Оцінка впливу техногенних джерел забруднення підземних вод на території Харківської області

  • В. М. Прибилова Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: техногенні джерела, забруднення, підземні води, Харківська область, водозабір, екологічні проблеми, навколишнє середовище, геологічний моніторинг

Анотація

В статті проаналізовано оцінку впливу техногенних джерел забруднення підземних вод на території Харківської області. Промисловість Харківської області відіграє значну роль у виробництві України, тут розташовано понад 1200 промислових підприємств, що говорить про надзвичайно високий рівень індустріалізації, що спричиняє утворенню значних обсягів відходів промислового виробництва і негативно впливає на екологічний стан навколишнього середовища. Надано характеристику впливу найбільш значних об’єктів Харківської області, що несуть можливу загрозу підземним водам, а отже і водозаборам, що їх експлуатують. На підставі даних хімічного складу підземних вод водоносних горизонтів в зоні впливу техногенних джерел за довготривалий період спостережень були зроблені відповідні висновки, щодо забруднення. До екологічно небезпечних значних та значних стаціонарних джерел серед міст Харківського регіону, що досліджуються, належать: Зміївська ТЕС (м. Зміїв) – є найбільшою електростанцією в області – виробництво теплової та електроенергії на базі органічного палива; «Хімпром» (м. Первомайськ) – виробництво хімічної продукції: хлору, полівінілхлориду, дихлорантину, хімічних засобів захисту рослин; ВАТ «Балцем» (м. Балаклія) – виробництво цементної продукції; ГПУ «Шебелінкагазвидобування» – виробництво (добування) вуглеводів; Дергачівський полігон твердих побутових відходів та багато інших.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. М. Прибилова, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Кандидат геологічних наук, доцент

Посилання

1. Алексеенко, В. А. Экологическая геохимия [Текст] / В. А. Алексеенко. – М. : Логос, 2000. – 627 с.
2. Питьевые подземные воды стратегический природный ресурс XXI века : Круглый стол V Всероссийского съезда геологов [Текст] / Б. В. Боревский, И. Г. Возняковский, В. П. Стрепетов, JI. C. Язвин // Отечественная геология. – 2004. – № 1. – С.82–83.
3. Вижва, С. А. Вплив природних і техногенних процесів на потенційно небезпечні об’єкти : монографія [Текст] / С. А. Вижва, О. Б. Винниченко, О. В. Кендзера. – К. : Київ. ун–т, 2008. – 239 с.
4. Возняковская, И. Г. Работы по гидрогеологическим исследованиям, мониторингу и охране геологической сре-ды [Текст] / И. Г. Возяковская // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. – 2003. – № 1–2. – С. 27.
5. Гончарук, В. Хімія води і проблеми питного водопостачання [Текст] / В. Гончарук // Світогляд. – 2009. – № 4. – С. 18–27.
6. Грищенко, С. В. Територіальні закономірності техногенного забруднення навколишнього середовища в Укра-їні [Текст] / С. В. Грищенко, І. М. Нагорний, Р. С. Свестун // Вестникгигиены и эпидемиологии. – 2009. – Т. 13, № 2. – С. 243 – 248.
7. Димакова, Н. А. Проблемы загрязнения подземных вод [Текст] / Н. А. Димакова, А. П. Шарапов // Современные наукоемкие технологии. – 2013. – № 2. – С. 79–82.
8. Иванов, Ю. В. Математическое моделирование при оценке экологической опасности техногенного загрязне-ния [Текст] / Ю. В. Иванов, В. Л. Бочаров. – Воронеж, 1998. – 63–71 с.
9. Израэль Ю. А. Экология и контроль состояния природной среды / Израэль Ю. А. – М.: Гидрометеоиздат, 1984. – 560с.
10. Кобилянський, В. Я. Контроль якості питної води в ХХІ столітті [Текст] / В. Я. Кобилянський // Водопо-стачання та водовідведення. – 2009. – № 2. – С. 19–21.
11. Королев, В. А. Мониторинг геологической среды [Текст] / В. А. Королев. – М. : изд–во МГУ, 1995. – 272 с.
12. Оценка защищенности и уязвимости подземных вод с учетом зон быстрой миграции [Текст] / В. М. Шес-топалов, А. С. Богуславский, В. Н. Бублясь. – К., 2007. – 120 с.
13. Пашковский И. С. Принципы оценки защищенности подземных вод от загрязнения. Современные проблемы гидрогеологии и гидромеханики [Текст] / И. С. Пашковский. – СПб. : Изд–во СПбГУ, 2002. – 131 с.
14. Прибылова, В. Н. Изменение качества подземных вод и особенности накопления загрязнителей в зоне тех-ногенного воздействия Змиевской ТЭС (Харьковская область) [Текст] / В. Н. Прибылова // Молодой ученый. – Казань, 2016. – №5(109). – С. 15–23.
15. Прибилова, В. М. Стратегія використання підземних водних ресурсів Харківської області Регіон – 2016 : Стратегія оптимального розвитку [Текст] : міжнародна науково–практична конференція / В. М. Прибило-ва // Харків, листопада 2016 р. – Харків, 2016. – C. 297–300.
16.Прибилова, В. М. Підземні водні ресурси Харківської області та стратегія їх використання для водопоста-чання населення [Текст] / В. М. Прибилова // Вісник харківського національного університету ім. В. Н. Кара-зіна : Серія «Екологія». – 2015. – № 1157. – С 37–44.
17. Прибилова, В. М. Оцінка якісного складу питних підземних вод водоносного сеноман–нижньо–крейдяного водоносного горизонту на території Харківської області [Текст] / В. М. Прибилова // Вісник ХНУ імені
В. Н. Каразіна : Серія «Геологія–Географія–Екологія». – 2015. – № 43. – С. 75–82.
18. Семин, В. А. Основы рационального водопользования и охраны водной среды : Учеб. пособие [Текст] / В. А. Семин. – М. : Высшая шк., 2001. – 320 с.
19. Ставицький, Е. А. Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для водопостачання [Текст] /
Е. А. Ставицький, Г. І. Рудько, Є. О. Яковлєв. –Чернівці : Букрек, 2011. – Т. 1. – 348 с.
20. Ставицький, Е. А. Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для водопостачання [Текст] /
Е. А. Ставицький , Г. І. Рудько, Є. О. Яковлєв. – Чернівці : Букрек, 2011. – Т. 2. –500 с.
Опубліковано
2018-02-24
Як цитувати
Прибилова, В. (2018). Оцінка впливу техногенних джерел забруднення підземних вод на території Харківської області. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (47), 198-205. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/10349

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)