Достовірна інформація про природно-техногенне геологічне середовище, як фактор зниження екологічних ризиків

  • В. А. Соколов Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • И. В. Удалов Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: природно-техногенне геологічне середовище, екологічний ризик, ресурс стійкості, інженерно-технічні вишукування

Анотація

Безпека будівництва та експлуатації споруд, оцінка рівня екологічної небезпеки повинні ґрунтуватися на достовірній інформації про стан і динаміку природно-техногенного геологічного середовища. Критерієм оцінки може бути ресурс стійкості геологічного середовища, який визначається максимально допустимими імпульсами впливу (надходження води, додаток статичного і динамічного навантаження, температурних впливів та ін.). Сьогодні в Україні існує група факторів, яка системно негативно впливає на отримання достовірної інформації про умови майданчиків будівництва. Це може привести до аварій споруд або до значних зайвих витрат на забезпечення безпеки. До цих факторів необхідно віднести:

- забудову всіх вільних ділянок зі складними інженерно-геологічними умовами в центральних частинах міст, з максимальним використанням при цьому підземного простору;

- підвищення питомої ваги реконструкції існуючих будівель в загальному обсязі будівництва, при цьому інженерні вишукування для реконструкції мають специфічні особливості, які роблять їх більш складними, ніж вишукування для об'єктів нового будівництва;

- комплекс адміністративних, економічних і соціальних факторів, пов'язаних з системами атестації фахівців, контролю якості, роботою в умовах ринкової економіки тощо.

Для створення об'єктивних умов знижуючих ступінь геотехнічного і екологічного ризиків треба виконати комплекс заходів на державному рівні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В. А. Соколов, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
к. т. н.
И. В. Удалов, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
к. т. н., доцент

Посилання

1. Шестопалов Е. Ф. Экологическая геология Украины / Е. Ф. Шестопалов, Е. А. Яковлев и др.: Справочное пособие. Ин-т геологических наук НАН Украины. – Киев: Наукова думка, 1993. – 407 с.
2. Стрижельник Г. Г. Особенности инженерно-геологических и гидрогеологических условий урбанизированных территорий Левобережной Украины / Г. Г. Стрижельник // Проблемы инженерной геологии, гидрогеологии и геокриологии районов интенсивной инженерной нагрузки и охрана геологической среды: сб. науч. тр. 3ч. – Киев: Наукова думка, 1988. – 4 ч. – С. 149-151.
3. Табота В. Г. Неблагоприятные инженерно-геологические процессы и особенности градостроительства на территории Левобережной Украины / В. Г. Табота, Г. Г. Стрижельник // Проблемы инженерной геологии городов: сб. науч. тр. – Москва: Наука, 1983. – С. 12-16.
4. Корженевский Е. А. Влияние производственной деятельности на гидрогеологические условия различных ре-гионов Украинской ССР / Е. А. Корженевский, А. П. Песчаная // Проблемы инженерной геологии, гидрогеоло-гии и геокриологии районов интенсивной инженерной нагрузки и охрана геологической среды: сб. науч. тр.: 3 ч. – Киев: Наукова думка, 1988. – 3 ч. – С. 151-153.
5. Котлов Ф. В. Изменение геологической среды под влиянием деятельности человека / Ф. В. Котлов – Москва: Недра, 1978. – 263 с.
6. Котлов Ф. В. Современные проблемы инженерно-геологических исследований урбанизированных террито-рий / Ф. В. Котлов, С. А. Акинфиев, Г. Л. Кофф // Современные проблемы инженерной геологии и гидрогеоло-гии территорий городов и городских агломераций. – Москва: Наука, 1987. – С. 5-7.
7. Ломтадзе В. Д. Инженерно-геологические исследования для обоснования прогноза изменений геологической среды в районе города / В. Д. Ломтадзе // Проблемы инженерной геологии городов: сб. науч. тр. – Москва: Наука, 1983. – С. 45-47.
8. Улицкий В.М. Оценка риска и обеспечение безопасности в строительстве: [Электронный ресурс] / В. М. Улицкий, М. Б. Лисюк // Реконструкция городов и геотехническое строительство. – 2003. – №5 – С. 160-166. Режим доступа: http://www.georec.spb.ru/mag/2002n5
9. Солодухин М. А. Некоторые проблемы инженерно-геологических изысканий для промышленного и граждан-ского строительства. Геотехнические нормы [Электронный ресурс] / М. А. Солодухин // Реконструкция го-родов и геотехническое строительство. –2000. –№3. – Режим доступа: htt-p://www.georec.spb.ru/mag2000n3
10. Рагозина А. Л. Рекомендации по оценке геологического риска на территории г. Москва / под ред. д-ра геол.-минер. наук А. Л. Рагозина / Москомархитектура. – Москва: Изд-во ГУП «НИАЦ», 2002. – 49 с.
11. Brand L, The civil and geotechnical engineer in society – ethical and philosophical thoughts; challenges and rec-ommendations [Электронный ресурс] / Роль геотехники в обществе. – 2006. – №10. – 17 с. – Режим доступа: http://www/georec.spb.ru
12. Clayton, C.R.I. Managing geotechnical risk: (Thomas Teltord Publishing. London) [Электронный ресурс]. – 2001. – Режим доступа: http://www/georec.spb.ru
13. Dunnicliff, I. Ratings War [Электронный ресурс] // Ground Engineering. – 2000. – Vol. 33. – №3. – Режим дос-тупа: http://www.georec.spb.ru
14. Nichols, R.W. Risk (New YJRK Academy of Sciences) [Электронный ресурс] / The Sciences. – May (June 2000). – Режим доступа: http://www.georec.spb.ru
15. Боков В. А. Основы экологической безопасности / В. А. Боков, А. В. Лущик – Симферополь: СОНАТ, 1998. – 224 с.
16. Стрижельчик Г. Г. Проблемы инженерной геологии городов и возможные пути их решения / Г. Г. Стриже-льчик // Инженерная геология – 1987 – №2. – C. 3-12.
17. ДБН А.2.1-1-2008. Інженерні вишукування для будівництва. – Киев: Укрархбудінформ, 2008. – 76 с.
18. Соколов В. А. Снижение геотехнического и экологического рисков через повышение качества инженерных изысканий / В. А. Соколов // Екологія довкілля та безпека життедіяльності. – 2006. – №4. – C. 28-32.
19. Соколов В. А. Оценка состояния природно-техногенной геологической среды для обеспечения экологической безопасности объектов реконструкции / В. А. Соколов // Научный вестник строительства: сб. науч. тр. – Харьков: Харьковский гос. техн. ун-т строит. и архит., 2008. – №49. – C. 318-323.
20. Соколов В. А. Анализ факторов, определяющих специфику, виды и объемы инженерно-геологических изыска-ний для реконструкции / В. А. Соколов // Вестнк Харьковского ун-та им. В. Н.Каразина. – 2007. – №753. – C. 30-34.
21. Соколов В. А. Инженерные изыскания в Украине / В. А. Соколов, Г. Г. Стрижельчик // Инженерная геология. – Москва: ПНИИС, 2008. – C. 32-33.
Опубліковано
2018-02-24
Як цитувати
Соколов, В., & Удалов, И. (2018). Достовірна інформація про природно-техногенне геологічне середовище, як фактор зниження екологічних ризиків. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (47), 206-210. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/10350

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)