Соціально-демографічні фактори розвитку сільського господарства Харківської області

  • L. M. Niemets Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • M. A. Lohvynova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: сільське господарство, соціально-демографічні фактори, демографічна ситуація, зайнятість населення, соціальна інфра-структура, спеціалізація сільського господарства

Анотація

У статті розглянуто фактори розвитку сільського господарства Харківської області, серед яких соціально-демографічні займають особливе місце. До демографічних факторів належать кількість та густота населення, його віковий та статевий склад, кількість трудових ресурсів, віддаленість населених пунктів від обласного та районних центрів тощо. Соціальні фактори включають тип земельних відносин, форми власності, рівень соціально-культурного забезпечення. Для Харківської області характерна висока частка міського населення, велика міграційна активність населення сільської місцевості, особливо молоді, достатньо велика зайнятість у аграрному секторі, наявність кваліфікованих трудових ресурсів, які можливо задіяти у сільському господарстві, ефективна система розселення, яка формує споживчі потреби населення. Велика роль у виробництві сільськогосподарської продукції належить фермерським господарствам. Комплексний суспільно-географічний аналіз вказаних факторів дозволить уточнити галузі спеціалізації сільського господарства Харківської області, а також ефективно використовувати земельні ресурси. Крім того, аналіз ключових факторів розміщення підприємств сільського господарства на регіональному рівні, дозволить виділити проблеми галузі та запропонувати заходи щодо покращення ситуації з урахуванням конкретних соціально-географічних, демографічних та економічних особливостей того чи іншого регіону.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

L. M. Niemets, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Доктор географічних наук, професор
M. A. Lohvynova, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
аспірант

Посилання

1. Греков, С. А. Географічні особливості сільськогосподарського виробництва в особистих селянських госпо-дарствах Чернівецької області [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 «Економічна і соціальна географія» / С. А. Греков. – Чернівці, 2007. – 19 с.
2. Добровольська, Н. В. Формування екологічно збалансованого землеробства Харківської області: суспільно-географічний підхід [Текст] : монографія / Н. В. Добровольська, С. В. Костріков. – Х. : ХНУ імені В. Н. Ка-разіна, 2016. – 276 с.
3. Заячук, М. Д. Формування та геопросторова організація фермерства України (теорія та практика суспіль-но-географічного дослідження) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : спец. 11.00.02 «Економічна і соціальна географія» / М. Д. Заячук. – К., 2016. – 40 с.
4. Земельний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://zakon5.rada.gov.ua/laws /show/2768-14
5. Козловська, Н. А. Розвиток сільського господарства Київської області у контексті впливу столичного мі-ста [Текст] : / Н. А. Козловська // Український географічний журнал. – К.: Інститут географії НАН України. 2015. – Вип. . – С. 50-58.
6. Кобченко, Ю. Ф. Вплив погодних факторів на формування урожаю зернових культур у Харківській області [Текст] : / Ю. Ф. Кобченко, О. Ю. Кобченко, В. А. Резуненко // Вісник Харківського національного універси-тету імені В. Н. Каразіна, Серія «Геологія. Географія. Екологія». – Х.: Харківський національний універси-тет імені В. Н. Каразіна. – 2014. – Вип. 40 (1098). – С. 86 – 91.
7. Крючков, В. Г. Территориальная организация сельского хозяйства (Проблемы и методы экономико-географических исследований) [Текст] : монография / В. Г. Крючков. – М. : Мысль, 1978. – 268 с.
8. Кулєшова, Г. О. Територіальні особливості розвитку фермерського господарства в Харківській області як форми малого підприємництва [Текст] / Г. О. Кулєшова // Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць. – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – 2012. – Вип. 13 (2). – С. 178–184.
9. Міста та райони Харківської області у 2016 році [Текст] : статистичний щорiчник / [за ред. О. Г. Мамон-тової]. – Х. : Головне управління статистики у Харківській області, 2017. – 324 с.
10. Нємець, Л. М. Територіальні та часові особливості розвитку рослинництва Харківської області [Текст] / Л. М. Нємець, В. Ф. Ліхван // Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць. Х. : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – 2012. – Вип. 12 (1). – С. 132-137.
11. Паньків, З. П. Земельні ресурси: навчальний посібник [Текст] / З. П. Паньків. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 272 с.
12. Про фермерське господарство [Текст] : Закон України зі змінами від 31.03.2016 № 45 [Електронний ре-сурс]. – Режим доступа : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/
13. Ранця, І. І. Територіальна організація агробізнесу регіону (на матеріалах Львівської області) [Текст] : ав-тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 «Економічна і соціальна географія» / І. І. Ранця. – Львів, 2005. – С. 5-7.
14. Сільське господарство Харківської області у 2015 році [Текст] : статистичний щорічник / [за загальною редакцією К. П. Воловікової]. – Х.: Головне управління статистики у Харківській області, 2016. – 153 с.
15. Слащук, А. М. Географічні умови та фактори формування і розвитку агробізнесу Волинської об-ласті [Текст] / А. М. Слащук, Я. С. Лижник // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. праць. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки. – 2011. – Вип. 8. – С. 64-68.
16. Сосницька, Я. С. Сучасні трансформаційні процеси сільськогосподарського виробництва (на прикладі Во-линської області) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 «Економічна і соціальна географія» / Я. С. Сосницька. – Чернівці, 2015. – 20 с.
17. Стратегія розвитку Харківської області на період до 2020 року [Текст] // Харківська обласна державна адміністрація Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://old.kharkivoda.gov.ua/documents/ 16203/1088.pdf
18. Топчієв, О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики [Текст] : навчальний посібник / О. Г. Топчієв. – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с.
19. Харківська область у 2016 році [Текст] : статистичний щорічник / [під ред. О. Г. Мамонтової. – Х.: Го-ловне управління статистики у Харківській області, 2017. – 535 с.
Опубліковано
2018-02-23
Як цитувати
Niemets, L., & Lohvynova, M. (2018). Соціально-демографічні фактори розвитку сільського господарства Харківської області. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (47), 133-138. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/10339