ОЦІНКА УРАЗЛИВОСТІ ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД СЕНОМАН-КЕЛОВЕЙСЬКОГО ВОДОНОСНОГО КОМПЛЕКСУ В м. КИЄВІ ЗА ІЗОТОПНО-РАДІОХІМІЧНИМИ ДАНИМИ

  • Т. О. Кошлякова ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»

Анотація

Виконано аналіз сучасного стану використання підземних вод для бюветного водопостачання населення м. Києва. Надана геолого-гідрогеохімічна характеристика сеноман-келовейського водоносного комплексу, тривалість експлуатації якого в межах досліджуваної території сягає понад 100 років. Наведено результати власного аналітичного дослідження, спрямованого на виявлення закономірностей поширення радіоактивного ізотопу водню – тритію у бюветах міста. Описано методику лабораторного визначення радіоактивного ізотопу водню у зразках води за допомогою рідинної сцинтиляційної радіометрії. За допомогою геоінформаційної системи ArcGIS побудована карта-схема розподілу тритію у підземних водах сеноман-келовейського водоносного комплексу. Встановлено кореляцію між величиною окиснюваності та активністю тритію у підземних водах досліджуваного комплексу. Показано, що ізотопно-радіохімічні дані можуть слугувати ефективним інструментом для встановлення уразливості підземних вод комплексу до забруднення.

Ключові слова: уразливість підземних вод, питне водопостачання, ізотопно-радіохімічні дані, антропогенне перетворення підземної гідросфери.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Т. О. Кошлякова, ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»
н.с.

Посилання

1. Геолого-економічна оцінка експлуатаційних запасів родовища питних підземних вод середньоюрського водоносного горизонту для ПАТ «Квазар» в м. Києві (з підрахунком запасів станом на 01 серпня 2010 р.) : звіт про НДР / ПДРГП «Північгеологія» [Текст] / О.П. Нікіташ, О.П. Довженко, Н.І. Івасюк та ін. – К., 2010. – 110 с.
2. Рейтинг чистых и грязных бюветов Киева: инфографика [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://news.bigmir.net/capital/739722-Rejting-chistyh-i-grjaznyh-bjuvetov-Kieva--INFOGRAFIKA-. – Мова рос. – Опис засн. на версії, датов.: 14. 08.2013.
3. Тритій у біосфері [Текст] / В.В. Долін, О.В. Пушкарьов, І.Ф. Шраменко та ін. – К.: Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2012. – 224 с.
4. Девис, Дж.С. Статистический анализ данных в геологии: в 2 кн. Кн. 1 [Текст] / Дж.С. Девис.; пер. с англ. В.А. Голубевой; ред. Д.А. Родионов. – М.: Недра, 1990. – 319 с.
5. Кошляков, О.Є. Виявлення динаміки змін хімічного складу підземних вод сеноман-келовейського водоносного комплексу у м. Києві за допомогою методів математичної статистики [Текст] / О.Є. Кошляков, Т.О. Кош-лякова // Науковий вісник Національного гірничого університету. Науково-технічний журнал. – Дніпропет-ровськ, 2014. – №3(141). – С. 5–10.
Опубліковано
2015-12-09
Як цитувати
Кошлякова, Т. О. (2015). ОЦІНКА УРАЗЛИВОСТІ ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД СЕНОМАН-КЕЛОВЕЙСЬКОГО ВОДОНОСНОГО КОМПЛЕКСУ В м. КИЄВІ ЗА ІЗОТОПНО-РАДІОХІМІЧНИМИ ДАНИМИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», 42(1157), 130-133. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2015-42-24