Гідрогеологічна захищеність бучацько-канівського водоносного комплексу центральної частини ДДАБ від можливого техногенного забруднення

  • С. М. Левонюк Український науково-дослідний інститут природних газів
Ключові слова: гідрогеологічна захищеність, бучацько-канівський водоносний комплекс, некондиційні води, поверхневе забруднення, водовідбір, рівневий режим, роздільний шар, зони висхідного потоку

Анотація

В даній роботі досліджується питання сучасної гідрогеологічної захищеності питних підземних вод центральної частини ДДАБ на прикладі бучацько-канівського водоносного комплексу. З урахуванням гідрогеологічних та літологічних особливостей водоносних комплексів та водотривких порід у розрізі надр, а також на основі попередніх досліджень науковців, була розроблена багатофакторна, пристосована до даних умов методика проведення дослідження. Методика включала в себе визначення як статичних, так і динамічних складових показнику захищеності. Розрахунки та графічні побудови проводилися на 2 періоди часу – 1960 та 2015 рр. Були проаналізовані особливості гідрогеологічної захищеності водоносного комплексу у межах території робіт у дані періоди. Простежені відповідні тренди у змінах показнику за 55-ти річний проміжок часу. Визначено, що території ділянок з незахищеними та умовно захищеними підземними водами розширилися, а території захищених – навпаки, зменшилися. Найбільших змін зазнали ділянки, які знаходяться у районах впливу водозаборів великих міст регіону. Приведені причини даних процесів, головна з яких – антропогенний фактор.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

С. М. Левонюк, Український науково-дослідний інститут природних газів
інженер

Посилання

1. Левонюк, С. М. Зміни показнику захищеності підземних вод бучацько-канівського водоносного комплексу центральної частини ДДАБ / С.М. Левонюк // Тези доповіді на IV Науковій конференції з міжнародною уча-стю «Гідрогеологія: наука, освіта, практика», 1-3 листопада 2017 р. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – 54-57 с.
2. Гольдберг, В. М. Взаимосвязь загрязнения подземных вод и природной среды / В. М. Гольдберг. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 248 с.
3. Шестопалов, В. М. Оценка защищенности и уязвимости подземных вод с учетом зон быстрой миграции /
В. М. Шестопалов, А. С. Богуславский, В. Н. Бублясь. – К. : Институт геологических наук НАН Украины, 2007. – 120 с.
4. Карта естественной защищенности подземных вод Полтавской области м-ба 1:200 000 (отчет о работах, выполненных Кременчугской ГРЭ в 1980-1982 гг.) : отчет о НИР (закл.) / Кременчугская ГРЭ треста «Ук-рюжгеология»; отв. исп. Л. А. Микитчук. – Дн., 1982. – 169 с.
5. Карта естественной защищенности подземных вод Украины, м-б 1:200 000, 1987 г. Полтавская обл. : отчет о НИР (закл.) / Кременчугская ГРЭ треста «Укрюжгеология» ; отв. исп. Л.А. Микитчук, А.Е. Терентиева. – Новая Галещина, 1987. – 28 с.
6. Отчет о результатах работ по составлению карты условий защищенности подземных вод по Харьковской и Сумской областям УССР за 1979-1982 гг. : отчет о НИР (закл.) / Харьковская ГРЭ треста «Укрюжгеоло-гия» ; отв. исп. И. Н. Каменская, Б. Н. Чопык. – Х., 1983. – 242 с.
7. Карта естественной защищенности подземных вод УССР м-ба 1:200 000. Харьковская обл. 1987 г. : отчет о НИР (закл.) / Харьковская ГРЭ треста «Укрюжгеология» ; отв. исп. Б.Н. Чопык. – Х., 1988. – 35 с.
8. Остроух, О. А. Закономірності змін хімічного складу ґрунтових вод Чоп-Мукачівського басейну : автореф. дис. канд. геол. Наук : 04.00.06 / О. А. Остроух ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2016. – 20 с.
9. Подземные воды СССР. Обзор подземных вод Полтавской области. В 3-ех томах / составители Г. П. Марче-нко, Л. Е. Куташенко, Л. Н. Алейникова и др.; гл. ред. А. Е. Бабинец. – М., 1965. – 950 с.
10. Подземные воды СССР. Обзор подземных вод Харьковской области. В 3-ех томах / составители М. М. Кос-тюченко-Павлова, С. П. Яндола, Э. Г. Белогорская и др. ; гл. ред. А. Е. Бабинец. – М., 1968. – 900 с.
11. Ведення АІС ДВК, держоблік та вивчення режиму підземних вод у зонах впливу водозаборів на території Сумської, Харківської та Полтавської області, 1996-2000 рр. : звіт з НДР (закл.) / Харківська КГП КП «Пів-денукргеологія»; відп. викон. В. В. Педан. – Х., 2002. – 150 с.
12. Звіт про результати робіт по оцінці стану прогнозних ресурсів та експлуатаційних запасів питних та те-хнічних підземних вод на території Полтавської області, виконаних Кременчуцькою ГРЕ в 2000-2003 рр.: звіт з НДР (закл.) / Кременчуцька ГРЕ КП «Південукргеологія» ; відп. викон. В. І. Лега. – Дн., 2003. – 140 с.
13. Ведення АІС ДВК, державного обліку використання підземних вод, моніторингу ресурсів та запасів підзем-них вод на території Сумської, Харківської та Полтавської областей, 2001-2005 рр. : звіт з НДР (закл.) / Харківська КГП КП «Південукргеологія» ; відп. викон. К. І. Бережна. – Х., 2006. – 135 с.
14. Оцінка стану прогнозних ресурсів та експлуатаційних запасів питних та технічних підземних вод на тери-торії Сумської, Харківської та Полтавської областей: звіт з НДР (закл.) / Харківська КГП КП «Південукр-геологія» ; відп. викон. Н. В. Барабанова. – Х., 2007. – 145 с.
15. Узагальнення матеріалів АІС ДВК, державного обліку використання підземних вод та кадастру пошуково-розвідувальних і експлуатаційних свердловин на воду в межах території діяльності підприємства : звіт з НДР (закл.) / КП «Південукргеологія» ; відп. викон. І. С. Панікарська. – Дн., 2016. – 170 с.
16. Справочное руководство гидрогеолога. Т. 1 / под ред. В. М. Максимова. –3-е издан. – Л.: Недра, 1979. – 512 с.
17. Детальная разведка подземных вод участков водозаборов № 6 и № 7 для водоснабжения г. Полтавы, выпол-ненной Кременчугской ГРЭ в 1980-1983 гг.: отчет о НИР (закл.) / Кременчугская ГРЭ треста «Укрюжгео-логия» ; отв. исп. Н. Т. Швыдь, Ю. А. Терентиев. – Дн., 1983. – 250 с.
18. Камзіст, Ж. С. Гідрогеологія України: навч.посібник / Ж. С. Камзіст, О. Л. Шевченко. – К. : ІНКОС, 2009. – 614 с.
19. Гидрогеология СССР. Т. 5. Украинская ССР / под ред. Ф. А. Руденко. – М. : Недра, 1971. – 614 с.
20. Климентов, П. Динамика подземных вод / П. Климентов, В. Кононов – М. : Высшая школа, 1985. – 200 с.
Опубліковано
2018-02-24
Як цитувати
Левонюк, С. (2018). Гідрогеологічна захищеність бучацько-канівського водоносного комплексу центральної частини ДДАБ від можливого техногенного забруднення. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (47), 191-198. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/10348