ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗЕМЛЕЗНАВСТВА В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

  • И. Г. Черванёв Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • В. А. Боков Таврічеський федеральний університет імені В.І. Вернадського
Ключові слова: землезнавство, географічна оболонка, географічна освіта, самоорганізація геосистем, глобальні зміни, людство у географічній оболонці, інноваційний потенціал географії та геоекології

Анотація

У сучасному землезнавстві, яке є фундаментом наук про Землю, на часі суттєві зміни у бік комплексного використання результатів дистанційних зондувань, моделювання та прогнозування. Завдяки цьому, покращилась фактографічна база наукових положень, які досі мали натурфілософський характер. Також поглибилась позиція землезнавства як вчення про географічну оболонку–біосферу, яке є науковим підґрунтям глобальної екології. Ці обставини примушують змінювати як зміст і спрямованість викладання в університеті основ землезнавчих знань, так і стиль опанування предметом у новій, інноваційній взаємодії важливої комірки освітньої системи «викладач–студент».

У статті наведено власний досвід постановки й викладання університетського курсу, а також участі авторів у розробці чотирьох видань курсу для географічних, екологічних, метеорологічних та кліматологічних спеціальностей університетів України та Росії. Показано, як у викладанні курсу уперше використано новітні наукові дані. Курс виконує найважливіші світоглядні, природничо–наукові та соціально–гуманістичні функції, пересвідчуючи, що знання основних закономірностей структури та функціонування географічної оболонки–біосфери сприяє збереженню й покращенню умов життя людства і має значний інноваційний потенціал.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

И. Г. Черванёв, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
д. т. н., професор
В. А. Боков, Таврічеський федеральний університет імені В.І. Вернадського
д. геогр. н., професор

