Обґрунтування актуальності й доцільності картографічного забезпечення стратегій розвитку територій

  • Н. В. Попович Харківський національний імені В.Н. Каразіна
  • В. А. Пересадько Харківський національний імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: стратегія розвитку, розвиток території, стратегічне планування, картографічне забезпечення, карта

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність картографічного забезпечення стратегій розвитку територій, зазначено переваги карт над іншими засобами візуалізації даних. Підкреслено, що розробка карт для стратегій розвитку є найбільш доцільною для країн із значною географічною грамотністю громадян, багатими традиціями картографування. На основі аналізу 145 світових стратегій розвитку різних територіальних рівнів охарактеризовано сучасний стан даного напряму картографування, виділено основні тенденції: переважання оглядових карт над тематичними; домінування інвентаризаційних та оцінювальних аналітичних карт; схематичний характер та естетична привабливість карт. Встановлено, що на даний момент розробники супроводжують картами лише ті розділи стратегій, що містять загальні відомості про територію, характеристику природно-ресурсного потенціалу, соціально-економічної ситуації. Сформульовано основні принципи розробки карт для стратегій розвитку: системності, упорядкованості, оперативності, відкритості, первинної уніфікованості. Зазначено, що на різних етапах стратегічного планування (передпланувальному; визначення цілей і задач розвитку; формулювання сценаріїв розвитку; реалізації стратегії) слушно задіяти всі функціональні типи карт: інвентаризаційні, оцінювальні, рекомендаційні, прогнозні. Зроблено висновок про перспективи картографічного забезпечення стратегій розвитку територій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Н. В. Попович, Харківський національний імені В.Н. Каразіна
старший викладач
В. А. Пересадько, Харківський національний імені В.Н. Каразіна
доктор географ. наук, професор

Посилання

Баранский, Н. Н. Экономическая география [Текст] / Н. Н. Баранский, А. И. Преображенский. – М. : Государственное издательство географической литературы, 1962. – 283 с.
2. Батуев, А. Р. Атласная информационная система устойчивого развития регионов Сибири [Текст] / А. Р. Батуев // Интерэкспо Гео-Сибирь. – 2006. – Т. 1, №2. – С. 179-188.
3. Батуев, А. Р. О создании атласа Азиатской России [Текст] / А. Р. Батуев, В. П. Петрищев // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2013. – №10 (159). – С. 285-288.
4. Берлянт, А. М. Образ пространства: Карта и информация [Текст] / А. М. Берлянт. – М. : Мысль, 1986. – 240 с.
5. Наукові засади розробки стратегії сталого розвитку України [Текст]: монографія / ІПРЕЕД НАН України, ІГ НАН України, ІППЕ НАН України. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2012. – 43-87 с.
6. Топчієв, О. Г. Географія перед новітніми викликами і запитами (український аспект) [Текст] / О. Г. Топчієв, В. І. Нудельман, Л. Г. Руденко // Український географічний журнал. – 2012. – №2. – С. 3-10.
7. Пересадько, В. А. Использование картографического метода в исследовании стратегий устойчивого раз-вития стран Европы [Текст] / В. А. Пересадько, Н. В. Попович // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2016. – Т. 4, №1. – С. 136-139.
8. Планування місцевого сталого розвитку. Посібник з формулювання стратегії сталого місцевого розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://msdp.undp.org.ua/data/publications/losd_manual_ukr.pdf. –03.11.2017.
9. Попович, Н. В. Картографічне забезпечення стратегій розвитку областей України на період до 2020 року [Текст] / Н. В. Попович // Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи: матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського (14-15 квітня 2016 р.). – Х. : ХНУ : Видавництво «Лідер». – 2016. – Вип. 9. – С. 136-138.
10. Руденко, Л. Г. Картографическое обоснование территориального планирования [Текст] / Л. Г. Руденко. – К. : Наукова думка, 1984. – 168 с.
11. Рудько, Г. І. Стратегічна екологічна оцінка та прогноз стану довкілля Західного регіону України: у 2 т. [Текст] / Г. І. Рудько, О. М. Адаменко, Л. В. Міщенко; за ред. Г. І. Рудька, О. М. Адаменка. – Київ-Чернівці : Букрек, 2017. – Т. 2. – 584 с.
12. Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wdc.org.ua/uk. – 02.11.2017.
13. Стратегія розвитку Харківської області до 2020 р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// old.kharkivoda.gov.ua/documents/16203/1088.pdf. – 15.11.2017.
14. Тикунов, В. С. Устойчивое развитие территорий: картографо-информационное обеспечение [Текст] / В. С. Тикунов, Д. А. Цапук. – Москва-Смоленск : Изд-во СГУ, 1999. – 176 c.
15. Яковлева, С. И. Картографическое обеспечение зарубежных региональных стратегий [Текст] / С. И. Яковлева // Псковский регионологический журнал. – 2016. – №1 (25). – С. 122-133.
16. Яковлева, С. И. Региональные карты стратегического планирования [Текст] / С. И. Яковлева // Псковский регионологический журнал. – 2015. – №23. – С. 98-106.
17. Atlas of Global Development: A Visual Guide to the World’s Greatest Challenges [Електронний ресурс]. –Режим доступу : https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6613. – 15.11.2017.
18. Atlas of Sustainable Development Goals 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://datatopics.worldbank.org/sdgatlas/. – 10.11.2017.
19. Maps and Sustainable Development Goals [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://icaci.org/maps-and-sustainable-development-goals/. – 10.11.2017.
20. Sustainable Development Strategy of Latvia until 2030 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/images-legacy/LV2030/LIAS_2030_en.pdf. – 04.11.2017.
Опубліковано
2018-02-23
Як цитувати
Попович, Н., & Пересадько, В. (2018). Обґрунтування актуальності й доцільності картографічного забезпечення стратегій розвитку територій. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (47), 139-144. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/10340