FEATURES OF GEOLOGICAL STRUCTURE AND PROSPECTS OF GAS CONTENT IN ZMIIV BASEMENT LEDGE

  • V. G. Suyarko V.N. Karazin Kharkiv National University
  • Ju. V. Yakymenko V.N. Karazin Kharkiv National University
  • L. V. Ishenko V.N. Karazin Kharkiv National University

Анотація

В.Г. Суярко, Ю.В. Якименко, Л.В. Іщенко. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ І ПЕРСПЕКТИВИ ГАЗОНОСНОСТІ ЗМІЇВСЬКОГО ВИСТУПУ ФУНДАМЕНТУ. Розглянуто особливості геологічної будови та визначено перспективи газоносності Зміївського виступу фундаменту. Зʹясовано, що характер будови пасток та їхній літологічний склад обумовлені структурою Зміївського блоку, від чого також залежить і ступінь насичення вуглеводнями.

Осадові породи виступу, що представлені теригенно-карбонатними відкладами палеозою, мезозою та кайнозою, розбиті розривними порушеннями різних напрямків та соляними штоками. Це створило передумови для формування різноманітних за походженням і формою вуглеводневих пасток. Серед них переважають тектонічно- та літологічно-екрановані різновиди. Аналіз геологічних, літологічних та тектонічних досліджень особливостей території досліджень дозволив визначити як можливі шляхи та напрямки міграції вуглеводневих флюїдів, так і місця їх накопичення у пастках не лише у породах Зміївського виступу фундаменту, а й на частині північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини.

Ключові слова: вуглеводні, структура, міграція, пастка, поклад.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

V. G. Suyarko, V.N. Karazin Kharkiv National University
Doctor of Science (Geology and Mineralogy), Full Professor
Ju. V. Yakymenko, V.N. Karazin Kharkiv National University
MSc (Geology)
L. V. Ishenko, V.N. Karazin Kharkiv National University
MSc (Geology)

Посилання

1. Височанський, І. В. Наукові засади пошуків не склепінних пасток вуглеводнів у Дніпровсько-Донецькому ав-лакогені [Текст] / І. В. Височанський. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 236 с.
2. Гавриш, В. К. Глубинные структуры (разломы) и методика их изучения на примере Доно–Днепровского про-гиба [Текст] / В. К. Гавриш. – К. : Наукова думка, 1969. – 269 с.
3. Гавриш, В. К. Заложение, развитие Днепровско–Донецкой впадины и проблема её крупномасштабного тек-тонического районирования [Текст] / В. К. Гавриш // Геол. журнал, 1986. – Т.46, №4. – С. 3-16.
4. Демʼяненко, І. І. Гіпсометричні поверхи нафтогазоносності фанерозою Дніпровсько–Донецької западини : монографія [Текст] / І. І. Демʼяненко. – Ч. :Чернігівський ЦНТЕІ, 2001. – 156 с.
5. Еременко, Н.А. Экранирующие способности флюидов и их роль в процессах, миграция газа и нефти [Текст] / Н. А. Еременко, Н. А. Крылов, Ю. А. Пецюк. // В сб. “Генерация и миграция нефти”. Доклади геологов на XXVIII сессии международного геологического конгресса (Вашингтон, июль 1989). – С. 15-23.
6. Изотопные и битуминологические методы при поисках нефти и газа [Текст] / Сборник научных трудов. – М.: ВНИИгеоинформсистем, 1988. – 162 с.
7. Новітні проблеми геології [Текст] / Матеріал науково-практичної конференції до 100-річчя від Дня наро-дження В. П. Макридіна. Харків, 21-23 травня 2015 р. – Х. : Вид-во Іванченка І. С., 2015. – 188 с.
8. Суярко, В. Г. Ізотопи вуглеводню – як критерій досліджень скупчень вуглеводнів [Текст] / В. Г. Суярко, С. В. Кривуля // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, серія «геологія-географія-екологія», 2013. – №1049. – С. 65-67.
Опубліковано
2015-12-09
Як цитувати
Suyarko, V. G., Yakymenko, J. V., & Ishenko, L. V. (2015). FEATURES OF GEOLOGICAL STRUCTURE AND PROSPECTS OF GAS CONTENT IN ZMIIV BASEMENT LEDGE. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», 42(1157), 69-72. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2015-42-13