida, Liliopsida and Magnoliopsida) and 2 divisions (Equisetophyta and Magnoliophyta). The Magnoliophyta division includes 35 species, or 97,22% of the total number of species. The species composition is dominated by representatives of the class Liliopsida. Up to 4 families of flora (Alismataceae, Hydrocharitaceae, Cyperaceae, Lemnaceae) own 41,66% of all species. The ecological structure of aquatic and coastal-aquatic plants of Vyzhivka river includes four ecotypes. The first place in terms of the number of species is occupied by hydrophytes, which amount 33,33% of the total number of species, hygrohelophytes are represented by 30,56%. The share of helophytes and hygrophytes, respectively, is 19,44% and 16,67%. Conclusions. As a result of the conducted research, the species composition and features of the ecological structure of the higher aquatic and coastal-aquatic flora of the Vyzhivka River were established. The greatest species diversity is characteristic for the plot number 1 – 24 species. In the second section, 21 species of aquatic and coastal aquatic plants were identified. The smallest number – 18 species, is in the third area. The anthropogenic factors have the greatest impact on biodiversity: the presence of a drainage system, straightening of the riverbed, the use of the river basin for agricultural needs, the discharge of insufficiently treated sewage of housing and communal services.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

О. С. Muzychenko, Lesya Ukrainka Eastern European National University

канд. біол. наук, доц.

M. V. Boyarin, Lesya Ukrainka Eastern European National University

канд. геогр. наук, доц.

References

Boiaryn, M. V., Netrobchuk, I. M. (2016). Osnovy hidroekolohii: teoriia i praktyka. [Fundamentals of Hydroecology: Theory and Practice]. Lutsk: Vezha-Druk, 364 [in Ukrainian].

Lutsyshyn, P.V. (1991). Heohrafiia Volynskoi oblasti. [Geography of the Volyn region]. Lutsk: LDPI, 163 [in Ukrainian].

Hryb, Y. V., Klymenko, M. O., Sondak, V. V. (1999). Vidnovna hidroekolohiia porushenykh richkovykh ta ozernykh system. [Restorative hydroecology of disturbed river and lake systems]. Rivne: Volynski oberehy, 1, 347 [in Ukrainian].

Hrokhovska, Yu. R.(2015). Strukturnyi analiz vodnoi flory Styr-Horynskoi chastyny baseinu Prypiati. [Structural analysis of aquatic flora of the Styr-Goryn part in the Pripyat River basin]. Ekolohichni nauky , (10–11), 38–47 [in Ukrainian].

Didukh ,Ya. P. (2012). Osnovy bioindykatsii. [Bases of bioindication]. Kyiv: Naukova dumka, 344 [in Ukrainian].

Zub, L. M., Karpova, H. O. (2004). Ridkisni vydy vodianykh roslyn ta umovy yikh zberezhennia u Shatskomu natsionalnomu pryrodnomu parku. [Rare species of aquatic plants and the conditions for their conservation in Shatsk National Nature Park]. Shatskyi natsionalnyi pryrodnyi park : naukovi doslidzhennia 1994−2004 rr.: mater. nauk.-prakt. konf., prysviach. 20-richchiu stvorennia Shatsk. nats. pryrod. parku. Lutsk: Volyn. obl. druk., 70–71 [in Ukrainian].

Zuzuk, F. V., Koloshko, L. K., Karpiuk, Z. K. (2012). Osusheni zemli Volynskoi oblasti ta yikh okhorona. [Dehumidified lands of the Volyn region and their protection]. Lutsk: Volyn. nats. un-t im. Lesi Ukrainky, 293 [in Ukrainian].

Zub, L. M. (2012). Otsinka ekolohichnoho stanu oz. Svitiaz za bahatorichnoiu dynamikoiu roslynnykh kompleksiv akvalnykh biotopiv. [Evaluation of Lake’s Svityaz Ecological Condition by Vegetation Com-plexes of Aqualtic Biotopes Several Years’ Dynamics]. Pryroda Zakhidnoho Polissia ta prylehlykh terytorii, ( 9), 337–343 [in Ukrainian].

Kotsun, L., Kuzmishyna, I. (2016). Synantropna flora Volynskoi oblasti. [Synanthropic flora of the Volyn region]. Lutsk: Druk PP Ivaniuk V. P., 186 [in Ukrainian].

Likho, O. A., Hrokhovska, Yu. R., Veremiichyk, I. A.(2009). Otsinka yakosti vody r. Turiia za indeksom fitoindykatsii. [Estimation of the quality of water in the Turiy river by the index of phitoindication]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia heohrafichna, ( 37), 158–163 [in Ukrainian].

Netrobchuk, I. M. (2007). Otsinka yakosti poverkhnevykh vod pravoberezhnykh prytok baseinu Prypiati u Volynskii oblasti. [The evalution of quality of surface water of right bank tributaries of Prypyat’s river basin in Volyn region]. Naukovyi visnyk Volynskoho derzhavnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky, (2), 260–265 [in Ukrainian].

Dobrochaeva, D. N., Kotov, M. I., Prokudin, Yu. N. i dr.(1987). Opredelitel vyisshih rasteniy Ukrainyi. [De-terminer of higher plants of Ukraine]. Kiev: Naukova dumka, 548 [in Russian].

Pavlovska, T. S., Kovalchuk, I. P., Vasyliuk, L. L. (2013). Aktualni pytannia doslidzhen suchasnoho stanu pryrodno-zapovidnoi merezhi baseinu r. Vyzhivka (pravoberezhzhia Prypiati). [The topical aspects of the research of the present state of the natural preservation network of the river Vyzhivka basin (the right bank of the Prypyat river)]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Ser. : Heohrafiia, (2), 228–233 [in Ukrainian].

Papchenkov, V. G.(2001). Rastitelnyiy pokrov vodoemov i vodotokov Srednego Povolzhya. [Vegetation cover of reservoirs and watercourses of the Middle Volga region]. Yaroslavl: TsMP MUBiNT, 214 [in Russian].

Pasport richky Vyzhivka [Passport of the river Vyzhivka].(1999). Lutsk : In-t «Volynvodproekt», 72 [in Ukrainian].

Tsos, O. O., Muzychenko, O. S. (2015). Analiz vyshchoi vodnoi ta pryberezhno-vodnoi flory richky Tsyr. [Analysis of the higher aquatic and coastal-aquatic flora of the river Tsyr]. Rehionalni aspekty florystychnykh i faunistychnykh doslidzhen: materialy ІІ mizhnar. nauk.-prakt. konf. Smt. Putyla, Chernivetska oblast, 206–208 [in Ukrainian].

Tsos, O. O. (2016). Indykatsiina flora richky turiia. [Indicative flora of the river Turia]. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University Series «Еcоlogy», (14), 71–77 [in Ukrainian].

Chorna, H. A. (2001). Roslyny nashykh vodoim (Atlas-dovidnyk). [Plants of our water (Atlas directory)]. Kyiv: Fitosotsiotsentr, 134 [in Ukrainian].

Published
2019-01-08
How to Cite
Tsos, O. O., MuzychenkoО. С., & Boyarin, M. V. (2019). Structural Analysis of Higher Aquatic and Coastal-Aquatic Plants of Vyzhivka River. Man and Environment. Issues of Neoecology, (30), 104-111. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2018-30-08
Section
Modern Geographic and Ecological Environment Research