ТУРИСТИЧНЕ БРЕНДУВАННЯ РАЙОНІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ

  • А. V. Sokolenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • A. V. Mazurova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: розвиток туризму, етнокультурний туризм, райони Харківської області, місто Харків, бренд району

Анотація

У статті охарактеризовані основні ресурси етнічного та культурного туризму, наведена їх класифікація за внутрішнією структурою. Було виділено групу одиночних етнокультурних ресурсів, серед яких легенди, пісні, танці, топоніми та інше; та комплексні етнокультурні ресурси, серед яких мова, релігія та вірування, традиції, місцева кухня та інше. Проаналізована діяльність організацій, що займаються підтримкою розвитку етнокультурного туризму в районах Харківської області та Харкові. Проаналізовані етнокультурні особливості районів Харківської області та визначені подієві ресурси, об’єкти чи місця, що пов’язані з діяльність відомих етнофорів, що можуть стати туристичними брендами районів Харківської області. Складена аналітична таблиця можливих туристичних брендів районів Харківської області за групами етнокультурних ресурсів, серед яких відомі фестивалі та ярмарки, традиційні ремесла, легенди та інші елементи фольклору, традиційні будівлі, пам’ятки історії і культури.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

А. V. Sokolenko, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
аспірант
A. V. Mazurova, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
аспірант

Посилання

1. Балаганская М.Ю. Роль этнокультурного компонента в формировании туристического продукта [Элек-тронный ресурс]. – Режим доступа: http://tourlib.net/books_tourism/balaganskaya.htm
2. Воскресенский, В.Ю. Международный туризм [Текст]: учеб. пособие / Ю.В. Воскресенский. – М.: Юнити–Дана, 2006. – 255 с.
3. Гайдученко И. Сельский зеленый туризм – альтернативный вид занятости для сельского населения и отды-ха для горожан / И.Гайдученко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vecherniy.kharkov.ua/ news/1849/
4. Голиков А.П. Рекреация, туризм, краеведение: [Текст] / А.П.Голиков, В.И.Редин // Харьковская область / под. ред. А.П. Голикова, А.Л. Сидоренко. – Х., 1993. – С. 91–95.
5. Климов А. Сельский туризм и природно–заповедный фонд Харьковщины : [Текст] / А. Климов // Бизнес ин-форм. – 2002. – № 5/6. – С. 41–43.
6. Кононенко Б.И. Большой толковый словарь по культурологии: [Текст] / Б.И. Кононенко. – М.: Вече 2000; АСТ, 2003 – 512с.
7. Левочкина Н.А. Туристические бренды территории: структура и особенности: [Текст] / Н. А. Левочкина. – Российское предпринимательство. – 2012. – № 20 (218). – С. 152–158.
8. Нездойминов С.Г. Брендинг туристического региона: [Текст] / С.Г. Нездойминов // Вестник ПГУ. Серия: Экономика. – 2014. – №4 (23). – С. 78–85.
9. Никифорова Г.Ю. Оценка эффективности брендинга территории: [Текст] / Г.Ю. Никифорова. – Российское предпринимательство. – 2011. – №10(58). – С.109–116.
10. Мистический тур по Харьковской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/misticheskiy–tur–po–harkovskoy–oblasti–podzemele–s–prizrakami–poiski–nlo–i–legenda–volchey–reki–625000.html
11. Организация туризма: учебное пособие: [Текст] / А.П. Дурович, Г.А. Бондаренко, Т.М. Сергеева и др.; под общ. ред. А.П. Дуровича. – 2–е изд., испр. – Мн.: Новое знание, 2005. – 640 с.
12. Орлова М.Л. Ресурси етнічного туризму регіону: суспільно–географічна оцінка (на матеріалах Одеської області): автореф. дис… на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.02 / М.Л. Орлова, – Одеса, 2009. – 20 с.
13. Редіна В.А. Довідник юного краєзнавця Харківщини: [Текст] / В.А Редіна, О.О. Сіталова – 2005. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://xt.ht/oblast/
14. Соколенко А.В. Дослідження ефективності використання туристсько–рекреаційного потенціалу Харківської області на прикладі пам’яток Верхньосалтівської археологічної культури: [Текст] / А.В. Соколенко // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика: матеріали міжнародної науково–практичної конференції, 9–11 жовтня 2014 р., м. Чернівці, Україна. – Київ, Логос, 2013. – С. 282–284.
15. Третецький В. Розкриваємо туристичний потенціал: [розвиток краєзн. туризму на Харківщині] / В. Тре-тецький // Губернія. – 2005. – № 6. – С. 15.
16. Туристичний та курортно–рекреаційний комплекс Харківської області: [Довід. інформація] / Харк. обл. держ. адмін. // Україна туристична: провідні підприємства, особистості / авт.–упоряд. В. Болгов; відп. за вип. І. Болгов. – К., 2006. – Вип. 1. – С. 182–183.
17. Шульженко Л.С. Слобожанщина як складова частина єдиного туристського простору: [Текст] / Л.С. Шульженко // Зб. наук. пр. Сер. Історія та геогр. / Харк. держ. пед. ун–т ім. Г.С. Сковороди. – 2000. – Вип. 4. – С. 237–245.
18. Харківський історичний музей. Слобожанськи мотиви. Етнографія Слобідської України [Электронный ре-сурс]. – Режим доступа: http://museum.kh.ua/exhibits/slobozhanski–motivi.html
19. Харьковский областной организационно–методический центр культуры и искусства [Электронный ре-сурс]. – Режим доступа: http://www.cultura.kh.ua/
20. Moscardo G. Understanding Ethnic Tourists – the Tjapukai experience [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rainforest–crc.jcu.edu.au
Опубліковано
2016-05-17
Як цитувати
SokolenkoА., & Mazurova, A. (2016). ТУРИСТИЧНЕ БРЕНДУВАННЯ РАЙОНІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (43), 174-183. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/5762