Посилання

1. Риттер, К. Общее землеведение [Текст] : перев. с нем. – М. : изд–во Глазунова. – 1864 – 188 с.
2. Гумбольдт, А. Космос [Текст] : перев. с нем. – М. : ч. 1, 1862; ч. 2, 1862; ч.3, 1863. – 410 с.
3. Григорьев, А.А. Опыт аналитической характеристики состава и строения физико–географической оболочки земного шара [Текст] / А.А. Григорьев. – Л.–М. : Географгиз, – 1937. – 68 с.
4. Калесник, С.В. Основы общего землеведения [Текст] : учебник / С.В. Калесник, – М.: Учпедгиз, 1947. – 386 с.
5. Калесник, С.В. Общее землеведение [Текст] : учебник / С.В.Калесник. – М. : Учпедгиз, 1955. – 312 с.
6. Калесник, С.В. Общие географические закономерности Земли [Текст] : учебник / С.В. Калесник. – М. : Мысль, 1970. – 283 с.
7. Кондратьев, К.Я. Космические методы землеведения [Текст] / К.Я.Кондратьев, Б.В. Виноградов. – Л. : Гидрометеоиздат, 1971. – 191 с.
8. Физическая география Мирового океана [Текст] / К.К. Марков, ред. – Л. : Наука, 1980. – 363 с.
9. Физико–географический атлас мира [Карты]. – М. : ГУГК, 1964. – 296 с.
10. Атлас Мирового океана В 6–ти т. – М.: ГУГК 1982–1986.
11. Котляков, В.М. (ред.) Атлас снежно–ледовых ресурсов мира [Карты]. – М.: ИГ РАН, 1997. – 264 c.
12. Мукитанов, Н.К. От Страбона до наших дней [Текст] / Н.К. Мукитанов. – М. : Мысль, 1985 – 237 с.
13. Броунов, П.И. Курс физической географии / [Текст] / П.И. Броунов : учебник . – СПб.: К.Л.Риккер, 1910. – VIII. – 543 с.
14. Краснов, А.Н. Курс землеведения [Текст] : учебник. – СПб., 1909. – 989 с.
15. Геренчук, К.И. Общее землеведение [Текст] : учебник / К.И. Геренчук, В.А. Боков, И.Г. Черванев. – М.: Высшая школа, 1984. – 256 с.
16. Боков, В.А. Общее землеведение [Текст] : учебник / В.А. Боков, Ю.П. Селиверстов, И.Г. Черванев. – Санкт–Петербург : Изд–во СПб университета, 1998. – 268 с.
17. Багров, М.В. Землезнавство [Текст] / М.В. Багров, В.О. Боков, І.Г. Черваньов: учебник (для географических и экологических специальностей). – К. : Либідь, 2000. – 464 с.
18. Будыко, М.И. Глобальная экология [Текст] / М.И. Будыко. – М.: Мысль. 1977. – 327 с.
19. Моисеев, Н.Н. Человек и биосфера: опыт системного анализа и эксперименты с моделями [Текст] / Н.Н. Моисеев, В.В.Александров А.М. Тарко – М.: Наука, 1985. – 271 с.
20. Сорохтин, О.Г. Глобальная эволюция Земли [Текст] / О.Г. Сорохтин, С.А. Ушаков. – М., 1991. – 445 с.
21. Кондратьев, К.Я. Перспективы развития цивилизации: многомерный анализ [Текст] / К.Я.Кондратьев, В.Ф. Крапивин, В.П Савиных.– М.: ЛОГОС, 2003. – 240 с.
22. Mедоуз, Д.Х. Пределы роста [Текст] : перев. с англ. / Д.Х. Медоуз, Д.Л. Медоуз, Й. Рендерс. – М. : 1991. – 205 с.
23. Горшков, В.Г. Земля в опасности (концептуальные аспекты региональной и глобальной экологии в контексте Второй конференции ООН по окружающей среде и развитию) [Текст] / В.Г. Горшков, К.Я. Кондратьев. К.С. Лосев // Известия Русского географического общества. – Вып. 4. – 1992. – С. 4–17.
24. Чижевский, А.Л. Земное эхо солнечных бурь [Текст] / А.Л. Чижевский. – М. : Мысль, 1976. – 367 с.
25. Леонов Е.А. Космос и сверхдолгосрочный гидрологический прогноз [Текст]. Е.А. Леонов. – СПб.: Алетейя, 2010. – 352 с.
26. Marsh, W.M. Earthscope/ A Physical Geography [Text] : Textbook. – N–Y.: Jon Wilet&sons. – 1987. – 510 p.
27. Вернадский, В.И. Биосфера и ноосфера [Текст] / В.И. Вернадский. – М. : Арис–Пресс, 2004. – 574 с.
28. Айзатулин, Т.А. Океан. Активные поверхности и жизнь[Текст] / Т.А. Айзатуллин, В.Л. Лебедев, К.М. Хайлов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1979. – 192 с.
29. Назаретян, А.П. Цивилизационные кризисы в контексте универсальной истории [Текст] / А.П. Назаретян. – М.: 2004. – 284 c.
30. Каттерфельд, Г.Н. Лик Земли и его происхождение [Текст] / Г.Н. Каттерфельд. – М.: Географгиз, 1962. – 274 с.
31. Григорьев. А.А. О периодическом законе географической зональности [Текст] /А.А. Григорьев, М.И. Будыко // Док. АН СССР. 1956. – Т.110 (1). – С. 129–132.
32. Ретеюм, А.Ю. Земные миры [Текст] / А.Ю.Ретеюм. – М. : Мысль, 1988. – 268 с.
33. Костицин, В.А. Эволюция атмосферы, биосферы и климата [Текст) / В.А. Костицин. – М.: Наука, 1984 . – 94 с. (Оригинальное издание было опубликовано в 1935 году).
34. Сергин, В. Я. Системный анализ проблемы больших колебаний климата и оледенения Земли [Текст] / В.Я. Сергин, С.Я. Сергин. – Л., Гидрометеоиздат , 1978. – 279 с.
35. Будыко, М.И. Климат в прошлом и будущем ]Текст] / М.И.Будыко. – Л. : Гидрометеоиздат, 1980. – 252 с.
36. Арманд, А.Д. Самоорганизация и саморегулирование географических систем [Текст] / А.Д. Арманд. – М.: Наука, 1988. – 260 с.
37. Черванев, И.Г. Геосистемные основы управления природной средой [Текст] : учебное полсобие / И.Г. Черванев, В.А. Боков, И.Е. Тимченко. – Харьков: ХНУ, 2005. – 128 с.
38. Князева, В.Н. Жизнь неживого с точки зрения синергетики [Текст] / Самоорганизация и динамика геоморфосистем: сб. науч. тр. / Материалы ХХVII Пленума Геоморфологической комиссии РАН / В.Н. Князева, С.П. Курдюмов. – Томск: Изд–во ИО СО РАН, 2003. – С. 3–14.
39. Казанский, А.Б. Феномен Геи Джеймса Лавлока [Текст]. –Сб.: Экогеософский альманах / А.Б. Казанский. – СПб, 2000. – № 2. – С. 4–21.
40. Казанский, А. Б. Биосфера и человечество как конфликтующие когнитивные системы [Текст]. В кн.: Труды Второй международной конференции по когнитивной науке, т. 1 /А.Б. Казанский,– СПб, 2006. – C. 290–291.
41. Поздняков, А.В. К теории спонтанной самоорганизации сложных структур [Текст] / А.В.Поздняков // Сб. науч. тр. “Самоорганизация и динамика геоморфосистем”. – Томск : Изд–во ИО СО РАН, 2003. – С.30–43.
42. Шредингер, Э. Жизнь с точки зрения физика [Текст] : пер. с нем. / Э. Шредингер. – М.: РИМИС, 2009. –
176 с.
43. Лосев, К.С. Мифы и заблуждения в экологии [Текст] / К.С. Лосев // Зеленый мир, 2010 – № 5–6.
44. Арманд, А. Д. Проблемы естественнонаучного мировоззрения [Текст] : краткий курс лекций / А.Д. Арманд. – М.: Издательство РОУ, 1996. – 68 с.
45. Багров, Н.В. Устойчиво–ноосферное развитие региона. Проблемы. Решения [Текст] / Н.В. Багров. – Симферополь: 2010. – 207 с.
46. Платон. Парменид [Текст] / Платон. – М., 1993. – C. 256.
Опубліковано
2016-05-17
Як цитувати
Черванёв, И., & Боков, В. (2016). ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗЕМЛЕЗНАВСТВА В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (43), 206-214. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/5766