Геоекологічний аналіз короткочасних трендів зміни структури території НПП «Слобожанський» за даними космічної зйомки PlanetScope

  • О. В. Бодня Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • А. Ю. Овчаренко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • І. Г. Черваньов Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: PlanetScope, ландшафтний моніторинг, національний природний парк, водно-болотні угіддя

Анотація

У статті подано можливості аналізу ландшафтної структури та застосування методів поєднаного використання супутникової інформації та польової зйомки на основі ГІС-технологій. Дослідження розкриває можливості використання даних космічної зйомки для потреб моніторингу унікальних водно-болотних угідь на території національного природного парку «Слобожанський». Обґрунтовано необхідність використання даних з супутника PlanetScope та розкрито можливості інструментів ArcGIS для дешифрування космічних знімків, а також подальшої посткласифікаційної обробки (зокрема генералізації результатів) та проведення оверлейного аналізу. Вивчення сучасного стану та подальший моніторинг таких вразливих та незначних за площею водно-болотних об’єктів потребує проведення детальних крупномасштабних досліджень. Проведення таких досліджень стає можливим під час роботи в полі, а також з використанням космічних знімків високої роздільної здатності. В якості таких знімків запропоновано використати дані з супутника PlanetScope, що має роздільну здатність до 3м. У ході дослідження було виявлено, попри динамічні коливання сезонного характеру, наявність трендів негативних змін площі водного дзеркала боліт і озер, а також зміну рослинного покриву внаслідок постійного висихання боліт.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

О. В. Бодня, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
к. геогр. н, доцент
А. Ю. Овчаренко, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
магістрантка
І. Г. Черваньов, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
д. т. н., професор

Посилання

1. Багров М. В. Моделювання впливу місцевого земельного менеджменту на природоохоронні об’єкти / М. В. Багров, Л. Г.Руденко, І. Г.Черваньов / Стратегія реалізації земельної реформи: матер. міжнар. конф. 29.04.11. – Харків, 2011. – С. 29-36.
2. Байрак Г. Р. Дистанційні дослідження Землі: Навчальний посібник / Г. Р. Байрак, Б. П. Муха. – Львів : Вида-вничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 712 с.
3. Бодня О. В. Використання ГІС-технологій в ландшафтних дослідженнях / Бодня О. В., Олійников І. А., Ов-чаренко А. Ю. // Материалы III научно-методического семинара «ГИС и заповедные территории» (30 мая - 01 июня 2015 г., Харьковская обл., Краснокутский р-н, с. Владимировка) / Под.ред. А.П.Биатова. – Харьков, 2015. — С. 25-29.
4. Бодня О. В. Організація території об’єктів природно-заповідного фонду долини річки Оскіл засобами геоінформаційних технологій: автореферат дис…канд. геогр. н. /О. В. Бодня. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Ка-разіна, 2014. – 20 с.
5. Боков В. А. Экологическое картографирование: электронное учебное пособие / В. А. Боков, В.А. Пересадько, И. Г.Черванев. – Симферополь, ТНУ имени В.И.Вернадского. – 2012. – 227 с.
6. Давидчук В. С. Методи ландшафтного картографування з використанням ГІС та інших комп’ютерних технологій / В. Давидчук, Л. Сорокіна, В. Родіна // Вісник Львівського національного університету. – Львів, 2004. – Вип. 31. – С. 263-270.
7. Загульська О. Ландшафтно-дистанційні дослідження: переваги, здобутки, перспективи / О. Загульська // Вісник Львівського національного університету. – Львів, 2004. – Вип. 31. – С. 277-284.
8. Кочуров Б. И. Геоэкологическое прогнозирование // Краєзнавство. Географія. Туризм // Б. И. Кочуров. – 2005. – № 23-24. – С. 11.
9. Карта природно-територіальних комплексів НПП «Слобожанський» / О. І. Сінна, керівник – О. В. Клімов. – Харків: УкрНДІ екологічних проблем, 2013.
10. Овчаренко А. Ю. Картографування ландшафтів національного природного парку «Слобожанський» з метою їх збереження / А. Ю. Овчаренко // Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та зба-лансоване природокористування: матеріали ІV Міжнародної наукової конференції молодих вчених (03 – 04 грудня 2015 р.). – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – С. 127-128.
11. Олійников І. Досвід упровадження веб-технологій у картографування заповідних територій / І. Олійников, О. Сінна, О. Бодня // Проблеми безперервної географічної освіти та картографії: Збірник наукових праць. — Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2017. — Вип.26. — С. 38-42.
12. Положення про Проект організації території національного природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та обʼєктів 2005 р. / Міністерство охорони навко-лишнього природного середовища України.
13. Природно-заповідна спадщина Харківської області / [Під заг. Редакцією В.А. Токарського]. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – 216 с.
14. Черванев И. Г. Геосистемные основы управления природной средой: учебное пособие / И. Г.Черванев, В. А. Боков, И. Е.Тимченко. Харьков : ХНУ имени В.Н.Каразина. – 2004. – 184 с.
15. Удовиченко В. В. Екологічний моніторинг / В.В. Удовиченко. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 2003. — 22 с.
16. Chevanyov, I. Experiens of geoecological Monitoring of dangerous territory by remout sensing using data “LANDSAT-5” / I. Chervanyov, J. Burdun // Sciense and Education in Australia, America and Eurasia. – Melbourne : LADCES Press, 2014. – P. 213-219.
17. Tretyakov, O. S. Features of interpretation of plant association of national natural park “Slobozhanskiy” using Landsat 8 satellite data / O. S. Tretyakov, O. V. Bodnia, M. O. Balynska [and other] // Проблеми безперервної гео-графічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21. – С. 73-79.
18. Zerger, A Spatially modelling native vegetation condition // Ecological Management & Restoration / A. Zerge, P. Gibbons, S. Jones [and other]. – 2006. – P. 537–544.
19. Слобожанський НПП [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://slobozhansky.livejournal.com
20. Satellite Imaging Corporation [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.satimagingcorp.com/
Опубліковано
2018-02-24
Як цитувати
Бодня, О., Овчаренко, А., & Черваньов, І. (2018). Геоекологічний аналіз короткочасних трендів зміни структури території НПП «Слобожанський» за даними космічної зйомки PlanetScope. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (47), 176-181. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/10346